دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن روسای محترم سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها

در ۱۷ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن روسای محترم سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سی و دومین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 27/12/1386 دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن را به شرح پیوست و به عنوان جایگزین مصوبه مورخ 17/12/1356 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در همین خصوص مورد تصویب نهایی قرار داد.
مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به آگاهی کلیه دست‌اندرکاران مرتبط با اجرای این دستورالعمل برسد.
وزیر مسکن و شهرسازی ـ محمد سعیدی‌کیا
بسمه‌تعالی
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پیشنهاد وزرات مسکن و شهرسازی و به استناد ماده2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیل ماده 12 آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مصوب موخر ازجمله قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب1380، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384 و آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیأت وزیران و ماده 53 آن و اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) مصوب 1382 هیأت وزیران « دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن» را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف، موارد شمول و تشکیل ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور

ماده 1ـ تعاریف در این دستورالعمل به جای عبارات مشروح زیر از مفاهیم اختصاری آنها به شرح مرقوم استفاده می شود:

1ـ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران : شورایعالی

2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان : شورای استان

3ـ کمیته کارگروه مسکن و شهرسازی استان : کمیته کارگروه

4ـ شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) : شرکت مادرتخصصی

5 ـ شهرک مسکونی، تفریحی، زیارتی و….. : شهرک

6 ـ ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور : ستاد

7ـ حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی: معاونت شهرسازی و معماری

8 ـ آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 هیأت وزیران: آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا.

ماده 2ـ موارد شمولتأسیس هر نوع شهرک اعم از مسکونی، تفریحی، زیارتی، تجاری، گردشگری، تحقیقات و فن آوری، هوشمند و سایر شهرک های تخصصی (به استثنای شهرک های صنعتی که به طورکلی از شمول این دستورالعمل خارج و تابع ضوابط خاص خود می باشد) مشمول مفاد این دستورالعمل است.

ماده 3ـ تشکیل ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور و اهداف آنبه منظور تشویق و ترویج شهرک سازی و استفاده از تمامی امکانات سرزمین برای دست یابی به اهداف و سیاست های دولت و ایجاد محیط زیست بهتر و تأمین مسکن و سایر مراکز موردنیاز برای افراد جامعه و ساماندهی امر شهرک سازی در کشور و مدیریت و راهبردی مناسب آن از یک طرف و نزدیکی اصول و امور مربوط به ایجاد شهر جدید با احداث شهرک و با توجه به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر محول شدن این امور به شرکت مادرتخصصی از طرف دیگر، ستادی تحت عنوان « ستاد مدیریت شهرک سازی در کشور» در شرکت مادرتخصصی و با عضویت مدیرعامل شرکت مذکور، مدیرکل دفتر تخصصی مرتبط در حوزه معاونت شهرسازی و معماری، نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی که حداقل دارای 10 سال سابقه کار مرتبط، با اولویت در رشته های معماری، شهرسازی، برنامه ریزی شهری یا طراحی شهری و از نظر مرتبه اداری حداقل دارای سمت مدیرکل یا مشاور معاون وزیر باشند، به عنوان اعضای ثابت و مدیر شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه، که حسب محل مورد تقاضا متغیر خواهدبود، تشکیل می گردد.

1ـ در مورد شهرکهای مسکونی که در موارد خاص، پیشنهاد ایجاد آنها در جوار شهرک های صنعتی ارائه می شود، حضور نماینده وزارت صنایع نیز در ستاد ضروری است.

2ـ در مورد شهرکهای غیرمسکونی، ستاد از نماینده یا نمایندگان بالاترین دستگاه ذیربط با موضوع شهرک در جلسات مربوط دعوت به عمل می آورد.

3ـ ریاست ستاد به عهده مدیرعامل شرکت مادرتخصصی می باشد و وظایف دبیرخانه ای ستاد توسط شرکت مادر تخصصی صورت می گیرد. کلیه مکاتبات ستاد نیز با امضای مدیرعامل شرکت مذکور می باشد.

