اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور

در ۲ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور
وزارت کشور – وزارت صنایع و معادن – وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه‏های مورخ 16 /7 /1385 و 6 /10 /1385 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور
و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – اساسنامه شرکت مادرتخصصی قطار شهری کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ شرکت مرکز تحقیقات و آزمایش و آلایندگی خودرو ایران با شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایرانادغام و نام آن به شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور اصلاح می گردد. هدف شرکت یادشده ایجاد، توسعه، تسریع، حمایت و پشتیبانی در اجرا و تکمیل پروژه ها و طرحهای صنایع حمل و نقل ریلی، ایجاد وحدت رویه، کاهش هزینه های اجرا و بومی نمودن صنعت ساخت تجهیزات ثابت و متحرک مرتبط با قطار شهری به عنوان مجری طرح قطار شهری کشور و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه های مذکور می باشد.

ماده 2ـ شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور ساماندهی شده است و در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده 3ـ مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه، در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شعب یا نمایندگی هایی تأسیس نماید.

ماده 4ـ سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1 ) ریال منقسم به یک میلیارد سهم یک هزارریالی می باشد و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد: برای نیل به اهداف مندرج در ماده 2 این اساسنامه، موضوع تصمیم نامه شماره 35505 /ت /35345ن مورخ 7 /4 /1385 نمایندگان ویژه رییس جمهور، شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:

انجام مطالعات امکان سنجی برای ایجاد و توسعه صنایع حمل و نقل ریلی.

تهیه طرحهای اجرایی متناسب با نیازهای حمل و نقل ریلی و ایجاد سیستم‏های جامع ترافیک و حمل و نقلریلی در شهرهای بزرگ و اعمال نظارت در اجرای اینگونه طرحها.

تهیه و تدوین ضوابط و معیارها برای یکسان سازی اهداف مرتبط با وظایف شرکت.

حمایت و تقویت ظرفیتهای پیمانکاری، مشاوره ای و ساخت و تولید تجهیزات صنایع حمل و نقل ریلی در داخل کشور و جلب سرمایه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در اجرای طرحهای صنعت مذکور.

انجام تحقیقات لازم و همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‏ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت از جمله روشهای جدید علمی و فنی در اجرای تأسیسات و سازه های مربوط به طرحهای قطار شهری کشور.

انجام امور مطالعاتی، اجرای تاسیسات و سازه های مربوط به صنایع قطار شهری کشور به منظور کاهشهزینه‏ها، افزایش بهره‏وری و ارتقاء سطح خدمات از طریق شرکتهای دارای صلاحیت.

انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح برای مقاصد شرکت در چهارچوب مقرراتمربوط ضروری می باشد.

اجرای طرحهای سامانه های حمل و نقل شهری و حومه ای از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی به روش ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT) و یا بیع متقابل و یا مشارکت (جوینت و نچر) و یا سایر روشهای تأمین مالی موردنیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تهیه تمامی تجهیزات و واگنهای مورد نیاز برای قطار شهری کل کشور.

10ـ تأسیس شرکتهای مورد نیاز برای اهداف فوق.

11ـ برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی و دانش فنی مرتبط با اهداف شرکت.

تبصره ـ شرکت می تواند برخی از امور غیرمدیریتی نظیر فعالیتهای فنی، عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی مربوط به ایجاد، اداره نگهداری توسعه و تجهیز حمل و نقل را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط طبق قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. فصل سوم

ماده 6ـ ارکان شرکت عبارتند از:

مجمع عمومی

هیئت مدیره

بازرس (حسابرسی)

ماده 7ـ مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر می باشد:

وزیر کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر مسکن و شهرسازی

وزیر راه و ترابری

وزیر صنایع و معادن

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نماینده رییس جمهور

ماده 8ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

ماده 9ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت،تصویب بودجه، خط مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 10ـ مجمع عمومی عادی با دعوت رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق‏العاده با حضورحداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق‏العاده همواره با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‏العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 11ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیئت مدیره درباره صورتهای مالی و بودجه شرکت.

عزل و نصب اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی می‏باشد و مدت عضویتهیئت مدیره به مدت دو سال می باشد. بدیهی است در صورت تصویب مجمع انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع می باشد.

انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت شامل نمودار سازمانی، شرح وظایف، سقف پستهای سازمانی سطوح مدیریت و واحدهای هم تراز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‏نامه‏های مورد نیازشرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب.

اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیرقابل وصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود.

‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتباربه پیشنهاد هیئت مدیره در چهارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10ـ اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذی صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط.

11ـ‏ اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس یا تحصیل شعبه یا نمایندگی در نقاط داخل کشور به پیشنهاد هیئت مدیره بارعایت قوانین و مقررات مربوط.

12ـ‏ اتخاذ تصمیم نسبت طرحهای پیشنهادی هیئت مدیره در مورد فعالیتهای قابل واگذاری شرکت.

13ـ پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و سازمانهای داخلی و بین المللی طبق قوانین و مقرراتمربوط.

