شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی

در ۲ اسفند | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

شماره498685 /4 /1387
به کلیه وزراء و معاونان محترم رئیس جمهور و استانداران
در اجرای مواد (8) و (10) آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 27 /12 /1386)، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مشتمل بر (19) ماده و (12) پیوست ابلاغ می گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس ـ محمدرضا رحیمی
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی
(موضوع ماده (8) تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 27 /12 /1386)
باتوجه به اصول (124) و (134) قانون اساسی و در اجرای مواد (8)، (9) و (10) آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب نامه شماره212767 /ت37550ک مورخ 27 /12 /1386 کمیسیون اصل (138)) و با توجه به بند 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 211947 /ت39365هـ مورخ28 /12 /1386 هیأت وزیران) شیوه نامه ذیل به کلیه دستگاههای اجرائی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

فصل یک ـ کلیات

ماده 1ـ تعاریف؛ معنی اصطلاحات بکار رفته در این شیوه نامه به شرح ذیل است: آیین نامه: آئین نامهچگونگی رفع اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 27 /12 /1386) دستگاه متقاضی: دستگاه اجرایی که طبق شرایط آیین نامه، با رعایت این شیوه نامه درخواست رسیدگی نسبت به موضوع اختلاف را از مرجع اختلاف می نماید. دستگاه طرف اختلاف: دستگاه اجرائی که براساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف اختلاف معرفی می شود. رسیدگی: بررسی موضوع اختلاف توسط مرجع رفع اختلاف حسب تقاضای دستگاه متقاضی، با استفاده از راهکارهای قانونی و سازوکارهای داخل قوه مجریه بویژه براساس اختیارات قانونی مقامات ذیربط قوه مجریه و هیأت دولت. مرجع رفع اختلاف: مرجع رسیدگی و رفع اختلاف مندرج در مواد 3، 2 و4 آیین نامه که حسب مورد استاندار، رئیس دستگاه ستادی و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهدبود. معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری. طرفین اختلاف: دستگاههای متقاضی و طرف اختلاف. دستگاه مرتبط: دستگاه اجرائی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب تشخیص مرجع رفع اختلاف در موضوع مطروحه، ذینفع، دخیل یا مطلع باشد.

تبصره ـ تعریف سایر اصطلاحات به ترتیبی است که در آئین نامه ذکر شده است. پیوستها: پیوستهای این شیوه نامه به ترتیب ذیل عبارت است از: پیوست شماره یک:درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف پیوست شماره دو: اختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع پیوست شماره سه: شناسه مراجع رفع اختلاف پیوست شماره چهار: اعلامیه تکمیل درخواست نامه پیوست شماره پنج: اعلامیه رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص پیوست شماره شش: ابلاغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف پیوست شماره هفت: اعلامیه تمدید مهلت پیوست شماره هشت: اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت پیوست شماره نه: نظرخواهی از دستگاه مرتبط پیوست شماره ده: اعلامیه دعوت به جلسه پیوست شماره یازده: صورتجلسه رسیدگی پیوست شماره دوازده: تصمیم نامه مرجع رفع اختلاف

ماده 2ـ معاونت، نمونه درخواست نامه و سایر پیوست ها را در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک در دسترس کلیه دستگاههای اجرایی قرار داده و مراجع رفع اختلاف و طرفین اختلاف طبق نمونه ها اقدام خواهند کرد.

ماده 3ـ دستگاههای اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مرجع رفع اختلاف، بدواً با توجه به نظریه واحد یا کارشناس حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایند.

فصـل دوم ـ طرح درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و چگونگی تکمیل آن

ماده 4ـ در مواردیکه علی رغم انجام اقدامات موضوع ماده (3)، اختلاف دستگاههای مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی با تکمیلدرخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف (طبق پیوست شماره یک) از مرجع رفع اختلاف، درخواست رسیدگی می نماید.

ماده 5 ـ امضاء مکاتبات و نمونه ها (به استثناء درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و اختیارنامه تعقیب درخواست نامه که باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد برسد) بر عهده معاون مربوط بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی است که به عنوان نماینده به مرجع رفع اختلاف معرفی می شود.تبصره : کلیه دستگاههای اجرایی باید ظرف یکماه از ابلاغ این شیوه نامه یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد شیوه نامه را نیز به عنوان رابط خود با مرجع رفع اختلاف مربوطه معرفی کنند.

ماده 6 ـ دستگاه متقاضی پس از تکمیل درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف (به شیوه مندرج در ذیل درخواست نامه رسیدگی) ـ (پیوست شماره یک) مدارک ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید:ـاختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع (طبق پیوست شماره دو). ـلایحه متضمن شرح مستندات و ادله مثبت خواسته. ـ تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلافـتصویر کلیه مقررات و مستندات قانونی که در درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف به آنها استناد شده است. ـ تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده (3)اسناد فوق الذکر باید ممهور به مهر دستگاه متقاضی گردیده باشد.

ماده 7ـ دستگاه متقاضی درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف را پس از تکمیل و همراه مدارک ضمیمه به دبیرخانه مرکزی مرجع رفع اختلاف تسلیم و رسیدی مشتمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهدنمود. چنانچه مرجع رفع اختلاف، نقصی در نحوه تکمیل درخواست نامه و ضمائم تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده، به موجب اعلامیه تکمیل درخواست نامه (طبق پیوست شماره چهار) ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعلامیه را به معاون یا مقام مجاز متذکر خواهدشد. چنانچه دستگاه مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه درخواست تمدید مهلت نکند، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلامیهرد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص (طبق پیوست شماره پنج) مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ خواهدنمود.چنانچه مرجع رفع اختلاف درخواست نامه و ضمائم آن را کامل تشخیص دهد، نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام نموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمی اختصاص خواهدداد. این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه مرجع رفع اختلاف (براساس شناسه های اختصاص یافته به دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره سه) و سال طرح درخواست نامه و شماره عددی اختصاصی به پرونده ثبت شده (از سمت چپ به راست) خواهدبود. کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود.

