‌قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی ‌مصوب 1347.9.26

در ۱۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی ‌مصوب 1347.9.26

ماده 1 ـ هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسیهای باستانی احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد این قانون عمل می کند.

ماده 2 ـ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات از طریق توافق صورت خواهد گرفت.

ماده 3 ـ هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و هنر و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مذکور به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور ـ دادستان کل ـ مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد و تصمیم هیأت قطعی است و در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.

تبصره 1 ـ در مورد اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی یانماینده او به جای وزیر کشور یا نماینده او عضو هیأت خواهد بود.

تبصره 2 ـ ترتیب پرداخت حق کسب و پیشه کسانی که محل کسب آنان در اثر اجرای این قانون از بین می رودطبق آیین نامه اجرایی این قانون صورت خواهد گرفت.

ماده 4 ـ نسبت به اراضی مورد احتیاج که طبق مقررات اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم و یا به آنان فروخته شده و یا اجاره داده شده است به نحو زیر اقدام می گردد:

الف ـ در مورد اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم و یا به آنان فروخته شده است طبقماده 2 و 3 این قانون عمل خواهد شد.

ب ـ در مورد اراضی که در اجرای مقررات مرحله دوم به زارعین اجاره داده شده است وزارت فرهنگ و هنر ضمنپرداخت ارزش ملک به مالک حق السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین را با توافق خریداری خواهد نمود.

ج ـ در مورد اراضی موقوفه که به اجاره داده شده است حق السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین از طریق توافقخریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستأجر در مورد اجاره نسبت به بقیه مدت اجاره خواهد شد.

د ـ در صورت عدم توافق بین وزارت فرهنگ و هنر و زارعین در مورد بند ب و بند ج نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در تعیین ارزش حق السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین قطعی خواهد بود در این مورد نیز علاوه بر ارزش تعیین شده از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مزایای مندرج در ماده (3) این قانون بر حسب مورد اضافه و پرداخت خواهد شد.

ماده 5 ـ تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت و یا وجوهی که در بندهای فوق تعیینشده مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده یا صاحب حق.

ماده 6 ـ در صورتی که مالک یا زارع یا متولی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل اراضی و ابنیه و تأسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع بر این که قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراً اقدام می نماید.

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر اقدامات فوری استحفاظی برای حفظ اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد معامله ضروری باشد وزارت فرهنگ و هنر می تواند قبل از پایان تشریفات خرید و تصرف به نحو مقتضی و در صورت لزوم با همکاری مأموران انتظامی اقدامات استحفاظی به نحوی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی خواهد شد به عمل آورد.

ماده 7 ـ آیین نامه مربوط به اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره که در تاریخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه 1347 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top