‌اساسنامه جدید سازمان زمین‌شهری

در ۱۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌اساسنامه جدید سازمان زمین‌شهری
1367.04.15 ـ 51206ت292 ـ 1367.04.22 ـ 567
‌آیین دادرسی کیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ اراضی ـ استخدام کشوری ـ ثبت اسناد و املاک ـ جنگلها و مراتع ـ دفاتر اسناد رسمی ـ سازمانهای‌دولتی ـ مالیات ـ مسکن ـ معاملات و اموال دولتی
‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.4.15 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 17 قانون
زمین‌شهری مصوب 66.6.22 مجلس‌شورای اسلامی اساسنامه جدید سازمان زمین‌شهری را به شرح زی
تصویب نمودند.

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ سازمان زمین شهری که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود شرکتی است سهامی با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.

ماده 2 ـ سرمایه سازمان مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال است که به دو هزار و ششصد سهم یک میلیونیای تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل سرمایه پرداخت شده سازمان زمین شهری تأمین گردیده است.

ماده 4 ـ با تصویب این اساسنامه کلیه داراییها و حقوق و اختیارات و تعهدات و دیون و مطالبات مربوط به سازمانهای عمران اراضی شهری قبلی به این سازمان منتقل گردیده و سازمان کماکان در قبال تعهدات و مطالبات گذشته متعهد خواهد بود.

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات. اجرای قوانین و مقررات ذیل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها در چهارچوب سیاستهای دولت و بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی مسکن و شهرسازی توسط وزیر مسکن و شهرسازی

الف ـ قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن

ب ـ قانون اراضی خالصه

ج ـ اراضی موات موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت راضی مواتاطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات شهرهای غیر تهران.

د ـ قانون راجع به اراضی و شهرداریها، اوقاف و بانکها مصوب 1335 و اصلاحیه های بعدی آن.

ه ـ اراضی قسمت آخر ماده 4 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب 1346.

و ـ اراضی و مراتع ملی شده موضوع قانون جنگلها و مراتع کشور و اراضی حریم و مستحدثات ساحلی.

ز ـ اجرای سایر قوانین و مقررات در محدوده فوق الذکر که به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا بگیرددر صورت ابلاغ وزیر مسکن و شهرسازی.

فصل دوم ـ ارکان سازمان

ماده 6 ـ ارکان سازمان به شرح زر است.

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت مدیره

ج ـ مدیر عامل

د ـ بازرس ( حسابرس)

ماده 7 ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامهو بودجه است. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با دورای معتبر است.

ماده 8 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار ( هر شش ماه یک بار) به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تشکیل می شود که دفعه اول برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و دفعه دوم برای تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین انجام سایر وظائف خواهد بود. مجمع عمومی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

ماده 9 ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا بازرس و به دعوت رییس مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره و مدیر امل با حضور رییس مجمع عمومی تشکیل می گردد.

ماده 10 ـ وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است.

الف ـ تعیین خط مشی کلی و برنامه سازمان

ب ـ رسیدگی به گزارش بازرس ( حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آن و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه سازمان

ج ـ تصویب بودجه سالانه و تغییرات آن پس از کسب نظر مشورتی، وزارت برنامه و بودجه

د ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیأت وزیران

ه ـ پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه به هیأت وزیران

و ـ پیشنهاد انحلال سازمان و تعیین مدیران تصفیه

ز ـ تصویب تشکیلات سازمان با رعایت مقررات عمومی

ح ـ تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های سازمان.

ط ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که رییس مجمع در ارتباط با سازمان به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

ماده 11 ـ هیأت مدیره سازمان متشکل از 3 نفر عضو موظف خواهد بود رییس هیأت مدیره و مدیر عاملسازمان عنوان ” معاون وزیر مسکن و شهرسازی” را خواهد داشت.

ماده 12 ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب هیأت دولت و اعضایهیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب و منصوب می گردند. و تا موقعی که تجدید انتخاب به علم نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است در صورت استعفا، قوت و عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره و علی البدل، جانشین آنها به ترتیب فوق تعیین می شوند. عزل رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان از اختیارات وزیر مسکن و شهرسازی می باشد. *>> پاورقی: به موجب نامه شماره 51600 مورخ 67.4.26 معاونت حقوق و امور مجلس نخست وزیر، در ماده 11 بعد از عبارت متشکل از عبارت” پنج نفر است” و در ماده 12 بعد از عبارت مجمع عمومی عبارت ” به مدت سه سال” هنگام تایپ از قلم افتاده است.<<

ماده 13 ـ هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرحدر اساسنامه منجمله وظایف زیر می باشند.