4ـ ستاد می تواند با توجه به حجم وظایف محوله و در صورت لزوم، کمیته های کار گروه تخصصی تشکیل دهد.

ماده 4ـ وظایف ستاد اهم وظایف ستاد بشرح زیر است:

1ـ مطالعه و بررسی تمامی اسناد توسعه و عمران مصوب کشور به ویژه طرحهای ناحیه ای و مجموعه های شهری کلان شهرها با استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران متخصص و شناسائی مکان های مناسب برای ایجاد انواع شهرک.

2ـ شناسائی مکان هائی که برای تحقق اهداف مندرج در صدر ماده 3 این دستورالعمل مناسب تشخیص داده می شود لکن فاقد طرح ناحیه ای یا دیگر اسناد توسعه و عمران مصوب می باشد و یا با آنها مغایرت دارد.

3ـ تهیه گزارش توجیهی برای مکانهای موضوع بند 4ـ2 و ارسال آن به دبیرخانه شورایعالی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی.

4ـ اعلان مکان های مناسب مصوب و فراخوان عمومی برای دعوت از سرمایه گذاران برای ایجاد شهرک های موردنظر و ترویج شهرک سازی در کشور.

5 ـ بررسی و تصویب نقشه های فاز یک و دو (نقشه های مقدماتی و اجرائی) شهرک.

6 ـ رعایت ضوابط و مقررات و معیارهای شهرسازی و معماری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، محدودیت ها، امکانات و استعدادهای محلی در مطالعات خود یا هنگام بررسی و تصویب نقشه های فاز یک و اجرائی شهرک.

7ـ صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره برداری.

8 ـ انجام سایر اموری که به موجب مواد آتی این دستورالعمل به ستاد محول می شود.

فصل دوم ـ نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک

ماده 5 ـ تهیه و تسلیم تقاضا و مدارک مقدماتی متقاضیان پروانه احداث شهرک، تقاضای خود را با ذکر دلایل احداث شهرک، همراه با گزارش توجیهی مبنی بر انطباق مورد با طرح ناحیه ای یا سایر طرحهای توسعه و عمران مصوب و توجیه مناسب بودن زمین از لحاظ شبکه های ارتباطی و مواصلاتی و امکانات تأمین آب و برق و چگونگی تأمین آنها همراه ایده اولیه (فاز صفر) شهرک به انضمام سایر مدارک لازم به شرح زیر در 3 نسخه تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم می کنند:

5 ـ 1ـ نقشه ثبتی به انضمام فتوکپی اسناد مالکیت به نام متقاضی و در صورتی که زمین موردنظر بیش از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد، فتوکپی شرکت نامه یا قرارداد یا موافقتنامه بین مالکین.

5 ـ 2ـ گواهی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و از نظر وجود یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه های احداث شهرک.

5 ـ 3ـ توجیه بلامانع بودن زمین موردنظر از لحاظ رعایت حریمهای قانونی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغها (بندهای 1 و 2 و 3 ماده 4 آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا).

5 ـ 4ـ ارائه گواهی بلامانع بدون استفاده از زمین (به ویژه از نظر عدم تخریب اراضی کشاورزی) از اداره جهاد کشاورزی و اینکه زمین موردنظر جزء اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی و یا ملی شده یا دولتی (موات) نبوده یا در صورتی که جزء این قبیل اراضی باشد، مجوزهای لازم در مورد آنها قبلاً اخذ شده است.

5 ـ 5 ـ ارائه گواهی شهرداری یا سایر مراجع ذیربط و تائید دبیرخانه کمیته کارگروه (سازمان مسکن و شهرسازی استان) مبنی براینکه زمین موردنظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور قرار نگرفته است. در صورت اختلاف نظر بین شهرداری و دبیرخانه کمیته کارگروه، نظر دبیرخانه کمیته کارگروه که به استناد طرحهای مصوب کارگروه و شورای استان اعلام می شود ملاک عمل خواهدبود.

