اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)

در ۱۷ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

شماره‌ : .56644ت‌29329هـ     تاریخ : 1382.10.22
وزارت مسکن و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.7.6 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (4) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 اساسنامه شرکت‌عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی‌) را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی ) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود، شرکتی است دولتی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران بوده و دارای شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) می باشد و می تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی ، به منظور ایجادشهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط ، شرکت یا شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) تأسیس و یا از طریق ایجادشعب یانمایندگی اقدام نماید.

ماده 2ـ شرکت و کلیه شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبقاین اساسنامه اداره می شوند.

ماده 3ـ موضوع شرکت عبارت است از:

مدیریت ایجاد شهرهای جدید در کشور با توجه به مطالعات و یا طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای وناحیه ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می رسد.

مدیریت طرحهای جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها که ازطریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) تهیه می شود در چارچوب قانونایجاد شهرهای جدید.

مدیریت و نظارت بر آماده سازی ، احداث بنا و تأسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری که از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) اجرا می شود.

مدیریت و نظارت بر بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده در هریک از شهرهای جدید که از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهایذی ربط .

انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، دولتی و غیردولتی و تحصیل وام ازمؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقرراتمربوط .

عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی مؤسسات و شرکتهای داخلی و خارجی برابر قوانین ومقررات مربوط .

صدورر مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات در هریک از شهرهای جدیدبراساس قوانین و مقررات مربوط .

حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هریک از شهرهای جدید و حریمآنها از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ).

نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ،تجاری و تولیدی (صنعتی ، کارگاهی خدماتی و غیره ) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط .

10ـ نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه) و کنترل و هدایت آنها به منظور اجرای صحیح ایجادشهرهای جدید و انجام وظایف محوله .

11ـ فراهم نمودن امکانات و زمینه های لازم جهت جلب متقاضیان غیردولتی برای ایجاد شهرهای جدید یامشارکت آنها در ایجاد آن .

12ـ مدیریت و تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید از قبیل انتشاراوراق مشارکت در قالب قوانین و مقررات مربوط .

13ـ ارائه خدمات پشتیبانی فنی و ستادی در حدود و وظایف تخصصی شرکت به شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) در قبال اخذ حق الزحمه مناسب .

14ـ اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزارت مسکن و شهرسازی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مادرتخصصی و این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه .

ماده 4ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای رسمی اراضی دولتی واگذارشده به شرکت تأمین گردیده است .

تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب مجمع عمومی با هیأت وزیران خواهدبود.

فصل دوم ـ ارکان شرکت

ماده 5ـ ارکان شرکت به شرح زیر است :

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس (حسابرس )

الف ـ مجمع عمومی

ماده 6ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، نیرو،راه و ترابری ، دادگستری ، کشور و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است . ریاست مجمع عمومی با وزیرمسکن و شهرسازی است و جلسات مجمع عمومی با حضور پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات با چهار رأی موافق معتبر است .

ماده 7ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل برای تصویب صورتهای مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و رسیدگی به سایرموضوعات مذکور در دستور جلسهتشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

ماده 8ـ مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی ، رییس هیأت مدیره ، مدیرعامل و یا بازرس و به دعوت رییس مجمع عمومی ، رییس هیأت مدیره یامدیرعامل و با حضور رییس مجمع عمومی تشکیلمی گردد.

ماده 9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :

تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه شرکت .

استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس (حسابرس ) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و صورتهای مالیشرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت .

تصویب بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن .

تصویب جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) در جهت کمک به شرکتهای وابسته( زیرمجموعه ) زیان ده و تأمین هزینه های شرکت بنا به پیشنهاد هیأتمدیره .

تصویب تشکیلات شرکت و ایجاد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز.

اتخاذ تصمیم در باره آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های شرکت و تغییرات آن وارایه پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب .

انتخاب اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی .

بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیأت وزیران .

10ـ بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران و تعیین مدیران تصفیه .

11ـ تصویب واگذاری آن دسته از شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) قابل فروش .

12ـ تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، دولتی و غیردولتی و تجهیزمنابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید همچنین انتشار اوراق مشارکت وتحصیل وام از مؤسسات اعتباری ، پولی و سیستم بانکی بارعایت قوانین و مقررات مربوط .

13ـ تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ).

14ـ اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که رییس مجمع عمومی و با هیأت مدیره در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند.

ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل

ماده 10ـ هیأت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی تشکیل می شود. اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال منصوب می گردند و تا موقعی که تجدید انتخابات به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آناننیز بلامانع است . در صورت استعفاء، بازنشستگی ، عزلو یا فوت هریک از اعضای هیأت مدیره جانشین آنها به ترتیب فوق تعیین می شود. اعضای هیأت مدیره علاوه بروظایف اصلی سرپرستی قسمتی از امور شرکت را نیز به عهده خواهند داشت .

تبصره 1ـ رییس هیأت مدیره توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می شود و از نظر مرتبه اداری معاون وزیرمسکن و شهرسازی خواهد بود.

تبصره 2ـ اعضای هیأت مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدید در مجمع عمومی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) بوده و رییس هیأت مدیره شرکت مادر رییسمجمع عمومی شرکتهای تابعه نیز می باشد.

ماده 11ـ تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) آنها توسط اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و هیأتمدیره شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) ممنوع است .

ماده 12ـ هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح دراساسنامه ، از جمله وظایف زیر می باشند:

تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین نامه ها برای اتخاذتصمیم توسط مجمع عمومی .

پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداددعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران برای تصویب مجمع عمومی با حق توکیل به غیر توسط مجمع .

