‌آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب

در ۳ اسفند | مجموعه پسماند و آلودگی هوا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب
1364.09.24 ـ 90302 ـ 1364.09.28 ـ 855

‌سازمان عمران کیش
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.9.24 بنا به پیشنهاد شماره 1674 ـ 12 سازمان حفاظت محیط‌زیست و به
استناد ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361.12.16 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی
آب را به شرح زیر تصویب نمودند:
“‌آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب”

ماده 1 ـ عبارات و اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته دارای معانی زیر می باشد:

1 ـ سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست در این آیین نامه به ترتیب سازمان وشورای عالی نامیده می شود.

2 ـ آلودگی آب عبارتست از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیاییو بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یا غیر مفید سازد.

3 ـ مواد آلوده کننده آب که آلوده کننده نیز نامیده می شود عبارتست از هر نوع مواد یا عوامل فیزیکی و شیمیاییکه باعث آلودگی آب گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.

4 ـ منابع مولد آلودگی آب که منابع آلوده کننده نامیده می شود عبارتست از هر گونه منبعی که فعالیت یا بهره برداری از آن موجب آلودگی آب می شود که شامل منابع صنعتی، کشاورزی و دامداری، شهری و خانگی و متفرقه می باشد.

5 ـ فاضلاب ـ عبارتست از هر نوع ماده مایع زائد حاصل از فعالیتهای صنعتی یا کشاورزی و دامداری و یا شهری وخانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد.

6 ـ مواد زائد جامد ـ عبارتست از هر گونه ماده جامدی که عرفاً زائد محسوب می شود ماندن زباله، خاکروبه، خاکستر، جسد حیوانات، ضایعات مراکز شهری و صنعتی و زوائد حاصل از تصفیه اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زائد بیمارستانها و غیره.

7 ـ آبهای پذیرنده ـ عبارتست از آبهای سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها کهفاضلاب به آنها تخلیه می گردد.

8 ـ آبهای ایران عبارتست از کلیه آبهای داخلی و ساحلی و دریای سرزمین که تحت حاکمیت دولت جمهوراسلامی ایران قرار دارد.

9 ـ رقیق کردن ـ عبارتست از کاهش غلظت مواد آلوده کننده در فاضلاب از طریق اختلاط با آب یا آب پذیرنده

10 ـ وسائل و روشهای مناسب ـ عبارت از مناسب ترین وسائل یا روشهایی است که استفاده آن با توجه به شرایط محلی، درجه پیشرفت و امکانات علمی و فنی و هزینه های مربوط، رفع یا کاهش مؤثر آلوده کننده ها را امکانپذیر می سازد.

11 ـ میزان و معیارهایی که در این آیین نامه استاندارد نامیده می شود عبارتست از حدود مجاز و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست برای آلوده کننده ها و جلوگیری از آلودگی آب تعیین می شود.

12 ـ مسئول ـ عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی صاحب منابع آلوده کننده می باشد که موجبات آلودگی آب را بهطرق مختلف سبب شوند.

13 ـ منازل مسکونی ـ عبارتست از اماکنی که عرفاً و عادتاً جهت سکونت و به قصد استفاده های غیر صنعتی،تجاری، اداری و امثال آن اختصاص یابد.

ماده 2 ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع است.

ماده 3 ـ سازمان با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و سازمانها و ذیربط حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود.

تبصره 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد آبهای مشروب از مرحله آبگیر طبق قوانین و مقررات خود عملمی نماید.

تبصره 2 ـ در مورد آلودگی آبهای دریاها و دریاچه ها و همچنین رودخانه های مرزی با مواد نفتی به موجب قانون حفاظت دریا ورودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی عمل خواهد شد.

ماده 4 ـ سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریق مقتضی اقدام نماید. مسئولینموظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در صورت درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره 1 ـ وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی، نیرو، صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات و بر حسب مورد سایر مؤسسات ذیربط همکاری لازم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معمول خواهند داشت.

تبصره 2 ـ اطلاعات و مدارکی که جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولین در اختیار سازمان گذارده می شود محرمانه تلقیشده و جز در موارد قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ماده 5 ـ استانداردهای مربوط به آلودگی آب با ذکر روشهای سنجش و سایر مقررات مربوط توسط سازمان و با همکاریوزارتخانه ها و مؤسسات مذکور در تبصره 1 ماده4 این آیین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارده می شود.