5 ـ 6 ـ ارائه موافقت اصولی سازمان ذیربط در مورد شهرک های غیرمسکونی.

ماده 6 ـ رسیدگی و تکمیل مدارکسازمان مسکن و شهرسازی استان، پس از تشکیل پرونده، به عنوان دبیرخانه کمیته کارگروه تقاضا و مدارک اولیه و گزارش توجیهی ایجاد شهرک را با توجه به طرح ناحیه ای یا سایر طرحهای توسعه و عمران مصوب مورد رسیدگی قرارداده و پس از بازدید از محل، در صورت ضرورت مکاتبات لازم را با متقاضی به منظور تکمیل مدارک یا اطلاعات و یا با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو و هریک از سازمانهای دیگری که حسب مورد ایجاب کند انجام و یا با آنها تشکیل جلسه داده و پس از اینکه اطلاعات و مدارک مربوط را کامل تشخیص داد گزارش خود را جهت اتخاذ تصمیم در کمیته کارگروه طرح می کند.

ماده 7ـ رسیدگی و تصویب تقاضا

7 ـ 1ـ پس از اینکه درخواست متقاضی و گزارش دبیرخانه کمیته کارگروه مورد بررسی کمیته کارگروه قرار گرفت یک نسخه از صورتجلسه که در آن نظرات کمیته کارگروه درج و تشریح شده همراه با 3 نسخه از گزارش توجیهی و مدارک ضمیمه و طرح اولیه که توسط متقاضی احداث شهرک با ملحوظ داشتن نظرات کمیته کار گروه تهیه شده به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در شورای استان در اختیار دبیرخانه شورای مذکور قرار می گیرد.

2ـ پس از بررسی طرح در شورای استان، چنانچه شورای مذکور با درخواست و طرح اولیه موافقت نکند، مراتب به متقاضی اعلام می شود ولی در صورت تصویب طرح، مصوبه مزبور همراه با گزارش و کلیه مدارک مربوط برای دبیرخانه شورایعالی ارسال می گردد.

3ـ در صورتیکه مکان موردنظر برای ایجاد و احداث شهرک قبلاً به عنوان مراکز جمعیتی مناسب در طرحهای ناحیه ای یا سایر طرحهای توسعه و عمران بالادست به تصویب شورایعالی رسیده و این امر مورد تائید دبیرخانه شورایعالی باشد، فقط گزارش مربوط در شورایعالی مطرح و پس از تصویب، مصوبه مزبور همراه با مدارک و مستندات مربوط در 2 نسخه جهت اقدامات بعدی به ستاد ابلاغ می شود و یک نسخه از سوابق در دبیرخانه شورایعالی نگهداری می گردد.

4ـ در صورتی که مکان موردنظر برای ایجاد و احداث شهرک قبلاً به عنوان مراکز جمعیتی مناسب در طرح های ناحیه ای یا سایر طرح های توسعه و عمران بالادست به تصویب شورایعالی نرسیده باشد و یا با آنها مغایرت داشته باشد، دبیرخانه شورایعالی مراتب را همراه با گزارش توجیهی و کلیه سوابق و مدارک مربوط جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهائی در شورایعالی مطرح می کند.

5 ـ در صورت رد تقاضا در شورایعالی، مراتب به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت ابلاغ به متقاضی می رسد و در صورت تصویب طرح، مصوبه مذکور همراه با کلیه مدارک و مستندات طی 2 نسخه جهت اقدامات بعدی به ستاد ابلاغ می شود و یک نسخه در دبیرخانه شورایعالی ضبط می گردد.

6 ـ تغییرات اساسی بعدی شهرکهای موضوع این ماده به پیشنهاد ستاد به تصویب شورای استان خواهد رسید.

7ـ در راستای سیاست های دولت مبنی بر تشویق شهرک سازی در کشور، کلیه تقاضاها و امور مربوط به احداث شهرک خارج از نوبت و با اولویت اول در شورایعالی مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهدگرفت.

