ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران
1426/1901
11/1/1382
عنوان مصوبه: ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران
وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی،‌ بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامیو سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‏کنند.
شورای عالی اداری در یکصدمین جلسه مورخه 24/12/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریتوبرنامه‏ریزی کشور به منظور ارتقاء بهره‏وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‏های اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مدیران متعهد و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریتها و افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقای شغلی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییرمدیران» را به شرح زیر تصویب نمود.

الف ـ دایره شمول

ماده 1ـ مدیران مشمول طرح ارزیابی مشاغل مدیران، مدیران شرکت‏های دولتی، رؤسای ادارات و عناوین مشابه و همطرازان آنها (مدیران میانی و عملیاتی) در کلیهدستگاه‏های فوق‏الذکر مشمول این مصوبه می‏باشند.

تبصره ـ همطرازان مشمول این مصوبه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و تصویب شورای امور اداری و استخدامی تعیین می‏گردد.

بـ معیارهای انتخاب

ماده 2ـ مشمولین این مصوبه براساس سه معیار کلی وظایف، نقشها و مهارت‏های مدیریتی متناسب با پست مورد تصدی انتخاب می‏شوند. (جدول پیوست)

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور موظف است سطوح مختلف مدیریتی (عالی، میانی، عملیاتی) را مشخص نموده و به دستگاه‏ها ابلاغ نماید.

ماده 3 ـ حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریتی و سرپرستی عبارتند از: 1.دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی (طبق طرحهای طبقه‏بندی مشاغل) 2.گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‏های مدیریت3.حداقل 6 سال سابقه تجربی در رشته‏های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت در رشته‏های شغلی مربوط یا مشابه4.اخذ حداقل 60 امتیاز از معیارهای کلی وظایف، نقشها و مهارتهای مدیریتی با تشخیص کمیته امور مدیران، شوراها و کمیسیون‏های تحول اداری (جدول موضوع ماده 2)

تبصره 1ـ شرایط تحصیلی و تجربی برای انتخاب در مشاغل مدیریت عملیاتی (سرپرستی یا پایه) براساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‏باشد.

تبصره 2ـ شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه‏ها می‏تواند علاوه بر شرایط فوق‏الذکر شرایط اختصاصی برای تصدی پستهای مدیریتی تعیین و ملاک عمل قرار دهند و حد نصاب مذکور در بند چهار را متناسب با شرایط دستگاه و مدیران موجودافزایش دهد.

جـ فرآیند انتخاب، انتصاب و تغییر

ماده 4 ـ انتصاب افراد به پستهای موضوع این مصوبه پس از انتخاب از طریق مقامات یا مدیران ذیربط و تأیید شورا و یا کمیسیون تحول اداری دستگاه انجام می‏گیرد.

ماده 5 ـ شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه براساس ضوابط و دستورالعملهای تهیه شده که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی می‏رسد، شایستگی افراد پیشنهادی رامورد بررسی قرار داده و اعلام‏نظر می‏‎نماید.

ماده 6ـ مدیران و سرپرستان موضوع این مصوبه توسط مقام مسؤل دستگاه برای مدت چهارسال منصوب می‏شوند.

تبصره 1ـ احکام مدیران و سرپرستانی که عملکرد چهارسال گذشته آنها مثبت ارزیابی شود، با تأیید مقامات مسؤول قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است دستورالعمل و ضوابط ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان را تهیه و جهت اجرا به دستگاه‏های ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 7ـ به منظور ایجاد انگیزش برای کارکنان در مسیر پیشرفت شغلی و انتصاب به پستهای سرپرستی و مدیریتی، مسئولین دستگاهها ترتیبی اتخاذ کنند که حتی‏الامکانانتخاب افراد از کارکنان داخل دستگاه انجام شود.

تبصره 1ـ در صورتی که انتخاب افراد واجد شرایط از کارکنان درون دستگاه امکانپذیر نباشد، دستگاه‏های اجرایی می‏توانند حداکثر تا بیست درصد انتصابات خود را در ردهمدیران از افراد خارج از دستگاه ذیربط انجام دهند.

تبصره 2ـ به منظور ارتقاء مشارکت بانوان در امور مدیریتی، دستگاههای اجرایی موظف هستند برنامه‏ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی و ارتقاء توانمندیهای بانوان و انتصاب آنها در سطوح مدیریتی انجام دهند به نحوی که همه ساله انتصاب بانوان درپستهای مدیریتی افزایش یابد.

ماده 8 ـ هرگونه جابجایی قبل از پایان دوره تصدی موضوع ماده شش این مصوبه، با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد فرد، براساس پیشنهاد مقامات مسئول و با تأیید شورا و یاکمیسیون تحول اداری دستگاه امکان‏پذیر است.

تبصره 1ـ شورا یا کمیسیون تحول اداری مکلف است برای رسیدگی به پیشنهاد ارایه شده در صورت تقاضای مستخدم ذیربط جلسه مربوط را با حضور وی تشکیل دهد.

