آیین نامه اجرایی قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

در ۹ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آئین نامه اجرائی قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/5/51 بنا به پیشنهاد شماره 17996/5/13 مورخ 7/1/51 وزارت فرهنگ و هنر آئین نامه اجرائی قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1337را با توجه به تبصره 2 از ماده 3 و تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور به شرح زیر تصویب نمودند که به موقع اجرا گذارده شود.

ماده 1ـ در مورد پرداخت حق کسب و پیشه موضوع تبصره 2 قانون مزبور در صورتیکه مطابق تدریج مندرج در ماده 2 قانون امکان توافق نسبت به حق کسب و پیشه فراهم باشد مطابق دستور همان ماده میزان حق پیشه و کسب از طریق توافق تعیین خواهد شد.

تبصره 1ـ در موارد مذکور در ماده 2 قانون و همچنین در مواردیکه مطابق ماده یک این آئین نامه توافق حاصل می شود وزارت فرهنگ و هنر می تواند طبق توافق نامه اعم از اینکه رسمی یا عادی باشد مبلغ مورد توافق را در صندوق اداره ثبت اسناد و املاک هر محل و در صورتیکه اداره ثبت در محل وجود نداشته باشد در نزدیکترین اداره ثبت اسناد و املاک به نفع طرف توافق تودیع نموده و مراتب را به ذینفع اعلام نماید. سپس ملک مربوط را تصرف کند مشروط به اینکه نسبت به عرصه و اعیان ملک مورد نظر قبلا ماده 2 یا 3 قانون تعیین تکلیف شده باشد.

تبصره 2ـ در موارد مذکور در این ماده و تبصره یک آن در صورتیکه مالک پس از حصول توافق و تودیع وجه درصندوق ثبت حاضر به انتقال رسمی ملک و انجام تشریفات ثبتی آن نشود به ترتیب مندرج در ماده 6 قانون نسبت به انتقال آن عمل خواهد شد.

ماده 2ـ درصورتیکه نسبت به میزان حق کسب و پیشه و امکان حصول توافق نباشد بنا به درخواست وزارت فرهنگ و هنر هیئت مذکور در ماده 3 قانون برای تعیین میزان حق کسب و پیشه با توجه به نظر کارشناسان اقدام خواهد نمود. در اینصورت مطابق ترتیب مذکور در ماده یک این آئین نامه و با درنظر گرفتن مفاد تبصره های یک و دو آن نسبت به تصرف و انجام تشریفات قانونی انتقال ملک اقدام خواهد شد.

ماده 3ـ در موارد مذکور در تبصره ماده 6 قانون مزبور وزارت فرهنگ و هنر حق خواهد داشت علاوه بر انجام اقدامات و وظایفی که طبق قانون حفظ آثار عتیقه مصوب آبانماه 1309 و نظامنامه اجرایی آن و همچنین مقررات ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی برعهده دارد اقدامات استحفاظی لازم را که ضروری بداند انجام دهد. مأمورین انتظامی مکلفند درکلیه مواردیکه به موجب قوانین و نظامات و مقررات فوق الذکر و همچنین مواردی که اقدامات استحفاظی مذکور در این ماده به تشخیص وزیر فرهنگ و هنر ضرورت دارد آن اقدامات به موقع اجرا بگذارند.

تبصره ـ درصورتیکه تصمیمات و اقدامات استحفاظی مذکور در این ماده موجب ورود خساراتی به مالکین ابنیه و اماکن و اراضی بشود وزارت فرهنگ و هنر بترتیب مندرج در قسمت اخیر ماده نهم نظامنامه اجرای قانون حفظ آثار عتیقه نسبت به پرداخت خسارات به ذینفع اقذام خواهد کرد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top