ماده 8 ـ صدور پروانه تأسیس شهرک

8 ـ 1ـ ستاد پس از وصول مصوبه طرح احداث شهرک، به متقاضی ابلاغ می کند تا حسب نوع شهرک نقشه های فاز یک شهرک را که توسط مهندسین مشاور ذیصلاح تهیه شده باشد و همچنین نقشه های اجرائی شهرک (فاز2) و تأسیسات عمومی و ضوابط ساختمانی و نحوه مدیریت و نگهداری شهرک را حسب مورد با توجه به مصوبات شورای استان یا شورای عالی همراه با سایر مدارک مورد نیاز در 3 نسخه تهیه و تسلیم کند.

8 ـ 2ـ نقشه های مذکور و ضوابط پیشنهادی همراه با تائیدیه شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و محیط زیست منطقه در استان، ارائه شده توسط متقاضی، در ستاد و با رعایت مفاد بند 4ـ6 این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار می گیرد.

8 ـ 3ـ پس از بررسی و تائید نقشه ها و مدارک فوق الذکر توسط ستاد، پروانه تأسیس شهرک به امضای مدیرعامل شرکت مادرتخصصی (رئیس ستاد) صادر و همراه با یک سری از نقشه ها و مدارک طرح که مورد تصویب قرار گرفته و به امضای مدیرعامل و مهر شرکت مادرتخصصی و امضای رئیس و مهر سازمان مسکن و شهرسازی استان رسیده به متقاضی تحویل می شود و یک سری دیگر از نقشه ها و مدارک همراه با یک نسخه از پروانه صادره برای دبیرخانه کارگروه (سازمان مسکن و شهرسازی استان)، ارسال و یک نسخه نیز در دبیرخانه ستاد نگاهداری می شود. همچنین یک نسخه از نقشه کاربری اراضی به انضمام تصویر پروانه صادره جهت اطلاع و ضبط در سوابق برای دبیرخانه شورای استان و شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو ارسال می گردد.

8 ـ 4ـ مدت اعتبار پروانه برای شروع ایجاد و احداث شهرک یک سال شمسی از تاریخ صدور پروانه تاسیس می باشد و فقط برای یکسال دیگر به تشخیص رئیس ستاد قابل تمدید خواهدبود.

8 ـ 5 ـ هرگونه تغییرات در نقشه های اجرائی مصوب که صرفاً به دلیل مسائل اجرائی عملیات ساختمانی لازم باشد و اصول را تغییر ندهد، پس از تصویب ستاد قابل اجرا خواهدبود.

8 ـ 6 ـ تنها مرجع ذیصلاح برای صدور پروانه ایجاد و احداث شهرکهای موضوع این دستورالعمل شرکت مادرتخصصی است و تعیین تعرفه عوارض و حق النظاره به موجب قانون ایجاد شهرهای جدید و آئین نامه اجرائی آن و سایر مصوبات قانونی می باشد. فصل سوم: صدور مجوز و پروانه بهره برداری و اخذ تضمین

ماده 9ـ مراحل صدور مجوز بهره برداری با توجه به پیشرفت عملیات اجرائی شهرک

1ـ عملیات اجرائی هر شهرک شامل عملیات زیربنائی، ایجاد تاسیسات روبنائی و احداث سایر ساختمانها می باشد. 9ـ1ـ1ـ منظور از عملیات زیربنائی تسطیح، کف سازی معابر، ایجاد شبکه ها و تأسیسات شهری و روشنائی معابر است. 9ـ1ـ2ـ منظور از تأسیسات روبنائی حسب نوع شهرک، ایجاد تاسیسات آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، مذهبی، پارک و فضای سبز و غیره طبق نقشه های کاربری اراضی و اجرائی مصوب می باشد. 9ـ1ـ3ـ منظور از احداث سایر ساختمانها، حسب نوع شهرک، احداث واحدهای مسکونی، واحدهای مهمان پذیر، واحدها و تأسیسات تفریحی، واحدهای تجاری و خدماتی و غیره طبق نقشه های کاربری اراضی و اجرائی مصوب می باشد. 9ـ2ـ اراضی محدوده شهرک به سه قسمت و عملیات اجرائی آن به سه بخش به شرح جدول زیر تقسیم می گردد. و پس از خاتمه عملیات در هربخش از هرقسمت، شهرک ساز باید گزارش نتیجه عملیات انجام شده را همراه با نقشه های تفکیکی و گواهی مهندس مشاور در مورد خاتمه عملیات اجرائی آن بخش (طبق جدول زیر) جهت صدور مجوز بهره برداری هریک از قسمت های سه گانه و اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش به شرکت مادرتخصصی تحویل دهد. جدول درصد پیشرفت عملیات اجرائی به منظور صدور مجوز و پروانه بهره برداری

