‌آیین‌نامه اجرایی قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه اجرایی قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
1362.12.24 ـ 88416 ـ 1362.12.25 ـ 1391
‌استخدام ـ تأمین اجتمائی ـ نهادهای انقلابی
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.12.24 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد
ماده 22 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 1362.12.9‌کمیسیون مشترک “‌کار و امور اداری و
استخدامی” و “‌امور قضایی” مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه ارایه قانون مزبور را به شرح زیر‌تصویب
نمودند.
“‌آیین‌نامه اجرایی قانون هیأت‌های رسیدگی” به تخلفات اداری

فصل اول ـ سازمان و صلاحیت

ماده یک ـ هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از انتصاب اعضای اصلی آنهاتوسط وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان مربوطه رسمیت خواهند داشت.

ماده دو ـ هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر انتخاب و تعیین می کنند، مکاتبات هیأت ها با امضای رییس و در غیاب او با امضای نایب رییس معتبر خواهد بود.

ماده سه ـ هیأت های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاعکارمندان برسانند.

ماده چهار ـ انجام وظیفه در هیأت ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کالا در هر وزارت خانه، یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی برای اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی خواهد شد.

ماده پنج ـ هر وزارت خانه، مؤسسه یا سازمان دولتی می تواند در صورت لزوم در مراکز استان ها هیأت های بدویرسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد. رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان در صورتی که وزارت خانه مؤسسه یا سازمان دولتی متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد با همان هیأت و در غیر این صورت با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز خواهد بود.

ماده شش ـ در مواردی که کارمند به عنوان مأمور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیأت های بدوی و تجدیدنظر وزارت خانه یا سازمان محل مأموریت می باشد، هیأت های بدوی و تجدیدنظر در موارد لزوم از هیأت بدوی وزارت خانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرد، وزارت خانه یا سازمان متبوع کارمند نیز در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسی را به وزارت خانه یا سازمان محل مأموریت اعلام می دارد.

ماده هفت ـ در مواردی که کارمند در چند وزارت خانه، مؤسسه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارت خانه یا مؤسسه ای که کارمند به آن منتقل شده است ( مؤسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می باشد و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از مؤسسات قبلی کمک بگیرد.

ماده هشت ـ انجام امور دفتری هیأت ها با کارگزینی دستگاه مربوط خواهد بود هیأت ها در صورت لزوم می تواننددفاتری برای انجام امور مزبور تشکیل دهند.

فصل دوم ـ شروع به رسیدگی

ماده نه ـ جهات زیر موجب شروع رسیدگی به تخلفات کارمندان خواهد بود.

الف ـ دستور نخست وزیر، وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان دولتی.

ب ـ گزارش رییس مربوطه.

د ـ اعلام تخلف مستخدم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده ده ـ کلیه مسئولین مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاری های لازم را با هیأت ها بهعمل آورده، مدارک و اسناد مربوط را در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد و مدارک محرمانه غیر قابل افشا رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود.

ماده یازده ـ در مواردی که نسبت به تخلف کارمند گزارشی از طرف رؤسای مربوط به جز وزیر یا رییس سازمان یا مؤسسه ذیربط به هیأت ها داده می شود، رؤسای مذکور موظفند ظرف پنج روز موضوع را به وزیر یا رییس سازمان یا مؤسسه متبوع اطلاع دهند.

ماده دوازده ـ در گزارش هایی که برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به هیأت های رسیدگی تسلیممی گردد نکات زیر باید تصریح شود ولی در هر حال عدم ذکر بعضی از موارد موجب منع تعقیب نخواهد بود.

الف ـ نام و نام خانوادگی کارمند متهم.

ب ـ محل خدمت.

ج ـ آخرین پست سازمانی یا شغل و حالت استخدامی کارمند.

د ـ اتهام انتسابی به کارمند.

ه‍ـ دلایل و مدارک تخلف.

و ـ تاریخ وقوع تخلف.

ماده سیزده ـ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم، موارد اتهامی و دلایلمورد استناد آن را به اطلاع کارمند برسانند.

ماده چهارده ـ کارمند متهم می تواند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را کهدر دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید.

تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارایه و تکمیل مدارک دفاعی خود از هیأت رسیدگی مربوط تقاضای تمدیدمهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت رسیدگی خواهد بود.

فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی

ماده پانزده ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیأت حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آن صورت مستخدم در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده شانزده ـ هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند و اتخاذ تصمیم مستلزم جلب نظر کارشناس یا افراد مطلع باشدهیأت رسیدگی مبادرت به اخذ نظر آنان می نماید.

ماده هفده ـ در صورتی که از نظر هیأت های رسیدگی پرونده متهم ناقص بوده یا به مدارک دیگری نیاز باشد هیأت ها می توانند با ذکر مهلت، رفع نقص و تکمیل مدارک را حسب مورد از وزارت خانه یا مؤسسه یا سازمان دولتی مربوط درخواست نمایند. دستگاه های مربوط مکلفند بر طبق درخواست هیأت در مهلت تعیین شده در این مورد اقدام نمایند.

ماده هیجده ـ در صورتی که تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد و رسیدگی خود را در مورد تخلف اداری کارمند ادامه دهد و در صورت صدور رأی از طرف هیأت ها اجرای آن تا صدور رأی مرجع قضایی متوقف خواهد ماند.

تبصره ـ در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های اداری نخواهد بود.

ماده نوزدهم ـ هیأت های رسیدگی می توانند علاوه بر توجه به مدافعات کتبی در صورت ضرورت متهم را برایدفاع شفاهی و استحضار از وضع مالی او احضار نمایند.

ماده بیست ـ تشخیص تخلف انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری برعهده هیأت های رسیدگی می باشد.

ماده بیست و یک ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رأی می نماید، رأی هیأت ها باید مدلل، موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده، حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد. همچنین مجازات های تعیین شده باید متناسب با تخلفات ارتکابی کارمند باشد.

ماده بیست و دو ـ هیأت های رسیدگی موظفند در صدور رأی و تعیین مجازات متخلف به عوامل زیر توجهنمایند.

الف ـ میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ب ـ اثرات سو اجتماعی و اداری.

ماده بیست و سه ـ هیأت های رسیدگی می توانند در صدور رأی به بازنشستگی یا بازخرید کارمند متخلف بهعوامل مخففه زیر توجه نمایند.

الف ـ اسنیصال و نیاز شدید مالی.

ب ـ حسن سابقه.

ج ـ پشیمانی و ندامت کارمند.

د ـ همکاری متهم با هیأت رسیدگی در سهولت اتخاذ تصمیم.

ه‍ـ عدم تکرار و تعدد تخلف.

و ـ فقدان سو نیت.

ماده بیست و چهار ـ هرگاه هیأت رسیدگی، کارمند متهم را متخلف تشخیص ندهد، حکم برائت وی را صادر می نماید و در آن صورت چنانچه مستخدم به استناد ماده 16 قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری آماده به خدمت شده باشد، از تمام حقوق استحقاقی خود در ایام آمادگی به خدمت برخوردار خواهد شد.

تبصره ـ در موارد مذکور در بندهای 20 و 21 ماده 9 قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری که کارمند از اتهام انتسابی در مراجع صالحه قضایی برائت حاصل می کند تمام حقوق استحقاقی کارمند در این تعلیق پرداخت خواهد شد.

ماده بیست و پنج ـ آرای هیأت ها در صورتی معتبر است که به اتفاق یا اکثریت مطلق صادر شده باشد.

ماده بیست و شش ـ آرای صادره توسط هیأت های رسیدگی، مستقیماً به ادارات کارگزینی دستگاه های ذیربطارسال خواهد شد، کارگزینی ها موظفند آرای صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند.

ماده بیست و هفت ـ آرای صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری که قطعی بوده و قابل تجدیدنظرنمی باشد ( غیر قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر) از تاریخ صدور لازم الاجرا است. در متن آرای مزبور باید نسبت به قطعیت رأی و این که مستخدم می تواند در صورت اعتراض به حکم قطعی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، تصریح لازم به عمل آید.

ماده بیست و هشت ـ آرای صادره توسط هیأت های بدوی که قابل تجدیدنظر می باشد باید حداکثر ظرف 15 روز بهمستخدم اعلام و ابلاغ گردد.