14ـ‏ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

15ـ‏ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستورمجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده 12ـ مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لزوم تشکیل می گردد و اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصراً با مجمع یادشده می باشد:

اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائهپیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

ماده 13ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‏البدل حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره ـ هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید.

ماده 14ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاءمعتبر خواهد بود.

ماده 15ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل ازتشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

ماده 16ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با درج نظر مخالفین در آن به امضایاعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می باشد.

ماده 17ـ درصورت فوت، بازنشستگی، استعفاء و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‏العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت باقیمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده 18ـ هیئت مدیره شرکت مجری مصوبات مجمع عمومی می باشد و براساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر است:

تهیه و تنظیم تشکیلات کلان، آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و همچنین پیشنهاد اصلاح آنها واساسنامه شرکت برای ارائه به مجمع عمومی و دیگر مراجع مربوط.

رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی برای ارائه به مجمع عمومی.

پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی.

تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تصویب آیین نامه های داخلی مربوط به روش اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هریک از واحدهای شرکت بارعایت قوانین و مقررات مربوط.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیئت مدیرهبرسد.

نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت.

اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول در چارچوب آیین نامه مالی، معاملاتی شرکت و با رعایتسایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجار اماکن و تأسیسات.

مسئولت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی، محاسباتی، استخدامی، مدیریت امور کارکنان، تشکیلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری، مالی، فنی، دفاتر و نمایندگی ها.

10ـ‏ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.

11ـ‏ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه مستقیم سود ویژه و استفاده از اندوخته های شرکت بهمجمع عمومی.

12ـ‏ تعیین حق وکالت یا حق مشاوره وکلا دادگستری مورد نیاز شرکت.

13ـ‏ بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و وام به مجمععمومی.

14ـ بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول و نیز اندوخته‏های شرکت به مجمععمومی.

15ـ تأیید برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کارکنان و مدیران شرکت که از سوی مدیرعامل پیشنهادمی شود.

16ـ‏ پیشنهاد تعرفه های خدمات و فعالیتهای شرکت به مجمع عمومی یا سایر مراجع مربوط.

17ـ‏ انجام سایر امور لازم برای اداره شرکت در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ماده 19ـ هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویضنماید.

ماده 20ـ هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر بهمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

ماده 21ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد که با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود و دارای اختیارات تام برای اداره امور عمومی و اجرایی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و مقررات این اساسنامه و آیین‏نامه‏های مربوط می باشد.

تبصره 1ـ مدیرعامل می تواند رییس هیئت مدیره شرکت نیز باشد.

تبصره 2ـ مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکتتفویض نماید.

ماده 22ـ موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می باشد:

اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

پیشنهاد آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

بازکردن حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط پساز تصویب هیئت مدیره.

استخدام و عزل و نصب کارکنان براساس آیین نامه استخدامی شرکت و در چارچوب اهداف و سیاستها وسازمان مصوب و با رعایت بودجه مربوط.

تهیه و تدوین گزارشهای دوره ای از وضع جاری، مالی و عملیاتی انجام شده شرکت برای ارائه به هیئت مدیرهو مجمع عمومی.

10ـ‏ استخدام کارشناسان خارجی براساس ضوابطی که از طرف مجمع تصویب می‏شود.

ماده 23ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و یا نمایندگان آنان برسد و مکاتبات اداری و امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند می رسد.

تبصره ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذیحساب مجاز خواهدبود.

ماده 24ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت وتعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند پس از اخذ نظر مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 25ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده وقدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده 26ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخابخواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است، به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

ماده 27ـ وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر می باشد:

بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آنبا دفاتر و کارتهای شرکت و اظهارنظر در مورد آنها.

تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعدمقرر قانونی.

بازرس حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت هرگونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده های شرکت را ملاحظه کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد و مسئولین شرکت مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرس قرار دهند.

بازرس می تواند برای انجام وظایف خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت جهت انجام وظیفه بازرس امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد.

ماده 28ـ به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شرکت براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از سیستم های کنترلی، شرکت می تواند کار گروه حسابرسی عملیاتی تشکیل دهد. کار گروه یادشده موظف است گزارشات لازم را در اختیار مجمع عمومی یا هیئت مدیره قرار دهد.

تبصره ـ رییس کار گروه حسابرسی عملیاتی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 29ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می پذیرد.

ماده 30ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و صورتهای مالی آن باید حداکثر تا پایان خردادماه هر سال پس از تأیید هیئت مدیره از طرف مدیرعامل در اختیار (حسابرس) قرار گیرد.

ماده 31ـ کارکنان شرکت مکلفند به حفظ اسرار می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

این اساسنامه به موجب نامه‏های شماره18733 /30 /85 مورخ30 /9 /1385و شماره 20201 /30 /85 مورخ 27 /10 /1385 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی ـ معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. تنظیم متنکنترل ابلاغتأیید انطباق متن و تصمیمتأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top