عملیات اجرائی بخش اراضی عملیات زیربنائی عملیات ‌تاسیسات‌ روبنائی احداث سایر ساختمانها
قسمت اول بخش اول 100% 40% ــ
قسمت دوم بخش اول 100% 80% 50%
بخش دوم 100% 40% ــ
قسمت سوم بخش اول 100% 90% 90%
بخش دوم 100% 80% 50%
بخش سوم 100% 40% ــ

ماده 10ـ صدور مجوز و پروانه بهره برداری به منظور اجازه تفکیک و فروش قطعات

10ـ1ـ گزارش مذکور در ماده فوق توسط ستاد بررسی و در صورت تائید گواهی مهندس مشاور در مورد خاتمه عملیات اجرائی بخش مربوطه، ستاد پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش از اراضی شهرک را با امضای مدیرعامل شرکت مادر تخصصی (رئیس ستاد) صادر و همراه با نقشه های تفکیکی مصوب که به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مادر تخصصی و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان رسیده و ممهور شده به متقاضی تسلیم و یک نسخه از آن را به ثبت محل ارسال و رونوشتی نیز جهت اطلاع و ضبط در سوابق به دبیرخانه کمیته کار گروه و دبیرخانه شورای عالی ارسال می دارد.مجوز بهره برداری از قسمت سوم به عنوان مجوز نهائی و پروانه بهره برداری محسوب می شود.

10ـ2ـ در نقشه های تفکیکی مصوب، مذکور در بند فوق، قطعاتی از اراضی شهرک که حسب نوع شهرک، برای ایجاد و احداث تاسیسات زیربنائی و تاسیسات روبنائی و سایر تأسیسات عمومی، اختصاص داده شده جزء مشاعات شهرک محسوب گردیده و احداث کننده شهرک حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را نخواهدداشت.احداث کننده شهرک مکلف است اراضی مربوط به تأسیسات زیربنائی آب، برق و فاضلاب را پس از آماده سازی طی صورتجلسه ای (به رایگان) در اختیار شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو یا شرکتهای صاحب صلاحیت بخش خصوصی و تعاونی مورد تائید وزارت نیرو یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری قراردهد. در صورتی که نوع شهرک، مسکونی باشد، احداث کننده شهرک موظف است پارک و فضای سبز و تأسیسات آموزشی و مسجد را با هزینه خود ایجاد نماید و بقیه قطعات را در اختیار سازمانهای ذیربط برای احداث تأسیسات لازم قرار دهد. انتقال گیرندگان اجازه تغییر کاربری قطعات مذکور را ندارند.

10ـ3ـ چنانچه شهرک ساز با هزینه خود تاسیسات روبنائی و سایر کاربریها را (حسب نوع شهرک) احداث نماید (مانند تاسیسات ورزشی، درمانگاه، سینما، باشگاههای فرهنگی، نمایشگاه و …) می تواند تصرفات مالکانه داشته و مورد بهره برداری قرار دهد ولی تحت هیچ عنوان تغییر کاربری قطعات مذکور ممکن نمی باشد.

