قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

ماده 1ـ واژه دهاز ماده (1) حذف می گردد.

ماده 2ـ در ماده (5) بعد از عبارت در هر بخش شورای بخش عبارت که اعضاء آن پنج نفر می باشد اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد: تبصره از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهندشد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 3ـ ماده (6) حذف می گردد.
م

ماده 4ـ در ماده (8): الفواژه بخش حذف می شود. بتبصره ای به شرح زیر به این ماده الحاق می شود: تبصره هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده 5ـ ماده (9) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 9در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود. تبصره چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده 6ـ در ماده (10): الفواژه شهرداران بعد از واژه فرمانداران اضافه می شود. بواژه دهیار از تبصره این ماده حذف می شود.

ماده 7ـ در ماده (10) مکرر: الفجمله شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می باشند به انتهاء تبصره (2) این ماده الحاق می شود. بتبصره (3) این ماده حذف می شود.

ماده 8ـ تبصره (2) ماده (11) حذف می شود.

ماده 9ـ در ماده (13): عبارت و شهر بعد از واژه بخش به این ماده اضافه می شود.

ماده 10 ـ در ماده (14): الفتبصره (2) حذف می شود. بشماره تبصره های (3) و (4) به (2) و (3) تغییر می یابد.

ماده 11ـ در ماده (14) مکرر: الف تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 1هرفرد می تواند فقط عضوشورای یک روستا یا یک شهر باشد. ب تبصره (3) این ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 3 ـ نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.
م

ماده 12ـ یک ماده به عنوان ماده (15) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود: ماده 15 مکرراولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده 13ـ در ماده (16):

الف ـ عبارت وفق ماده (15مکرر) بعد از عبارت شوراهای موضوع این قانون اضافه می شود. بعبارت برای مدت یک سال در این ماده بعد از واژه منشی اضافه می شود. ماده 14در ماده (16) مکرر واژه بخش پس از عبارت اعضاء شوراهای اضافه می شود.

ماده 15ـ در تبصره ماده (18) عبارت در ا نتخابات شرکت نکرده باشند به عبارت در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند اصلاح می شود.
م

ماده 16ـ در بند (الف) ماده (20) عبارت یا پلمب بعد از واژه مُهر اضافه می شود.

ماده 17 ـ دربند(2) ماده (25) سن انتخاب کنندگان از 15 سال تمام به 18 سال تمام اصلاح می شود. ماده 18در ماده (26): الفبندهای (د)، و (هـ) به بندهای (ج) و (د) تبدیل می شوند.

بـ عنوان بند(و) اصلاحی 6 /7 /1382 به عنوان بند(هـ) تبدیل و به شرح ذیل اصلاح می شود:
ه

هـ ـ دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزارنفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت. جیک بند به عنوان بند(و) ذیل این ماده الحاق می شود:ودارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان. ماده 19در ماده (28):

الفـ در بند(1) پس از عبارت رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی عبارت نمایندگان خبرگان رهبری پس از رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات پس از رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، و معاونین وی پس از رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه و پس از سرپرستان سازمانهای دولتی ، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی) اضافه می شود.

بـ در بند(2) پس از عبارت فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان اضافه می شود. جدر بند (3) ماده (28) واژه شهرداری بعد از عبارت مدیران مناطق و عبارت و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری بعد از واژه وابسته به آن اضافه می شود. دبعد از واژه شهرداران حرف و به علامت ویرگول ، تغییر می یابد.

هـبند (4) به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
4 4اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده 20ـ در سطر آخر ماده (30)، عبارت به مدت چهار سال به عبارت تا پایان همان دوره اصلاح می شود.
م

ماده 21ـ ماده (31) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 31ـ درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

ماده 22ـ در تبصره (1) ماده (32) عبارت پس از تأیید هیأت نظارت بعد از واژه انتخاب و اضافه می گردد.

ماده 23ـ در تبصره (1) ماده (33) عبارت پس از تأیید هیأت نظارت بعد از واژه انتخاب و اضافه می شود.

ماده 24 ـ در ماده (45) بعداز عبارت تشکیل هیأت اجرائی علامت ویرگول ، اضافه می شود.
م

ماده 25ـ در تبصره (2) ماده (46)بعد از عبارت از تاریخ وصول استعلام علامت ویرگول ، اضافه می شود.

ماده 26ـ ماده (48) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 48ـ نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 27ـ درابتداء تبصره (4) ماده (50) عبارت فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس اضافه می شود.

ماده 28ـ ماده (59) قانون، به بعد از ماده (63) منتقل می شود.
م

ماده 29ـ در قسمت اخیر ماده (63) عبارت رؤسای هیأتهای اجرائی جایگزین عبارت مقامات وزارت کشور می شود.

ماده 30ـ در بند(م) ماده (67) عبارت یا پلمب بعد از واژه مُهر اضافه می شود.

ماده 31ـ به فصل انتخابات یک بخش با عنوان زیر الحاق می گردد: وسایر مقررات انتخابات.

ماده 32ـ مواد (86) و (87) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فوق الذکر منتقل می شود.

ماده 33ـ در ماده (88): الفواژه محلی به محلی استانی تغییر می یابد. بدر تبصره این ماده عبارت آگاه نمودن به آگاه سازی تغییر می یابد. جاین ماده از فصل پنجم به قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می شود.

ماده 34ـ مواد (89) و (90) از فصل پنجم به قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می شود.