الف ـ تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات سازمان برای تصویب مجمع عمومی.

ب ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه ها مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها برای تصویب مجمع عمومی.

ج ـ سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی بارعایت قوانین و مقررات مربوط.

د ـ پیشنهاد حقوق و فوق العاده و مزایای مدیر عامل و هیأت مدیره و عضو علی البدل هیأت مدیره با رعایتمصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تصویب مجمع عمومی.

ه ـ تهیه گزارش عملکرد و ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین بودجه سالانه سازمان برای تصویب مجمع عمومی که بایستی حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضای مجمع و بازرس ( حسابرس) قرار گیرد.

و ـ تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرایی لازم با رعایت قانون و مقررات مورد عمل.

ز ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بودجهمصوب.

ح ـ تصویب قراردادهای استخدامی و اشتغال و خرید خدمات طبق قوانین و مقررات مربوطه.

ط ـ جابجایی اقلام هزینه تا ده درصد مشروط بر آن که در جمع کل هزینه های سازمان تغییری حاصل نشود.

ی ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هر گونه لوازم و اموال منقول و غیر منقول که برای اجرای وظائف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی خود برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی سازمان در حدود آیین نامه های مصوب.

ک ـ تصویب قیمت اراضی مورد خریداری سازمان و اعمال حقوق و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه و ایناساسنامه در وظیفه سازمان قرار گرفته است.

ل ـ اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع دیگری با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مورد عمل سازمانضروری باشد.

ماده 14 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

ماد 15 ـ وظایف و اعتبارات رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.

الف ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و بر کلیه ادارات تابعه سازمان ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای هر گونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل کلیه مقامات قضایی، کشوری و لشکری و مؤسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل غیر خواهد داشت و می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای سازمان به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف سازمان را که به این طریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده بگیرند.

ب ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره

ج ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه اموراستخدامی کارکنان سازمان طبق مقررات مربوطه.

د ـ انتخاب و انتصاب مدیر مراکز استانها با تأیید وزیر مسکن و شهرسازی

ه ـ افتتاح حساب در بانکها و امضای قراردادها و اسناد تعهدآور و چکهای سازمان در مرکز مطابق مقررات با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود و در شعب و نمایندگیها و ادارات سازمان صاحبان امضاهای مجاز و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

و ـ اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمتها و اداراتتابعه سازمان مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره یا کارکنان سازمان.

زـ اهتمام در تأمین رفاه کارکنان سازمان

ماده 16 ـ بازرس ( حسابرس) سازمان که سازمان حسابرسی می باشد موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوطه نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان سازمان رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به به عهده بازرس محول است انجام دهد. بازرس مکلف است نسخه ای از گزارش خورد را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند. بازرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدار سازمان را دارد بدون این که در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه ای در عملیات سازمان شود.

فصل سوم ـ سایر مقررات

ماد 17 ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایانمی یابد.

ماده 18 ـ حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته می شود. ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال بایدحداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سال بعد به بازرس تسلیم شود.

ماده 19 ـ هیأت مدیره سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین نامه استخدامی و طرح طبقه بندی خاص مشاغل سازمان و همچنین آیین نامه فوق العاده مأموریت و هزینه سفر و فوق العاده شغل مشاغل مختلف موجود در سازمان را با تأیید مراجع ذیربط تهیه و جهت تصویب مجمع عمومی ارسال دارند.

ماده 20 ـ سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروشاراضی و هزینه دادرسی معاف است.

ماده 21 ـ احداث خانه های ارزان قیمت از سود حاصله سازمان زمین شهری باری کارمندان دولت در مناطق محرومی که وزارت برنامه و بودجه معرفی می نماید ( زیر نظر وزارت مسکن ـ برنامه و بودجه ـ نماینده نخست وزیر) مجاز است.

ماده 22 ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه عملخواهد شد.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top