نحوه رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده و تشکیل هیأت عالی معاملات شهرداری چگونه است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقینحوه رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده و تشکیل هیأت عالی معاملات شهرداری چگونه است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

-هیأت عالی معاملات شهرداری یا کمیسیون مناقصه یا مزایده مرکب از: شهردار، رییس امور مالی یا‌حسابداری شهرداری یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای اسلامی شهر.
تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
– کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت‌نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود.
– پیشنهادهای رسیده را مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد (اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مراتب را در صورت مجلس و مناقصه یا مزایده را تجدید ‌نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و‌مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد.)
تذکر- کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد‌استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
– هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تذکر- بر طبق صوابدید و با تصویب شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید. در مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران دارای شرایط لازم قانونی شش ‌شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت می نماید و با رعایت کلیه موارد قانونی مناقصه محدود برگزار کند .

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top