قانون تغییر نام “‌وزارت راه” به “‌وزارت راه و ترابری” و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن

در ۱۸ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

ماده 1 ـ به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه، تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از تاریخ تصویب این قانون نام ” وزارت راه” به” وزارت راه و ترابری” تغییر می یابد و کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت راه به وزیر و وزارت راه و ترابری واگذار می گردد.

تبصره 1 ـ منظور از عبارت ” ترابری کشور” مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریایی است.

تبصره 2 ـ امور مربوط به ترابری هوایی و بهره برداری هوایی تابع قانون و مقررات هواپیمایی کشوری و سایر مقررات خاص خود خواهد بود.

ماده 2 ـ سازمان بنادر و کشتیرانی با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه و اعتبار و دارایی و تعهد و وظایف آن از وزارت دارایی منتزع و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری منتقل می گردد.

تبصره 1 ـ مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی سمت معاونت وزارت راه و ترابری را خواهد داشت.

تبصره 2 ـ کلیه اختیارات و وظایف وزیر دارایی در سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای عالی آن به وزیر راه و ترابری واگذار می گردد. وزیر دارایی یا معاون او عضویت شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی را خواهد داشت.

ماده 3 ـ واحد مطالعه هماهنگی حمل و نقل در کشور به صورت سازمان هماهنگی ترابری کشور با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه، اعتبارات و دارایی و تعهدات در وزارت راه و ترابری متمرکز می گردد.

ماده 4 ـ اداره کل هواپیمایی کشوری با کلیه کارکنان، تشکیلات، بودجه اعتبارات دارایی، تعهدات و وظایف آن از وزارت راه منتزع و به نام سازمان هواپیمایی کشوری به صورت سازمان وابسته به وزارت جنگ منتقل می گردد.

تبصره 1 ـ کلیه اختیارات و وظایف وزیر و وزارت راه به نحوه مذکور در قوانین و مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری به وزیر و وزارت جنگ واگذار می شود.

تبصره 2 ـ رییس سازمان هواپیمایی کشوری سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.

تبصره 3 ـ یک نفر از معاونان وزارت راه و ترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری عضویت شورای عالی هواپیمایی کشوری را خواهد داشت.

تبصره 4 ـ واحد پلیس مأمور در هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ( موضوع قانون ضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمایی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات به شهربانی کشور مصوب هشتم خرداد ماه 1346) از تاریخ تصویب این قانون کلاً با کلیه کارمندان و افسران و درجه داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود از اداره پلیس راه آهن و هواپیمایی کشوری منتزع و مستقلاً به نام اداره پلیس انتظامی هواپیمایی کشوری وظایف محوله را به صورت یکی از واحدهای تابعه شهربانی کشور در سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد داد وظایف اختصاصی پلیس مزبور و اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و شهربانی کشور درباره افسران و کارمندان پلیس هواپیمایی کشوری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با هماهنگی شهربانی کشور و سازمان هواپیمایی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تا زمانی که آیین نامه مورد نظر به تصویب نرسیده واحد مزبور وظائف محول را کماکان انجام خواهد داد و قسمت دیگر با کارمندان و افسران و درجه داران و افراد ابوابجمعی و اسلحه و مهمات خود به نام اداره پلیس انتظامی راه آهن انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده 5 ـ به منظور گسترش فعالیت هواشناسی در سطح مملکت و امکان رفع نیازهای هواشناسی کشاورزی و بهسازی محیط زیست و آبیاری و ارتباطات دریایی و هوایی و تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج در سطوح مختلف همچنین رفع احتیاجات بخش خصوصی در مورد فوق به استثنای نیروی هوایی شاهنشاهی که به طور مستقل عمل خواهد کرد اداره کل هواشناسی به سازمان هواشناسی کشور تبدیل و با کلیه کارکنان و تشکیلات، بودجه، اعتبارات، دارایی و تعهدات و وظایف از وزارت راه منتزع و به وزارت جنگ منتقل می شود. رییس سازمان هواشناسی کشور سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.

ماده 6 ـ سازمان هواشناسی کشور به منظور هماهنگی فعالیتهای فنی و تخصص هواشناسی و تعیین نیازهای مذکور در این قانون دارای شورایی خواهد بود مرکب از:

1 ـ وزیر جنگ.

2 ـ معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

3 ـ معاون وزارت راه و ترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری.

4 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه.

5 ـ معاون وزارت آب و برق به انتخاب وزیر آب و برق.

6 ـ معاون وزارت بهداری به انتخاب وزیر بهداری.

7 ـ مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی.

8 ـ رییس سازمان هواپیمایی کشوری.