تبصره 2ـ در صورت تشخیص عدم توانایی فرد انتخاب شده برای انجام وظایف محوله، مدیر مافوق می‏تواند فرد منصوب شده رابدون طی تشریفات فوق‏الذکر در مدت شش ماه نخستانتصاب، تغییر دهد.

تبصره 3ـ اجرای این ماده در مورد فرمانداران و بخشداران تابع ضوابط خاصی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‏گردد.

ماده 9ـ به منظور شناسایی افراد شایسته برای تصدی پستهای مدیریتی و فراهم نمودن زمینه‏های بروز توانایی و لیاقت افراد، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و دستگاهها می‏توانند نسبت به برگزاری آزمون‏های عمومی و اختصاصی مدیریتی از بین داوطلبان پست‏های مدیریتی و سرپرستی اقدام و بانک اطلاعاتی موردنیاز را ایجادنموده و افراد واجد شرایط را به مقامات مسئول معرفی نمایند.

دـ سازمان کار

ماده 10ـ سیاست‏گذاری، هدایت، تصویب مقررات و ضوابط لازم برای استقرار نظام شایسته سالاری به عهده شورای عالی اداری می‏باشد.

تبصره ـ ضوابط و دستورالعملهای لازم برای تشخیص و تأیید صلاحیت مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان (مدیران عالی) بهتصویب این شورا می‏رسد.

ماده 11ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه، پیگیری و اجرای این مصوبه بعمل آورد.

تبصره ـ دستگاههای مشمول این مصوبه موظفند گزارشهای مربوط به انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و سرپرستان را هر شش ماه یک بار براساس دستورالعمل به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به این سازمان ارایه دهند و سازمان مزبور، پس از جمعبندی ، گزارشدستگاه‏های اجرایی را تهیه و به شورای عالی اداری تقدیم می‏کند.

ماده 12ـ وظایف شوراها و کمیسیون‏های تحول اداری دستگاه‏ها در اجرای مفاد این مصوبه به شرح زیر است:1.برنامه‏ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در دستگاه 2.تهیه ضوابط و دستورالعمل‏های داخلی برای استقرار مصوبه 3.بررسی و تأیید شایستگی افراد پیشنهاد شده توسط مراجع ذیربط 4.تهیه گزارشهای دوره‏ای در خصوص اجرای مصوبه در دستگاه ذیربط

تبصره 1ـ شوراها و یا کمیسیون‏های تحول اداری می‏توانند نسبت به تشکیل کمیته امور مدیران با مسئولیت یکی ازمعاونین دستگاه اقدام و انجام امور فوق را به این کمیتهتفویض نمایند.

تبصره 2ـ بررسی و تأیید صلاحیت افراد در سطوح مدیریتی و سرپرستی که محل خدمت آنان در واحدهای استانی یا شهرستانی می‏باشد توسط کمیسیون تحول اداری استان (مستقر در هر دستگاه) و با درنظرداشتن مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداریدر خصوص تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران انجام می‏شود.

ماده 13ـ عالی‏ترین مقام دستگاه‏ها مسئول حسن اجرای این مصوبه در دستگاه متبوع می‏باشند. محمد ستاری‎فر. معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری. جدول موضوع ماده 2 مصوبه. معیارهای کلی. ‎‎‎سطح مدیریت ‎‎‎وظایف مدیریت ‎‎‎نقش‏های مدیریت ‎‎‎مهارتهای مدیریتی. ‎‎‎برنامه ‏ریزی ‎‎‎سازماندهی ‎‎‎رهبری ‎‎‎کنترل ‎‎‎جمع. ‏امتیاز ‎‎‎ارتباطی ‎‎‎اطلاعاتی ‎‎‎تصمیم‏گیری ‎‎‎جمع. امتیاز ‎‎‎ادراکی ‎‎‎انسانی ‎‎‎فنی ‎‎‎جمع امتیاز. مدیران عالی ‎‎‎مطلوب. ‎‎‎30 ‎‎‎30 ‎‎‎20 ‎‎‎20 ‎‎‎100 ‎‎‎30 ‎‎‎30 ‎‎‎40 ‎‎‎100 ‎‎‎50 ‎‎‎30 ‎‎‎20 ‎‎‎100. ‎‎‎کسب‏شده ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎. مدیران میانی ‎‎‎مطلوب. ‎‎‎25 ‎‎‎35 ‎‎‎15 ‎‎‎25 ‎‎‎100 ‎‎‎40 ‎‎‎30 ‎‎‎30 ‎‎‎100 ‎‎‎40 ‎‎‎30 ‎‎‎30 ‎‎‎100. ‎‎‎کسب‏شده ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎. مدیران عملیاتی. (سرپرستی یا پایه) ‎‎‎مطلوب. ‎‎‎15 ‎‎‎15 ‎‎‎40 ‎‎‎30 ‎‎‎100 ‎‎‎40 ‎‎‎40 ‎‎‎20 ‎‎‎100 ‎‎‎20 ‎‎‎30 ‎‎‎50 ‎‎‎100. ‎‎‎کسب‏شده ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top