درج تجربیات

تجربه چیست؟ تجربه به مفهوم آزمودن و از آزموده ی خویش آموختن میباشد.

بسیاری از مدیران امروزی نسبت به تجربیات گذشته بی تفاوت و حتی مخالف میباشند، در صورتی که طبق بررسیهای به عمل آمده از ١۵٠ شرکت، به این نتیجه میرسیم که دانش کسب شده از خطاها، اغلب ابزاری برای رسیدن به موفقیتهای آینده است. سازمان وقتی یادگیرنده میشود که پنج مهارت: حل سیستمی مسائل، آزمودن راهکارهای جدید، درس گرفتن از تجربیات گذشته، درس گرفتن از بهترین تجربیات دیگران، انتقال سریع و مؤثر و نتیجه بخش آموخته ها، در سازمان دارای توان باشد.

یکی از اهداف این سایت درج و اشتراک تجربیات شما برای مطالعه و کمک بـه کارکنـان، کارشناسـان، متخصصان و به ویژه مدیران شهری برای پی بردن به ماهیت و ارزش دانش سازمانی نهفته در زوایای تجارب آنها و نیز یاری رساندن به آنان در مسیر ثبت و مستندسازی این تجارب است.

لذا خواهشمند است تجربیات خود را به صورت خلاصه و قابل درک به همراه مستندات تصویری، مطابق فرم ذیل درج نمایید تا پس از بررسی و تایید مدیران سایت، در این سایت درج و انتشار یابند.

experience

 
  • "بدینوسیله اعلام مینمایم تجربه ذکر شده توسط اینجانب پس از بررسی و تایید مدیران سایت در این پایگاه اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی مرتبط با آن به اشتراک گذاشته شود."

 

تایید هویت

در فروردین ۵ | توسط

Comments are closed.

Scroll to top