اصلاح ‌آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

اصلاح ‌آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و شهرک
شماره : .59356ت28134‌ه‍
‌تاریخ : 1381.12.05
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.11.27 بنا به پیشنهاد شماره 11091.1.6.61 مورخ 1381.11.20‌وزارت کشور و
به استناد ماده (94) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375
تصویب نمود:
‌آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و شهرک، موضوع تصویبنامه شماره .18467‌ت26735ه‌مورخ
1381.4.24 به شرح زیر اصلاح گردد:

1 ـ در ماده (67) متن و بندهای ذیل قسمت « ه‍مرحله قرائت و شمارش آراء» به عنوان ردیف «‌یکم شیوه دستی»‌منظور شده و دو ردیف دیگر به عنوان ردیفهای «‌دوم با استفاده از سیستم رایانه ای در محل شعبه» و «‌سوم با استفاده‌از سیستم رایانه ای در محل استقرار دستگاهها» اضافه می‌گردد: «‌دوم با استفاده از سیستم رایانه ای در شعبه: چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت مقرر شده باشد که کار قرائت و شمارش آرا با سیستم رایانه‌ای انجام شود اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رای و حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رای‌خود را در صندوقهای رای انداخته اند و دیگر کسی برای رای دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور نماینده‌فرماندار و ناظر هیأت نظارت کار شمارش آرا را به شرح زیر انجام می‌دهند: 1 ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رای با همکاری یکی از منشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رای را باز و‌تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می‌کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای‌تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می‌نماید: 1.1 چنانچه تعداد اوراق رای داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد براساس بند «ج» ماده (20) قانون، به‌تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیرچاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهای رای، بدون اینکه خوانده شود برمی‌دارند و‌جمله «‌باطل شد» را در پشت آن قید و تعداد آن را درصورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه‌می‌نمایند. 1.2 ـ درصورتی که تعداد اوراق رای داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد، اقدام خاصی صورت‌نمی‌گیرد و فقط مراتب در صورت جلسه درج می‌شود.

2 ـ پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب یادشده انجام شد، قرائت آرا با رعایت مواد (19)، (20)، (21)، (22) و(23) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد.

3 ـ چنانچه امکانات رایانه ای در محل شعبه فراهم شده باشد علاوه بر ورود اطلاعات حاصل از شمارش آرا‌توسط کاربر نتایج قرائت آرای هر یک از نامزدها نیز وارد سیستم رایانه ای می‌گردد. در پایان نتایج کلی شمارش و قرائت آرای شعبه توسط رایانه ارایه و طی صورت جلسه به امضای کاربر، اعضای‌شعبه، نماینده، فرماندار و ناظر شعبه می‌رسد. سوم با استفاده از سیستم رایانه در محل استقرار دستگاهها:

چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت مقرر شده باشد که کار قرائت و شمارش آرا با سیستم‌رایانه ای انجام شود اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رای و حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان‌رای خود را در صندوقهای رای انداخته اند و دیگر کسی برای رای دادن در محل شعبه حضور ندارند با حضور‌نماینده فرماندار و ناظر، هیأت نظارت کار شمارش آرا را به شرح زیر انجام می‌دهند:

ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رای با همکاری یکی از منشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رای را باز و‌تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می‌کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با تعداد برگهای‌تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می‌نمایند:

2.1 ـ چنانچه تعداد اوراق رای داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد براساس بند «ج» ‌ماده (20) قانون،‌به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیرچاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهای رای، بدون اینکه خوانده شود‌برمی‌دارند و جمله «‌باطل شد» را در پشت آن قید و تعداد آن را درصورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه‌صورت جلسه می‌نمایند.

2.2 ـ درصورتی که تعداد اوراق رای صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه های باشد، اقدام خاصی صورت‌نمی‌گیرد و مراتب درصورت جلسه درج می‌شود.

3 ـ پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب یادشده انجام شد، قرائت آرا با رعایت مواد (19)، (20) (21)، (22) و(23) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها انجام خواهد شد.

4 ـ چنانچه امکانات رایانه ای در محل شعبه فراهم نباشد، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای موظفند همراه با‌نماینده فرماندار، بخشدار، ناظر شعبه و مامورین محافظ صندوق، صندوق یا سصندوقهای محتوی تعرفه و آراء را‌برای قرائت و شمارش آراء به محل استقرار سیستم رایانه‌ای که از قبل مشخص شده است حمل نمایند. درصورت عدم امکان حضور تمامی‌اعضای شعبه، حضور رییس یا نایب رییس آن الزامی‌است.

5 ـ پس از رسیدن مسئولان شعبه و صندوق اخذ رای به محل استقرار سیستم رایانه ای، صندوق اخذ رای باز و از‌آرای ریخته شده در آن که قبلاآرای باطله ماخوذه و باطله غیر ماخوذه از آنها جدا شده است علاوه بر ورود اطلاعات‌حاصل از شمارش آرا توسط کاربر نتایج قرائت آرای هر یک از نامزدها نیز وارد سیستم رایانه ای می‌گردد و در پایان‌نتایج کلی شمارش و قرائت آرای شعبه توسط رایانه ارایه و طی صورت جلسه ای به امضای کاربر، اعضای شعبه،‌نماینده فرماندار و ناظر شعبه می‌رسد.»

2 ـ متن زیر به عنوان ماده (67) مکرر به آیین‌نامه الحاق می‌گردد: «‌ماده 67 مکرر هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رای به علل مختلف از عهده قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه بر نیایند هیأت های اجرایی می‌توانند مستقیما یا با تعیین افراد جدید نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیل‌صورت جلسه شعبه مذکور اقدام نمایند.»

این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد. محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top