9 ـ رییس سازمان هواشناسی کشور.

10 ـ نماینده نیروی هوایی شاهنشاهی. آیین نامه مربوط به وظایف و طرز کار شورای مذکور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ریاست شورا با وزیر جنگ می باشد و رییس سازمان هواشناسی کشور سمت دبیر شورا را خواهد داشت.

ماده 7 ـ وظایف وزارت راه و ترابری به شرح زیر است:

1 ـ مطالعه و تهیه و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ به منظور تعیین خط مشی های اجرایی در زمینه ترابری کشور و اجرای آنها.

2 ـ احداث، توسعه، بهره برداری و نگاهداری راه ها، راه آهن و بنادر.

3 ـ بررسی نیازمندیهای ترابری کشور و تعیین اولویتهای اجرایی آنها و تهیه و اجرای برنامه های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت به منظور رفع این نیازمندیها با توجه به برنامه های عمرانی کشور.

4 ـ تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای لازم برای احداث و نگاهداری و تأسیسات زیربنایی ترابری با توجه به مقتضیات و پیشرفتهای وسائل ترابری و نظارت بر اجرای آنها.

5 ـ بررسی روشهای ساختمان و نگاهداری و بهره برداری از راه ها، راه آهن و بنادر.

6 ـ طبقه بندی کلیه تأسیسات زیر بنایی ترابری و تعیین مشخصات فنی و هندسی آنها همچنین تعیین تشکیلات و دستگاه هایی که باید از هر یک از آنها نگاهداری نمایند.

7 ـ تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تأسیسات زیربنایی ترابری و ممانعت از بهره برداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تأسیسات فوق.

8 ـ بررسی درباره راه های ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پیشنهاد پیوستن به موافقتنامه های بین المللی و منطقه ای و تنظیم و پیشنهاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با دولتها و مؤسسات خارجی.

9 ـ بررسی نیازمندیها و شناسایی مجموع قدرت و ظرفیت ترابری کشور اعم از راه ها، راه آهن، راه های آبی، بنادر و خطوط لوله به منظور تهیه برنامه ها و ارائه توصیه های لازم به سازمانهای مربوط.

10 ـ ایجاد، نگاهداری و بهره برداری از خطوط پایگاه های مواصلاتی اختصاصی زمینی و دریایی با توجه به برنامه ها و نیازمندیهای ترابری کشور.

11 ـ بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم به سازمانهای مربوط در باب سیاست نرخ گذاری خدمات ترابری و همچنین خدمات جنبی آن.

12 ـ تعیین ضابطه ها و معیارهای فنی اقتصادی و ایمنی ترابری در راه های زمینی و آبی و نظارت بر فعالیت آنها.

13 ـ تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوط برای ایجاد اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها. در مورد صدور پروانه تأسیس مؤسسات ترابری مراجع صلاحیتدار مکلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابری را در تأسیس این گونه مؤسسات جلب نمایند.

14 ـ تهیه طرح مقررات و آیین نامه مربوط به صدور اجازه تأسیس مؤسسات، دفاتر، شعبه ها و نمایندگیهای ترابری خارجی که در کشور فعالیت کنند و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت کشور.

15 ـ تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم به منظور تنظیم امور مربوط به ترابری سازمانهای دولتی ” به استثنای نیروهای مسلح شاهنشاهی” با همکاری دستگاه های مربوط ایجاد هماهنگی و تمرکز امور مذکور.

16 ـ تعیین ضابطه ها و معیارها و پیشنهاد اتخاذ سیاستهای لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امور مربوط به ترابری.

17 ـ بررسی در زمینه حریم های تأسیسات زیربنایی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیتدار و نظارت بر اجرای آنها.

18 ـ بررسی نیازمندیهای کشور از نظر خدمات خاکشناسی و شناسایی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاه های مربوط و عرضه و فروش خدمات ( آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک) به بخش عمومی و خصوصی.

19 ـ بررسی نیازمندیهای کشور از نظر شناسایی راه های آبی و دریا و اقیانوس شناسی و ایجاد و تجهیز و توسعه تشکیلات سازمانهای لازم و عرضه و فروش خدمات آن به بخش خصوصی و عمومی.

20 ـ تهیه آیین نامه های مجازات خلافی با موافقت وزارت دادگستری و وزارت کشور و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم درباره رسیدگی به موارد تخلف از مقررات ترابری کشور.

21 ـ تشکیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظائف بالا.

تبصره ـ کلیه اختیارات و وظایف دیگری که به موجب سایر قوانین به وزارت راه محول بوده است به عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود.

