اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

در ۸ اردیبهشت | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت‌مادرتخصصی‌)
شماره‌: .30763ت 31054 ه¨
تاریخ :1383.06.18
وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.4.28 بنا به پیشنهاد شماره 2718.100.02 مورخ 1383.4.21وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ و در اجرای مصوبه شماره.3510دش مورخ 1372.6.15 شورای‌عالی اداری‌، اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وعمومی (شرکت مادرتخصصی‌) را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1 ـ شرکت مادرتخصصی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، شرکتی است دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه و به صورت سهامی خاص اداره می شود.

ماده 2 ـ مرکز اصلی سازمان تهران است .

ماده 3 ـ مدت سازمان نامحدود است .

ماده 4 ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :

تهیه و اجرای طرحهای ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی .

فروش و اجاره دادن ساختمان و تأسیساتی که با سرمایه گذاری مستقل یا مشترک احداث می شودطبق قوانین و مقررات مربوط .

قبول خدمات مدیریت طرح و اجرای ساختمان و یا هرگونه خدمات فنی و مهندسی در قبال دریافتحق الزحمه .

تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

سرمایه گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به طور مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران بخش عمومی یابخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط .

تجهیز منابع داخل و خارج به منظور سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به وظایف سازمان .

خرید زمین و ساختمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی از طرف مجمع عمومی سازمان مرتبط با موضوع فعالیت سازمان وبارعایت این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط .

ماده 5 ـ سرمایه سازمان مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (1.100.000.000) ریال است که به یازده هزارسهمیکصد هزار ریالی تقسیم شده و کلاً متعلق به دولت می باشد.

فصل دوم ـ ارکان سازمان

ماده 6 ـ ارکان سازمان به شرح زیر است :

مجمع عمومی

هیأت مدیره

بازرس (حسابرس )

ماده 7 ـ اعضای مجمع عمومی سازمان عبارتند از:

وزیر مسکن و شهرسازی (رییس مجمع عمومی )

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر صنایع و معادن

وزیر بازرگانی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ماده 8 ـ مجمع عمومی عادی سالی دو بار برای تصویب برنامه ها و بودجه سال بعد و اتخاذ تصمیم نسبتبه صورتهای مالی سال قبل به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی ممکن است درصورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.

ماده 9 ـ مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی ،رییسهیأت مدیره و یا بازرس و به دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده 10 ـ جلسات مجامع عمومی با حضور حداقل سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات جلسات مذکور نیزحداقلبا سه رأی موافق معتبر است .

ماده 11 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :

تعیین خطمشی کلی و اهداف برنامه های سازمان .

رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش بازرس (حسابرس ) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی وتقسیم سود ویژه .

تصویب بودجه سالانه سازمان و تغییرات آن .

عزل و نصب اعضای هیأت مدیره ، به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تعیین بازرس (حسابرس ).

تصویب تشکیلات سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و تغییرات بعدی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی .

اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیأت وزیرانجهت تصویب .

تصویب ایجاد شعبه در داخل کشور پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه به منظور ارایه به هیأت وزیران برای تصویب .

10ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برایسیرمراحل بعدی .

11ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و بارعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد.

12ـ اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که در چارچوب وظایف سازمان در دستور جلسه قرار می گیرد.

ماده 12 ـ هیأت مدیره سازمان از سه عضو موظف (یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی ) تشکیل می شود.رییسهیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. اعضای هیأت مدیره علاوه بر وظایف اصلی سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رییس هیأت مدیره نیز به عهده خواهد داشت .

ماده 13 ـ اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا موقعی که عزل نشده و یا تجدید انتخاب به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است . در صورت استعفا، فوت ، بازنشستگی و یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره ، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می شود.

تبصره ـ رییس هیأت مدیره سازمان در حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی می باشد.

ماده 14 ـ اعضای هیأت مدیره نمی توانند در مدت تصدی در سازمان هیچ گونه شغل موظف دیگر داشته باشند و همچنین تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکتهای مادرتخصصی وشرکتهای زیرمجموعه آنها توسط هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان ممنوع است .

ماده 15 ـ هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح دراین اساسنامه از جمله وظایف زیر می باشند:

انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان .

تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات سازمان به مجمع عمومی برای تصویب در چارچوب قوانین ومقرراتمربوطه .

تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آیین نامه ها به مجمععمومیبرای اتخاذ تصمیم .

تصویب برنامه ها و طرحهای اجرایی بنا به پیشنهاد مدیرعامل .

تهیه گزارش عملکرد، صورتهای مالی و همچنین بودجه سالانه سازمان برای اتخاذ تصمیم مجمععمومی .

تصویب و ابلاغ آیین نامه های داخلی و دستورالعملها و روشهای اجرایی سازمان با رعایت قوانین ومقررات مربوط و این اساسنامه .

پیشنهاد دریافت وام و اعتبار برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب به مجمع عمومیبرای اتخاذ تصمیم .

پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداددعاویبرای تصویب مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری به طور مستقل یا از طریق مشارکت با شرکتهای دولتی و غیردولتی واشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب .

10ـ انعقاد قراردادها در چارچوب وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط .

11ـ تصویب ارایه خدمات مدیریت طرح و اجرای ساختمان و یا هرگونه خدمات فنی و مهندسی و تعیین حق الزحمهآن .

12ـ تعیین کارمزد مناسب برای انجام وظایف مندرج در بندهای (3) و (7) ماده (4) این اساسنامه .

13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی سازمان برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی سازمان یا بهمنظور سرمایه گذاری در چارچوب قوانین و مقررات .

14ـ تعیین قیمت برای فروش یا اجاره دادن ساختمانها و تأسیسات و محصولاتی که با سرمایه گذاری مستقل یاازطریق مشارکت احداث یا حادث شده اند.

15ـ اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات موردعمل سازمان ضروری باشد.

ماده 16 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر از اعضا رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل 2 رأی موافق ) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می رسد.

فصل سوم ـ مدیرعامل

ماده 17 ـ مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و برای مدت سه سال از بیناعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب می شود. مدیرعامل می تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد.مدیرعامل بر کلیه ادارات و قسمتهای سازمان ریاست داشته و مسؤول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارایهرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل کلیه مقامات قضایی ، کشوری ، لشگری ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص با حق توکیل غیر دارد و می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسؤولیت به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا معاونین و سایرکارکنان سازمان واگذار نماید. موارد ذیل از وظایف مدیرعامل می باشد.

اداره امور سازمان طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط .

اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره .

عزل و نصب ، ارتقا، اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه اموراستخدامیکارکنان سازمان طبق قوانین و مقررات مربوط .

اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمتها و اداراتتابعه مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره یا کارکنان سازمان به مسؤولیت خود.

اهتمام در تأمین رفاه کارکنان سازمان براساس قوانین و مقررات مربوط .

انجام سایروظایفی که به موجب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط ، به عهده مدیرعامل محول شدهیامی شود.

ماده 18 ـ امضای قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخابهیأت مدیره می باشد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیزخواهد رسید.

فصل چهارم ـ بازرس قانونی (حسابرس )

ماده 19 ـ بازرس (حسابرس ) سازمان که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ـ مصوب 1372 ـ می باشد، بر اجرای مقرراتاین اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و صورتهای مالی سازمان را رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد. بازرس نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به مقامات و مراجع ذی ربط ارایه می نماید. بازرس با اطلاع رییس هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه در عملیات سازمان شود.

فصل پنجم ـ منابع مالی و سایر مقررات

ماده 21 ـ منابع مالی و درآمدی سازمان عبارت است از:

حق الزحمه دریافتی از اعتبارات تخصیص یافته به هر یک از طرحهای تملک دارایی در دست اجرای سازمان کهحق الزحمه مذکور به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.

کمکهای نقدی و غیرنقدی دولت و همچنین کمکهای دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظورمی شود.

حق الزحمه های حاصل از انجام و ارایه خدمات فنی و مهندسی .

درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای مستقل یا مشترک و سایر درآمدهای سازمان .

ماده 22 ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایانمی یابد.

ماده 23 ـ حسابهای سازمان در پایان اسفندماه بسته می شود. صورتهای مالی باید هر سال در موعد قانونیبه بازرس تسلیم شود.

ماده 24 ـ در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهدشد.

ماده 25 ـ سازمان از نظر سیاستها و برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقرراتوزارت مسکن و شهرسازی است .

این اساسنامه به موجب نامه شماره 83.30.8343 مورخ 1383.6.5 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشدهرسیده است . محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top