آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

در ۳ اسفند | مجموعه پسماند و آلودگی هوا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
1378.03.19 ـ 60742 .ت 16525 هـ ـ 1378.04.01 ـ 285
‌سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
‌جرایم و مجازاتهای عمومی ـ حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ شهرداری ـ صنایع ـ واردات و صادرات ـ هواپیمایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 132 ـ 21 مورخ 1375.1.20 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هواـ مصوب 1374 ـ آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری صوتی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ تعاریف:

1 ـ صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از جامد، مایع و گاز تولید می شود.

2 ـ آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز ( غیر سر پوشیده).

3 ـ حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می شود ، عبارت است از میزان و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت محیط زیست و برمبنای واحد اندازه گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط های مختلف تعیین می شود.

4 ـ واحد اندازه گیری صدا یا صوت دسی بل می باشد

5 ـ عامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده می شود، عبارت است از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود، یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است.

6 ـ منابع و کانونهای آلودگی صوتی که به اختصار منابع آلوده کننده نامیده می شود، عبارتند از:

الف ـ نیروگاهها و پالایشگاهها

ب ـ کارخانه ها و کارگاهها

ج ـ وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، دریایی، زمینی و زیر زمینی

د ـ فرودگاهها، پایانه های حمل و نقل و توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه موتوری

هـ ـ تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و آن دسته از واحدهای صنفی که فعالیت آنها با آلودگی صوتی ملازمه دارد.

و ـ میادین تیر و محلهای تمرین نظامی.

ز ـ سایر منابع مانند ژنراتورها و موتورهای تولید برق ، استقرار بلندگوها در اماکن عمومی و محوطه های غیر سرپوشیده، مباشرت به هر عمل یا ترک عمل که ایجاد آلودگی صوتی نماید.

7 ـ منظور از سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و مقصود از قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374.2.3 ـ می باشد.

ماده 2 ـ مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع می باشد. حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی محیط زیست می رسد.

ماده 3 ـ سازمان ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند(6) ماده (1) این آیین نامه و تعیین میزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای موضوع ماده (2) مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعلام نموده و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعیین می کند. عاملین منابع صوتی مذکور مکلفند در مهلت مناسب تعیین شده حسب موردنسبت به رفع آلودگی صوتی اقدامی نمایند.

تبصره ـ روشهای سنجش میزان آلودگی صوتی و شرایط ارائه نتایج مربوط توسط سازمان تعیین و بنا به مورد به عاملین اعلام خواهد شد.

ماده 4 ـ در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاهها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام ننمایند، از فعالیت اینگونه منابع به ترتیب مقرر در ماده (16) قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده 5 ـ سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و اطمینان از رعایت مفاد قانون و این آیین نامه هر زمانی که لازم بداند هریک از منابع آلوده کننده را بازرسی نماید.

تبصره ـ با عاملین و یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از انجام بازرسی و یا تعیین میزان آلودگی صوتی جلوگیری نموده و یا از ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان خود داری نماید طبق ماده (30) قانون رفتار خواهد شد.

ماده 6 ـ مراکز معاینه و آزمایش وسایل نقلیه موتوری موضع ماده (5) قانون موظفند انواع وسایل نقلیه موتوری مورد بازدید را از جهت استانداردها و حد مجاز آلودگی صوتی نیز تحت آزمایش و معاینه قرار دهند.

ماده 7 ـ به کار انداختن و تردد هر گونه وسیله نقلیه موتوری مولد آلودگی صوتی ممنوع می باشد. نیروی انتظامی از تردد هر نوع وسیله نقلیه موتوری فاقد گواهینامه موضوع ماده (6) ممانعت به عمل آورده و عاملین یا رانندگان اینگونه وسایل نقلیه را به مجازاتهای مقرر در ماده (32) قانون محکوم خواهند نمود:

ماده 8 ـ تولید کنندگان، سازندگان و وارد کنندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند هنگام ساختن و تولید یا وارد کردن وسایل نقلیه موتوری و قطعات آنها( انباره ـ اگزوز ـ لاستیک ـ بوق ـ لنت ترمز ـ انواع یاتاقان و بلبرینگ) استانداردها و حد مجاز آلودگی صوتی حاصل از اینگونه منابع را که توسط سازمان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، رعایت نمایند.

ماده 9 ـ کلیه هواپیماهایی که در ایران ثبت می شوند و یا در آسمان ایران به پرواز در می آیند یا در فرودگاههای آن تردد می نمایند، ملزم به رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان هوانوردی بین المللی (1974 ـ IOCAO ) می باشند.

تبصره 1 ـ نظارت بر اجرای این ماده بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

تبصره 2 ـ رسیدگی به شکایتهای واصله به سازمان محیط زیست از طریق سازمان هواپیمایی انجام خواهد شد.

ماده 10 ـ احداث و توسعه و تغییر محل فرودگاهها، پایانه های حمل و نقل و توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه موتوری سنگین موکول به انجام ارزیابی زیست محیطی بر اساس الگوی مصوب شورای عالی محیط زیست و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار در محل مناسب از جهت رعایت حد مجاز آلودگی صوتی می باشد. تبصره : انجام ارزیابی زیست محیطی در فرودگاهها ، با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد.

ماده 11 ـ استقرار و فعالیت تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و واحدهای صنفی آلوده کننده موضوع بند هـ ردیف (6) ماده (1) این آیین نامه موکول به رعایت حد مجاز آلودگی صوتی می باشد. عاملین اینگونه منابع آلوده کننده موظفند حد مجاز آلودگی مربوط را رعایت نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده 32 قانون محکوم خواهند شد.

ماده 12 ـ در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده موضوع ماده (12) این آیین نامه که در داخل محدوده شهرها و نقاط مسکونی استقرار دارند به طرق دیگری جز انتقال آنها به محلهای مناسب امکان پذیر نباشد، طرح انتقال اینگونه منابع توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور ( شهرداریها و بخشداریها)، وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 13 ـ سازمان موظف است به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی توسط سایر منابع آلوده کننده ( موضوع بندهای “ح”، ” و”، ” ز” جزء(6) ماده (1) ممنوعیتها و محدودیتهای نوعی، کمی، زمانی و مکانی را تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست برساند.

تبصره ـ عاملین این قبیل منابع آلوده کننده که به علت رعایت ممنوعیتها و محدودیتهای برقرار شده توسط سازمان موجبات آلودگی صوتی را فراهم نمایند، به مجازات مقرر در ماده (32) قانون محکوم خواهند شد.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوری

اصلاح بند 5 ماده (1) آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
1379.02.07 ـ 71969 ت 22510 هـ ـ 1379.02.14
شماره:.71969ت22510هـ
تاریخ:1379.2.14
سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.2.7 با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع تصویبنامه شماره 2453هـ .ب مورخ 1378.11.19) تصویب نمود:

در بند (5) ماده (1) آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی ـ موضوع تصویبنامه شماره .60742ت 16525هـ مورخ 4.1 / 1378 ـ بعد از عبارت یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی عبارت یا حقوقی اضافه می‌گردد.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top