ماده 35ـ در ماده (68): الفبعد از واژه نظارت عبارت و پیگیری اضافه و واژه تصمیمهای به مصوبات تغییر می یابد. بعبارت حسب درخواست بخشدار به قسمت انتهائی بند (ی) این ماده اضافه می گردد.

ماده 36ـ بند ذیل به عنوان بند(11) به ماده (69) الحاق می شود:

11ـ تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.
م ماده 37در ماده (70): الفدوبند به عنوان بندهای(10) و(11) به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد: 10نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.

11ـ نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی بخش. بشماره بندهای (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) به شماره (3)، (4) ، (5)، (6) ، (7) ، (8) و (9) تغییر می یابد. جعبارت بخش از قبیل توسعه از بند (7) حذف می گردد. ماده 38در ماده (71): الفدر بند (6) واژه گردشگری و بعد از مراکز اضافه می شود. بعبارت با رعایت مقررات مربوط به انتهای بند (24) اضافه می گردد. جعبارت با رعایت مقررات مربوط به انتهای بند (26) اضافه می گردد. ددر بند (27) واژه وسائل به وسائط تغییر می یابد.

هـعبارت بارعایت مقررات قانونی مربوط به انتهای بند (29 ) اضافه می گردد. وتبصره بند (30) به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ذیل این ماده الحاق می گردد. تبصره 2شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. زتبصره های(1)و(2) بند(34) این ماده حذف می گردد. ماده 39در ماده (77):

الفـ عبارت و دهستان پس از عبارت شورای اسلامی شهر و عبارت و روستا پس از عبارت مورد نیاز شهر حذف می گردد و واژه می توانند به می تواندو واژه نمایند به نماید تغییر می یابد.
ب بدر سطر اول تبصره این ماده بعد از واژه عوارض علامت ویرگول ، اضافه می گردد. ماده 40در ماده (78): عبارت و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان به ادامه بند(3) اضافه می گردد. ماده 41در ماده (78 مکرر1): الف تبصره بند(1) حذف می گردد. بسه بند به شرح زیر به عنوان بندهای 7،8 و9 به انضمام یک تبصره به ذیل ماده فوق الحاق می شود. 7عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی. 8نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد. 9نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می شود. تبصره شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. ماده 42در ماده (78 مکرر2): الف بند(7) این ماده به شرح زیر اصلاح می گردد: 7برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرائی ذی ربط. بماده (75) قانون به عنوان بند(9) ذیل این ماده الحاق می گردد. 9آئین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می باشد. جدر ماده (78 مکرر3) عبارت حداکثر یک سال پس از تشکیل حذف و این ماده به عنوان بند(10) ذیل این ماده الحاق می گردد. ماده 43در ماده (74): الفاین ماده و تبصره های آن به عنوان ماده (82 مکرر3) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات، منتقل و عنوان (ماده 82 مکرر3) به (ماده 82 مکرر4)اصلاح می شود. بعبارت در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد به ادامه تبصره (1) اضافه می گردد. جعبارت در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهدشد به ادامه تبصره (2) اضافه می شود. ماده 44در ماده (79):

الف ـ در بند(2) تعداد اعضای شورای استان از دونفر به یک نفر تقلیل و تعداد نمایندگان مجلس از یک نفر به دونفر افزایش یافت. بدر بند (3) عبارت از اعضاء شورای استان بعد از یک نفر اضافه می گردد.

ج ـ تبصره ذیل این ماده به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) ذیل آن الحاق می گردد: تبصره 2وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. ماده 45در ماده (80): الف ظرف زمانی پانزده روز مندرج در سطر آخر این ماده به بیست روز تغییر می یابد. بتبصره این ماده به عنوان تبصره (1) تغییر می یابد. جدو تبصره به شرح زیربه ذیل این ماده الحاق می گردد. تبصره 2قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد. تبصره 3کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند. ماده 46در تبصره ماده (81) عبارت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی بعد از واژه می توانند اضافه می گردد.

ماده 47ـ

الف ـ ماده (82) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 82چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد: 1اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی. 2اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی. 3کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 4محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال. 5سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال. 6سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا. 7ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره. تبصره 1هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده می باشد. تبصره 2چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 3ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی ولازم الاجراء خواهد بود. 8سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

بـ بندهای (1) و (2) و تبصره های آن با اصلاحات انجام شده به شرح زیر به عنوان ماده (82 مکرر1) تغییر و عنوان (ماده 82 مکرر1) به (ماده 82 مکرر2) اصلاح می شود. ماده 82 مکرر1 هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (82) به ترتیب زیر اقدام می نمایند: 1در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
3

درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. تبصره سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط. ماده 48یک ماده به عنوان ماده (92) به شرح زیر به قانون، الحاق و عنوان ماده (92) به ماده (96) اصلاح می گردد: ماده 92سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید. ماده 49در ماده (85) عبارت و بخش حذف و عبارت روستا و بعد از واژه شوراهای اضافه می گردد. ماده 50ماده (78 مکرر4) به عنوان ماده (93) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می شود. ماده 51در ماده (78 مکرر5):

الف ـ این ماده به عنوان ماده (94) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل و عنوان ماده (94) به ماده (97) اصلاح می گردد.

ب ـ واژه عضو بعد از عبارت به عنوان اضافه می گردد.
م ماده 52ماده (78 مکرر6) به عنوان ماده (95) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل و عنوان ماده (95) به ماده (98) اصلاح می گردد. ماده 53ماده (93) حذف می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 /9 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. /ن غلامعلی حداد عادلـرئیس مجلس شورای اسلامی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top