تبصره ـ در متن آرای صادره که قابل پژوهش و تجدیدنظر می باشد می باید نسبت به موضوع قابل پژوهش و تجدیدنظر بودن رأی صادره و این که از تاریخ ابلاغ، کارمند می تواند ظرف یک ماه درخواست تجدیدنظر نماید، تصریح لازم به عمل آید.

ماده بیست و نه ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کتباً به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست، ثبت دفتر کارگزینی مربوطه است.

تبصره ـ کارگزینی های وزارت خانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند دفتری برای ثبت اعتراضات تشکیل و درخواست های وارده را به ترتیب در آن ثبت و به معترض طبق آن رسید دهند.

ماده سی ـ در مواردی که به موجب این آیین نامه ابلاغ اوراق ضرورت می باید مقررات آیین دادرسی مدنیلازم الرعایه خواهد بود.

ماده سی و یک ـ کارگزینی ها مکلفند درخواست اعتراض مستخدم را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال نمایند و نیز مکلفند در مواردی که کارمند متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی هیأت بدوی که قابل تجدیدنظر می باشد درخواست تجدیدنظر نمی نماید مراتب را برای صدور دستور مقتضی به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا سازمان مربوط اعلام نمایند.

ماده سی و دو ـ آرای صادره توسط هیأت های تجدیدنظر قطعی و از تاریخ صدور لازم الاجرا است.

ماده سی و سه ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری آرای قطعیهیأت ها درباره وی ممکن نگردد رأی صادره به مجرد حصول امکان، اجرا خواهد شد.

ماده سی و چهار ـ در مواردی که آرای هیأت های رسیدگی قطعی بوده و مستخدم به دستگاه دیگر منتقل شده باشد دستگاهی که مستخدم به آن انتقال یافته است مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدیدنظر باشد با درخواست مستخدم برای تجدیدنظر، جهت رسیدگی به هیأت تجدیدنظر همان مؤسسه قبلی ارسال خواهد شد.

ماده سی و پنج ـ هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر سه ماه یک بار گزارشی از فعالیت های خود را که حاوی تعداد آرای صادره و نیز پرونده های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه می باشد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوعه ارایه نمایند.

ماده سی و شش ـ هیأت های بدوی و تجدیدنظر نخست به پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی و بازسازیمنجر به صدور رأی قطعی نگردیده رسیدگی خواهند نمود. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأت های سابق پاکسازی و یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادره به جهاتی قطعیت نیافته است به عهده هیأت های تجدیدنظر خواهد بود و در مواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم صادر نشده باشد به عهده هیأت های بدوی خواهد بود در مواردی که در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأت های بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه خواهد بود.

تبصره ـ هیأت های مزبور می توانند با توجه به اهمیت تخلف به پرونده های متهمین دیگر نیز قبل از اتمامپرونده های مذکور در این ماده رسیدگی نمایند.

فصل چهارم ـ مقررات مختلف

ماده سی و هفت ـ به منظور تشخیص تخلف و صدور رأی لازم، کارمندان موظفند در صورت تقاضای هیأت های رسیدگی اطلاعات مربوط را در مورد کارمندانی که پرونده آنها تحت رسیدگی است، در اختیار هیأت های مزبور قرار دهند.

ماده سی و هشت ـ کلیه کارمندان رسمی یا ثابت و پیمانی یا قراردادی وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این آیین نامه می باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، شرکت های دولتی و مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تبصره یک ـ نحوه اعمال مجازات های مندرج در بندهای ( ز) و (ح) و (ط) ماده 10 قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمان های و مؤسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند براساس آیین نامه موضوع تبصره ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.

تبصره دو ـ آن دسته از شرکت های دولتی که مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خودندارند تابع این آیین نامه خواهند بود.

ماده سی و نه ـ در صورتی که رأی قطعی هیأت ها دایر بر بازنشستگی و بازخرید کارمند متخلف باشد وزارت خانه، مؤسسه یا سازمان دولتی متبوع کارمند مکلف است مراتب را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نماید.

ماده چهل ـ هر وزارت خانه، مؤسسه یا سازمان دولتی موضوع قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مکان های مناسب و لوازم و امکانات مربوطه را برای استقرار هیأت ها اختصاص دهد و تسهیلات لا زم را در انجام وظایف محوله به آنها فراهم سازد.

ماده چهل و یک ـ تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین نامه به پیشنهاد سا ز مان امور اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده چهل و دو ـ این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top