ماده 11ـ اخذ تضمین

11ـ1ـ در صورت ضرورت حسب مورد به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقت شرکت مادرتخصصی (ستاد) هر یک از درصدهای مذکور در جدول ماده 9 می تواند با اخذ ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی مورد قبول شرکت مادر تخصصی تا 30% تقلیل یابد.

11ـ2ـ در صورتیکه احداث کننده شهرک پس از اخذ موافقت مبنی بر تقلیل تا 30% مذکور در بند فوق، در انجام تعهدات خود قصور یا تخلف نماید و عملیات اجرائی آن بخش از شهرک را ناتمام بگذارد و با دوبار تمدید مدت اقدام موثری انجام ندهد، شرکت مادر تخصصی مکلف خواهدبود حسب مورد از محل وجه ضمانتنامه بانکی یا فروش مورد وثیقه و با هماهنگی ستاد و سازمان مسکن و شهرسازی استان، ترتیب اجرا یا اتمام عملیات مذکور را فراهم سازد.

فصل چهارم ـ نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک سازی

ماده 12ـ نظارت ساختمانی و شهرک سازی

12ـ1ـ نظارت بر اجرای عملیات شهرسازی و ساختمانی شهرک ها براساس نقشه های اجرائی مصوب به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد و نظارت عالیه بعهده شرکت مادر تخصصی است.سازمان مسکن و شهرسازی استان به منظور رعایت ضوابط و مقررات در مورد تاسیسات و شبکه های آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات موظف است پس از دریافت اعلام صدور پروانه تاسیس شهرک، مراتب را جهت انجام نظارت های فنی لازم، به سازمانهای مربوطه منعکس نماید. این نظارتها به هیچ وجه موجب سلب مسئولیت از احداث کننده شهرک و مهندس مشاور و مهندس ناظر تعیین شده از طرف او نخواهدبود.

12ـ2ـ در صورتیکه احداث کننده شهرک در حین اجرای طرح به تمام یا قسمتی از تعهدات خود عمل نکند و یا ضوابط مصوب در طرح را رعایت ننماید سازمان مسکن و شهرسازی استان، موارد تخلف را کتباً به احداث کننده شهرک و مهندس ناظر آن ابلاغ و با تعیین فرجه مناسب دستور رفع تخلفات و رعایت ضوابط مصوب را اعلام می دارد.در صورت عدم توجه به تذکر مذکور، بنا به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان، شرکت مادر تخصصی در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 دستور توقف عملیات اجرائی شهرک را به مهندس ناظر و احداث کننده شهرک صادر و مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت پیگیری امر ابلاغ می کند.

12ـ3ـ در کلیه مـواردی کـه شهـرک سـاز مجـاز به انتقـال اراضـی به متقاضیان خـود به منظور احداث ساختمان مورد نظر می باشد، موظف است در اسناد نقل و انتقال خود (اعم از اسناد رسمی یا عادی یا قراردادی) قید نماید که انتقال گیرندگان اراضی نیز موظف و متعهد به رعایت نقشه های اجرائی مصوب شهرک و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مربوط به شهرک که مورد تعهد شهرک ساز است می باشند و موظف به قید مراتب فوق در انتقالات خود به ایادی بعدی نیز هستند.در هر حال چنانچه سازندگان مذکور نیز نسبت به عملیات اجرائی و ساختمانی خود مرتکب تخلف شوند مشمول مفاد مواد 12و 13 این دستورالعمل خواهندبود.

ماده 13ـ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرک سازی

13ـ1ـ بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها، با رعایت نقشه های اجرائی مصوب شهرک و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معمـاری و تعهـدات شهرک سـاز یا سازنده، وفق قانون مـذکور به تخلفات وی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می کند.

13ـ2ـ در صورت تکرار تخلف و یا عدم رفع آن، به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و موافقت شورای استان و تایید ستاد، پروانه شهرک سازی لغو و در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری استانداری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی از ادامه عملیات جلوگیری می شود.

13ـ3ـ در صورت لغو پروانه، با هماهنگی ستاد و سازمان مسکن و شهرسازی استان، حسب مورد ترتیب اجرا یا اتمام عملیات شهرک سازی داده می شود.

