تشریفات قانونی نحوه انجام هر یک از انوع معاملات چگونه است؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیتشریفات قانونی نحوه انجام هر یک از انوع معاملات چگونه است؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

الف)معاملات جزئی :
 1- متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات ذیصلاح (شهردار یا متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی) اقدام نماید.
2- ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید .
3- ذکر آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل‌سند.
تذکر: شهردار می‌تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار کند.
ب)معاملات متوسط :
1-متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار(خدمات) از هریک جداگانه استعلام کتبی که‌ مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ نماید.
2-فروشنده کالا یا ‌انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده باشد.
3- متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید.
4-اخذ موافقت کمیسیون معاملات شهرداری. تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌ رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مجاز خواهد بود. (کمیسیون معاملات مرکب از: شهردار یا معاون شهرداری- متصدی امور مالی- یک نفر‌از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار به انتخاب شهردار)
درصورتیکه شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می‌تواند رییس ‌کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.
ج)معاملات عمده :
 معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top