تبصره ـ در مورد مقررات مربوط به تخلیه هر نوع فاضلاب به شبکه عمومی فاضلاب شهر کمیسیون دائمی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای مسئول آب و فاضلاب شهری در وزارت کشور تشکیل و تصمیمات متخذه به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 6 ـ طبقه بندی کلیه آبهای پذیرنده اعم از سطحی و زیرزمینی و دریاچه ها و آبهای ساحلی با توجه به قدرت جذب تصفیه طبیعی آلوده کننده ها بر حسب اولویتها و به تدریج توسط سازمان با همکاری وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور، تبصره 1 ماده 4 تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 7 ـ سازمان موظف است طبق برنامه پیش بینی شده از فاضلاب منابع آلوده کننده نمونه برداری و نوع و میزان آلودگیهر یک از این منابع را مشخص نماید. در صورتی که شدت آلودگی هر یک از منابع آلوده کننده بیش از استانداردهای موضوع ماده 5 این آیین نامه باشد سازمان مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی اقدام نماید. در این اخطار به نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی که متناسب با امکانات تعیین می گردد صریحاً قید خواهد شد.

تبصره ـ مسئولین موظفند پس از اخطار رفع آلودگی طرحهای تصفیه فاضلاب را بر اساس استانداردهای موضوع ماده 5این آیین نامه جهت تصویب به سازمان ارائه نمایند.

ماده 8 ـ مسئولین مکلفند ظرف مهلت مذکور در اخطار به نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند در غیر این صورت بر اساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از فعالیت و یا بهره برداری منبع مربوط تا رفع آلودگی جلوگیری خواهد شد.

ماده 9 ـ در صورتی که مسئول منبع آلوده کننده با دلائل و مدارک قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع آلودگی عملی نمی باشد سازمان می تواند مهلت اضافی مناسب برای این گونه منابع قائل شود مشروط بر این که ادامه فعالیت این منابع خطرات جدی برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده در بر نداشته باشد.

ماده 10 ـ سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مجاز است هر یک از منابع آلوده کننده را توسط مأمورین خود مورد بازرسی قرار دهد، در صورتی که بازرسی هر یک از منابع به موجب قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ مسئولین مکلفند در اجرای مفاد این آیین نامه همکاری لازم را با مأمورین سازمان به عمل آورند.

ماده 11 ـ وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین، کشور و کشاورزی هنگام صدور پروانه تأسیس واحدهای صنعتی واحدها و مجتمع های کشاورزی، دامداری، مرغداری و کشتارگاه و یا سایر مراجع صدور پروانه واحدهای فوق الذکر موظفند استانداردها و مقررات موضوع ماده 5 این آیین نامه را به اطلاع متقاضیان برسانند صدور پروانه بهره برداری از واحدهای مذکور موکول به رعایت استانداردها و مقررات فوق الذکر می باشد.

ماده 12 ـ مراجع مربوط، رونوشت پروانه تأسیس و بهره برداری صادره برای واحدهای مذکور در ماده 11 را به سازمان ارسالخواهند داشت.

ماده 13 ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداریها و سازمانها و واحدهای تابعه آنها بر حسب مورد هنگام تهیه طرحهای جامع و هادی شهرکها و مجتمع های مسکونی و بهداشتی و شهرداریها در موقع صدور پروانه در شهرها، استانداردها و مقررات موضوع ماده 5 این آیین نامه را باید به اطلاع طراحان و مجریان مربوط برسانند.

ماده 14 ـ انواع و طبقه بندی منابع آلوده کننده متفرقه توسط سازمان و در صورت اقتضاء با همکاری وزارتخانه ها و مؤسساتذیربط تعیین خواهد شد.

ماده 15 ـ در مواردی که سازمان بنابر دلایل کافی تشخیص دهد کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از منابع آلوده کننده موجود از طرق دیگر به جز انتقال آنان به نقاط مناسب امکانپذیر نمی باشد، طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانه کشاورزی، صنایع، مسکن و شهرسازی، نیرو و کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء خواهد گذاشت.

ماده 16 ـ سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسائل و روشهای مناسب را برای منابعمتفرقه برقرار نماید.

ماده 17 ـ رقیق کردن در مرحله تخلیه به عنوان تصفیه ممنوع است مگر در موارد خاصی که به تشخیص سازمان خطراتآلودگی محیط زیست را در بر نداشته باشد.

ماده 18 ـ مسئولین مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفیه فاضلابها به هر علتی متوقف می گردد ازتخلیه مستقیم فاضلاب به آبهای پذیرنده خودداری نمایند.

ماده 19 ـ در مواردی که به استناد ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره ذیل آن دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاهی صادر می شود، مراتب به دادستان حوزه قضایی مربوط جهت صدور دستورات لازم اعلام می شود.

ماده 20 ـ سازمان به منظور پیشگیری از آلودگی آب و تشویق کلیه مسئولین منابع آلوده کننده به رفع آلودگی و ایجاد انگیزه جهت یافتن وسائل و روشهای مناسب و تحقیق در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ و به مورد اجراء خواهند گذاشت.

ماده 21 ـ تشریفات ابلاغ اخطاریه توسط سازمان به مسئولین منابع آلوده کننده تابع قانون آیین دادرسی مدنیمی باشد.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top