ماده 8 ـ مرجع رفع اختلاف برای کلیه درخواستها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر درخواست نامه، اوقات مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهدکرد.

تبصره ـ در مواردیکه مرجع رفع اختلاف استاندار می باشد مسئول رسیدگی به امور فوق مسئول دفتر استاندار و در مواردیکه مرجع رفع اختلاف رئیس دستگاه ستادی یا معاونت است مسئول رسیدگی و انجام امور فوق دفاتر حقوقی مربوط خواهدبود.

ماده 9ـ مرجع رفع اختلاف پس از تکمیل و ثبت پرونده، ابلاغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف (طبق پیوست شماره شش) را همراه با نسخه ای از درخواست نامه و مدارک ضمیمه آن به دستگاه طرف اختلاف ارسال می نماید تا ظرف مهلت 30روز از تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن لایحه دفاعیه، اختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع یا ادعا و راهکار موردنظر اقدام نماید. در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختلاف و تشخیص مرجع رفع اختلاف می توان مدت مقرر را بموجب اعلامیه تمدید مهلت (طبق پیوست شماره هفت) تمدید کرد.

تبصره ـ در مواردی که بنابه تشخیص مرجع رفع اختلاف، فوریت پرونده اعمال ترتیب دیگری در تکمیل درخواست نامه و رسیدگی را اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختلاف انجام خواهدشد.

فصل سوم ـ نحوه رسیدگی و رفع اختلاف

ماده 10ـ مرجع رفع اختلاف ابتدا با توجه به آئین نامه درخصوص صلاحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کرده و در مواردیکه رسیدگی به اختلاف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند با صدور اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت (طبق پیوست شماره هشت) مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ می نماید.

ماده 11ـ در صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف از دستگاه یا دستگاههای مرتبط با موضوع (طبق پیوست شماره نه) نظرخواهی و رونوشت آن برای طرفین ارسال خواهدشد.

ماده 12ـ چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف مستلزم حضور طرفین و ارائه توضیح در جلسه مشترک باشد، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلامیهدعوت به جلسه (طبق پیوست شماره ده) طرفین اختلاف را برای حضور در جلسه با قید تاریخ، محل و دستور جلسه دعوت می نماید. عدم حضور هریک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهدبود. خلاصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورتجلسه رسیدگی (طبق پیوست شماره یازده) درج و به امضاء نماینده طرفین اختلاف و رئیس جلسه خواهد رسید.

ماده 13ـ در مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختلاف به تشخیص مرجع و مقامات زیر موجب بروز وضعیت یا خسارات غیرقابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب زیر عمل خواهدشد؛الف) در مواردی که مرجع رفع اختلاف رئیس دستگاه ستادی است بنا به تشخیص و دستور وی روند اجرایی موجود ممکن است تا زمان مورد نظر متوقف شود. ب) در مواردیکه موضوع در استانداری رسیدگی می شود در صورت اختیار قانونی استاندار طبق نظر وی عمل خواهد شد و در صورتیکه نیاز به تصمیم مرجع دیگری باشد مراتب جهت اقدام مقتضی به معاونت منعکس خواهدشد. ج) در مواردیکه موضوع توسط معاونت مورد رسیدگی است و طرفین در خصوص تـوقف روند اجـرایی موجود توافق ندارند مراتـب به ترتیـبی که مـعاونت تشخیص دهد انجام خواهدشد.

فصل چهارم ـ صدور تصمیم نامه

ماده 14ـ پس از اختتام رسیدگی، تصمیم نامه مرجع رفع اختلاف که باید متضمن موارد ذیل باشد (طبق پیوست شماره دوازده) صادر می گردد:

دستگاههای طرف اختلاف 2ـموضوع اختلاف 3ـگردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف 4ـوقایع موضوعی و ادله اثبات آن 5 ـ احکام قانونی ناظر بر موضوع 6 ـ مفاد تصمیم نامه و اقداماتی که بر مبنای استنادات صورت گرفته باید توسط طرفین انجام گیرد 7ـتعیین روش اجرای تصمیم نامه و مرجع اجراء.

ماده 15ـ در مواردیکه رفع نهایی اختلاف طبق مقررات در صلاحیت مرجع قانونی دیگری (مانند هیأت وزیران) است تصمیم نامه مرجع رفع اختلاف همراه با ارائه راهکار به مرجع مربوطه اعلام می گردد.

ماده 16ـ رؤسای دستگاه ستادی و استانداران در رسیدگی به پرونده های مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض یا اختلاف برداشت از قوانین و مقررات مراتب را همراه با نظریه حقوقی دستگاه متبوع از معاونت استعلام کرده و بر مبنای آن اقدام خواهندکرد.

ماده 17ـ تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به علاوه یک نسخه تکثیر و با امضای مرجع رفع اختلاف به طرفین اختلاف ابلاغ می شود.

ماده 18ـ طرفین اختلاف باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به مرجع رفع اختلاف منعکس نمایند.

ماده 19ـ در مواردی که رسیدگی و صدور تصمیم نامه توسط مراجع موضوع ماده (2) و (3) آئین نامه انجام می گیرد مراجع مزبور در اجرای ماده (10) آئین نامه رونوشتی از تصمیم نامه را به معاونت ارسال می نمایند و در پایان هرسال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونده های در حال رسیدگی، پرونده رسیدگی شده و جمع ارزش مالی پرونده های اخیرالذکر را تهیه و به معاونت اعلام خواهند نمود.شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی(پیوست شماره1)

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top