پیشنهاد حقوق و فوق العاده و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای تصویب مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

تهیه گزارش عملکرد سالانه صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای تصویب مجمع عمومی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس (حسابرس ) و سایر اعضایمجمع عمومی قرار گیرد.

تهیه گزارش بودجه سالانه شرکت با احتساب درصد جابجایی اعتبارات و درآمد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) و درصد مورد نیاز جهت تأمین هزینه های شرکت مادر برای تصویبمجمع عمومی .

تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی .

اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی شرکت برایرفع نیازهای شرکت در چارچوب بودجه مصوب .

10ـ خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرهای جدید طبق قوانین و مقررات مربوط و اعمال روشهایمعاوضه یا مشارکت با مالکین .

11ـ اتخاذ تصمیم درخصوص انجام تعهدات در راستای وظایف شرکت یا شرکتهای وابسته (زیرمجموعه )بااستفاده از روشهای معاوضه و تهاتر.

12ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و استثنایی .

13ـ تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت .

14ـ تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت .

15ـ انتخاب مدیرعامل .

16ـ اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری و تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار توسط شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) و نیز تضمین این شرکتها جهت اخذ وام وتسهیلات بر اساس مصوبات مجمع عمومی .

17ـ بررسی اعتبارات و درآمدهای شرکتهای وابسته (زیرمجموعه )، تعیین شرکتهای زیان ده و پیشنهاددرصدهای لازم به منظور جابجایی اعتبارات و درآمد و تأمینهزینه های شرکت مادر به مجمع عمومی جهت تصویب .

18ـ تهیه طرح جامع شهر جدید از طریق شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) و ارایه آن به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تصویب .

19ـ ارایه طرحهای تفصیلی شهرهای جدید و همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای داخل شهرهای جدید به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماریایران ـ مصوب 1351ـ و تغییرات بعدی آنها.

20ـ اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد شهر جدید از طریق انتخاب مجری تا تشکیل شرکت وابسته (زیرمجموعه ) ذی ربط .

21ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از مشارکت و یا تحصیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی وسیستم بانکی در قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومیبرای تصویب .

22ـ داشتن نمایندگی سهام و انجام وظایف مجمع عمومی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) از جمله مواردمندرج در بندهای آتی .

23ـ تصویب سیاستها و خط مشی های شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و وزارت مسکن و شهرسازی .

24ـ پیشنهاد اساسنامه شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) و اصلاحات آن به مجمع عمومی جهت تصویب درمراجع ذی صلاح قانونی .

25ـ عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و همچنین تعیین بازرس (حسابرس ) شرکتهای وابسته ( زیرمجموعه ) وفق قوانین و مقررات مربوط .

26ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) وحق الزحمه بازرس (حسابرس ) آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

27ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای وابسته ( زیرمجموعه ).

28ـ پیشنهاد ادغام یا انحلال یک یا چند شرکت وابسته (زیرمجموعه ) به مجمع عمومی شرکت .

29ـ نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) و اخذ گزارشهای آماری ، صورت حسابهای مالی ومحاسباتی و بررسی آنها به منظور تأیید و یا ارایه طریق و انجاماصلاحات و اتخاذ تصمیمات لازم .

30ـ طراحی و ارایه برنامه های آموزشی به منظور ارتقای تواناییهای کادر مدیریت در شرکتهای وابسته( زیرمجموعه ).

31ـ آماده سازی شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب .

32ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط ، پیشنهاد برنامه زمانبندی فروش شرکتهای قابل واگذاری ، ارایه اطلاعات کامل مالی و سایر اطلاعات مربوط و مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمت پایه بهسازمان خصوصی سازی با تصویبمجمع عمومی .

ماده 13ـ جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته وتصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیتدر دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیأتمدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب می شود. مدیرعامل که می تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد، بر کلیه امور جاری شرکت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی ، کشوری ، لشگری ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص ، با حق توکیل به غیر دارد و می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره امور مختلف شرکت را که به اینطریق به آنها محول می گردد زیر نظر و مسؤولیت مستقیم وی برعهده گیرند.

اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره .

عزل و نصب ، ارتقاء، اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه اموراستخدامی کارکنان شرکت طبق و قوانین و مقررات مربوط .

اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمتهای شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیاربه اعضای هیأت مدیره یا کارکنان شرکت .

انجام سایر وظایفی که به موجب سایر مقررات به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود.

تبصره ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبربوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .

ج ـ بازرس (حسابرس )

ماده 15ـ بازرس (حسابرس ) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ـ مصوب 1372ـ می باشد، در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورتهای مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول استانجام می دهد. بازرس نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به مقامات و مراجع ذی ربط ارایه می نماید. بازرس با اطلاع رییس هیأت مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در عملیاتاجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

فصل سوم ـ سایر مقررات

ماده 16ـ این شرکت و شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) از نظر سیاستها، برنامه ها و سایر فعالیتهای اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی می باشند.

ماده 17ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد، به استثنای اولین سال تأسیس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخراسفند ماه همان سال ختم می گردد.

ماده 18ـ حسابهای شرکت در پایان اسفند ماه بسته می شود. صورتهای مالی هر سال باید در مواعد مقررقانونی به بازرس تسلیم شود.

ماده 19ـ جابجایی اعتبارات و درآمد شرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) و درصد مورد نیاز جهت تأمین هزینه های شرکت عنوان درآمد ندارد.

ماده 20ـ سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی در شهرهای جدید به عنوان پیش پرداخت مالیاتی شرکت مادر و هریک ازشرکتهای وابسته (زیرمجموعه ) به حساب مالیاتهای قطعی شده آنها منظور می شود.

ماده 21ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده براساس اصول بازرگانی ، قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب 1380ـ و آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و دستورالعملهایمربوط عمل خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.6215 مورخ 1382.10.9 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است . محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top