فصل پنجم ـ اداره امور شهرک

ماده 14ـ تا زمانی که سازمان مالکان شهرک (هیئت مدیره شهرک) به استناد لایحه قانونی شماره 8778 مورخ 16/4/1358 شورای انقلاب اسلامی و تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است، اداره امور شهرک به عهده شهرک ساز است. ضوابط اداره امور هر شهرک با توجه به مقتضیات و شرایط خاص آنها، از لحاظ کیفیت تأمین هزینه اداره و نگاهداری تأسیسات و ارائه خدمات شهری با رعایت قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن توسط احداث کننده شهرک تهیه و پس از تصویب شرکت مادر تخصصی به مورد اجرا گذاشته می شود.

14ـ1ـ پس از تأسیس سازمان مالکان در شهرک، شهرک ساز مکلف است کلیه فضاهای عمومی و تأسیسات شهری و اسناد و مدارک و صورت جلسات ثبتی و طرح های مصوب و نقشه های اجرائی شهرک و سایر اموال مربوط به اداره امور شهرک را به سازمان مالکان تحویل و تسلیم نماید.

14ـ2ـ از تاریخ تأسیس سازمان مالکان در شهرک، کلیه وظایف و اختیارات شهرک ساز در خصوص حفظ و نگهداری فضاهای عمومی و تأسیسات شهری و اموال و دارائی های شهرک و نظارت بر رعایت نقشه های اجرائی و ضوابط شهرسازی و معماری و غیره به هیأت مدیره سازمان مالکان شهرک منتقل می گردد.

14ـ3ـ در صورتیکه پس از تاسیس سازمان مالکان در شهرک، هنوز شهرک ساز مالک قطعاتی از اراضی یا واحدهای ساختمانی باشد، طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن (با رعایت اصلاحات بعدی) با وی مانند سایر مالکین رفتار می شود.

فصل ششم ـ ساماندهی شهرک های غیرمصوب

ماده 15ـ آن دسته از شهرک های غیرمصوب موجود که مشمول تعریف بند الف ماده 3 آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا می باشند ولی تاکنون شهرک سازان آنها اقدامی جهت مصوب نمودن شهرک به عمل نیاورده و یا اقدامات خود و یا شهرک سازی را نیمه تمام گذاشته اند، موظف می باشند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ این دستورالعمل با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 15 آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا (با لحاظ اصلاحات بعدی آئین نامه یادشده) نسبت به انطباق خود با آئین نامه مذکور و مصوب کردن شهرک اقدام نمایند. در غیر اینصورت از ادامه هرگونه ساخت و ساز در شهرک های مزبور جلوگیری به عمل خواهدآمد.

ماده 16ـ در صورت عدم امکان دسترسی به شهرک ساز یا عدم تمایل یا عدم امکان الزام وی به مصوب نمودن شهرک، در صورت وجود سازمان مالکان و ثبت رسمی اساسنامه و اعضای هیأت مدیره آن در اداره ثبت شرکتها، سازمان مذکور به عنوان جانشین شهرک ساز ملزم به انطباق شهرک با آئین نامه فوق الذکر و اقدام جهت مصوب نمودن آن خواهدبود.

فصل هفتم ـ سایر مقررات ماده 17ـ سیاستهای مربوط به نحوه تشویق و ترویج شهرک سازی در کشور و چگونگی فراخوان عمومی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و نحوه مشارکت و اجرا و همچنین امکانات و تسهیلاتی که می توان در چارچوب قوانین و ضوابط و مقررات مصوب منظور داشت توسط ستاد تهیه و به تصویب شورایعالی خواهدرسید. سیاست های مذکور به همراه راهکارهای اجرائی و سایر جزئیات مربوط به نحوه اجرای مفاد این دستورالعمل توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهدشد. ماده 18ـاز تاریخ تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها مصوب 1356 لغو می گردد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top