‌قانون ایمنی راه ها و راه‌آهن ‌مصوب 1349.4.7

در ۱۵ بهمن | مجموعه ایمنی و استحکام بنا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون ایمنی راه ها و راه‌آهن ‌مصوب 1349.4.7

ماده 1 ـ شاهراه به راهی اطلاق می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول شاهراه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای شاهراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطعنکند.

ماده 2 ـ هر شاهراه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که وزارت راهاعلام کند مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 3 ـ وزارت راه مکلف است در هر شاهراه حداقل و حداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه ای که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص کند و نیز کلیه علائم مربوط به مقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیریاز خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.

ماده 4 ـ ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دامدر شاهراه ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هر گاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت بهموارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورینانتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

تبصره ـ وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طولشاهراه ها را ایجاد کند.

ماده 5 ـ دولت می تواند با تصویب کمیسیونهای راه و دارایی مجلسین برای شاهراه هاعوارض مناسبی تعیین و وصول کند.

ماده 6 ـ اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی شاهراه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و ازطرف وزارت راه آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.

تبصره 1 ـ وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات راضمن تنظیم صورت مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.

تبصره 2 ـ اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج ازنوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر می کند.

ماده 7 ـ هر گاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت به کمکهای نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی که به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال دادهو بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند. مأمورین پلیس انتظامی راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً به مقامات قضایی برای حضور و انجام تشریفاتقانونی گزارش دهند.

ماده 8 ـ راه آهن دولتی ایران مکلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه های مجازبرای افراد و وسایل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.

ماده 9 ـ عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهندولتی ایران مسئول نخواهد بود.

ماده 10 ـ عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونهپیشامد و خسارت وارده می باشد.

ماده 11 ـ از تاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوزبه محدوده ایستگاه ها در حکم تجاوز به حریم خط آهن می باشد.

تبصره ـ حدود ایستگاه راه آهن عبارت است از محوطه ای که مورد نیاز راه آهن بوده و بر اساس نقشه های مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و بهوسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می شود.

ماده 12 ـ تبصره ذیل به ماده 21 قانون بزه های راه آهن اضافه می شود:

تبصره ـ تعقیب متهم در دادگستری موکول به شکایت راه آهن خواهد بود.

ماده 13 ـ هر گاه بر اثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت آن بستگی به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقلیه مجاز راه آهن در روی خط آهن حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز که بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راه آهن را روی خط آهن به عهده دارد در صورتی که نظامات و مقرراتمربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

ماده 14 ـ وزارت راه مکلف است هنگام ایجاد راه های جدید و راه آهن گذرگاه های ضروری و مجاری لازم را در نظر گرفته موجبات ارتباط طرفین راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند و در مورد شاهراه ها وسیله ارتباط تلفنی در طول راه به مسافتهایمعین ایجاد نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزشنبه 1349.3.30 در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top