ماده 8 ـ وزارت راه و ترابری مجاز است با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی ماهر برای اجرای وظائف خود برنامه های آموزشی لازم را تهیه و رأساً یا با همکاری مؤسسات مربوط به مرحله اجراء درآورد.

ماده 9 ـ به وزیر راه و ترابری اختیار داده می شود که تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابع یا وابسته آن وزارت را در صورتی که لازم تشخیص دهد ادغام یا منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظائف مذکور در این قانون و سایر قوانین با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم کرده و به موقع اجراء بگذارد.

ماده 10 ـ به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می گردد وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.

ماده 11 ـ وزارت راه و ترابری برای اجرای قسمتی از وظائف خود و سازمانهای وابسته می تواند با موافقت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت شرایطی که شورای عالی مذکور تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد و یا با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی همچنین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه های شرکتهای مزبور که به موجب این قانون تأسیس خواهد شد بر طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی تهیه و با تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و تصویب کمیسیونهای راه و دارایی و استخدام مجلسین به موقع به اجراء گذارده می شود.

ماده 12 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مکلفند طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه شهرها و مراکز فعالیتهای اجتماعی و صنعتی و کشاورزی را از لحاظ استفاده از تأسیسات ترابری به اطلاع وزارت راه و ترابری برسانند.

ماده 13 ـ وزارت راه و ترابری مجاز است آن قسمت از راه ها، ایستگاه های راه آهن، محوطه های بارانداز بنادر و نظائر آنها را که مورد استفاده نیست پس از روشن شدن وضعیت ثبتی با رعایت مقررات به فروش برساند و وجوه حاصل را در عرض یک سال به مصرف خرید اراضی و مستحدثات مورد نیاز برساند.

ماده 14 ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور انجام خدمات باربری، تخلیه و بارگیری ( به استثنای خدمات فرودگاهی) و انبارداری در گمرکات کشور رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی شرکت و یا شرکتهایی تشکیل دهد. این شرکتهای به موجب اساسنامه های خاص خود زیر نظر شورایی مرکب از معاون هماهنگی ترابری وزارت راه و ترابری، رییس کل گمرک ایران، مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، رییس کل راه آهن دولتی ایران انجام وظیفه خواهد نمود. اساسنامه این شرکت یا شرکتها با رعایت مفاد فوق پس از تصویب کمیسیونهای راه و دارایی و استخدام مجلسین به موقع به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 15 ـ وزارت راه و ترابری به منظور تأمین مواد اولیه ساختمانی از قبیل سنگ، شن، ماسه و خاک که برای ساختمان و نگاهداری تأسیسات زیربنایی راه و ترابری کشور مورد نیاز می باشد می تواند با رعایت مقررات قانونی و موافقت سازمان مربوط آیین نامه نحوه استفاده و بهره برداری وزارت راه و ترابری را از مواد مذکور تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء بگذارد.

ماده 16 ـ به منظور نظارت بر اجرای مقررات ترابری به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود گارد ترابری تشکیل دهد. حدود وظائف و تشکیلات آن به موجب آیین نامه ای که به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید تعیین می گردد.

تبصره 1 ـ گارد بنادر و گمرکات که به موجب قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب تیر ماه 1348 تشکیل شده است به دو واحد جداگانه گارد گمرک و گارد بنادر و کشتیرانی تقسیم و بر اساس نیازمندیهای گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی با توافق وزارتخانه ها دارایی و راه و ترابری تقسیم می گردد و با صلاحیت و اختیارات و بودجه و کارکنان مربوط از وزارت دارایی منتزع و به گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی منتقل می گردد.

تبصره 2 ـ گارد بنادر و کشتیرانی جزو تشکیلات گارد ترابری خواهد بود و علاوه بر وظایف و اختیارات و صلاحیت فعلی وظائف حفاظت کشتیرانی در آبهای ایران را نیز به عهده خواهد داشت. تا زمانی که گارد بنادر و گمرکات به ترتیب فوق تقسیم نشده است وظائف و اختیارات خود را کماکان دارا خواهد بود و اداره پلیس انتظامی راه آهن در گارد ترابری متمرکز می گردد.

ماده 17 ـ آیین نامه های لازم در اجرای مفاد این قانون در مورد اجرای امور مربوط به ترابری کشور جز در مواردی که مرجع دیگری برای تصویب آن در این قانون پیش بینی شده است به وسیله وزارت راه و ترابری و درباره امور مربوط به هواپیمایی کشوری و حمل و نقل هوایی و بهره برداری هوایی و هواشناسی از طریق وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و تا زمانی که اساسنامه ها و آیین نامه های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب نرسیده است اساسنامه و آیین نامه های فعلی معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16 تیر ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top