آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

در ۱۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ

ماده 1ـ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون : قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب1385ـ

ب ـ اراضی کشاورزی: زمینهای موضوع ماده (1) قانون.

ج ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تأییدشده به مهرپیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه های تولید و سرمایه گذاری، هزینه های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.

د ـ خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.

هـ ـ تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.

و ـ افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.

ز ـ تقسیم : تفکیک و افراز و غیر آن.

ح ـ تجمیع و یکپارچه سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین.

ماده 2ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بندج ماده (1) آیین نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.

تبصره 1 ـ تفکـیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی، موضوع قانون گسـترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ـ مصوب1354ـ براساس قانون یادشده و آیین نامه اجرایی آن خواهدبود.

تبصره 2ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.

تبصره 3ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حدنصابهای تعیین شده موضوع بند ج ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ماده 3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده (3) قانون ازجمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاد ه های دسترسی بین مزارع، کانالهای (3) و (4)، زهکشی، برقی کردن چاهها و نصب کنتور اندازه گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.

تبصره ـ نحوه پرداخت یارانه های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی (تجهیز و نوسازی و مانند آن) موضوع قانون به بهره بردارانی که قطعات پراکنده آنها تجمیع و یکپارچه سازی شده و اراضی آنها به حدنصابهای مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد.

ماده 4ـ در اجرای ماده (3) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقـدام به یکپارچه سازی اراضی موضوع این آیین نامه می کنند اعتبارات موردنیاز را جهت تأمین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی پیش بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرحهای مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ ازجمله طرحهای غیرانتفاعی محسوب می گردد.

تبصره ـ مالکین و بهره برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف می باشند. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه های سنواتی وزارت نیرو پیش بینی نمایند. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.

ماده 5 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصابهای فنی، اقتصادی اقدام می نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید.

ماده 6 ـ کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یادشده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4) قانون اقدام شود.

ماده 7ـ به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می گردد.

تبصره 1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مراجع ذی ربط نیز در صورت امکان موظف به تأمین مبالغ یادشده می باشند.

تبصره 2ـ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشروط به رعایت دستورالعمل های یکپارچه سازی و تعهد اشخاص ذی ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت موردنیاز منطقه به مدت (10) سال با تشخیص و تأیید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد. ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل های مربوط تدوین خواهدشد.

تبصره 3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون، قطعات پراکنده خود راتجمیع و اقدام به یکپارچه سازی می نمایند و اراضی آنها به حدنصاب مقرر رسیده اقدام نماید.

ماده 8 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی و نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین نامه را فراهم نماید.

ماده 10ـ دستورالعملهای لازم برای اجرای مواد این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی تهیه و ابلاغ خواهدشد. این تصـویب نامه در تاریخ 11 /7 /1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی جدول شماره 1 حد فنی اقتصادی اراضی و باغی به تفکیک استان و آبی و دیم برحسب هکتار ردیف استان زراعی و آیش باغ و قلمستان آبی دیم آبی دیم 1 آذربایجان شرقی 10 25 5 10 2 اردبیل 10 20 5 10 3 اصفهان 10 25 5 10 4 خوزستان 10 25 5 10 5 زنجان 10 25 5 10 6 سیستان و بلوچستان 10 25 5 10 7 فارس 10 25 5 10 8 قزوین 10 25 5 10 9 قم 10 15 5 10 10 کهکیلویه و بویراحمد 10 20 5 10 11 گلستان 10 20 5 10 12 لرستان 10 20 5 10 13 آذربایجان غربی 5 /7 25 5 10 14 ایلام 5 /7 25 5 10 15 بوشهر 5 /7 15 5 10 ردیف استان زراعی و آیش باغ و قلمستان آبی دیم آبی دیم 16 کرمان 5 /7 25 5 /2 5 17 همدان 5 /7 20 5 10 18 تهران 5 15 5 /2 5 19 چهارمحال و بختیاری 5 20 5 /2 5 20 خراسان رضوی 5 20 5 /2 5 21 خراسان شمالی 5 25 5 /2 5 22 خراسان جنوبی 5 15 5 /2 5 23 سمنان 5 20 5 /2 5 24 کردستان 5 20 5 /2 5 25 کرمانشاه 5 20 5 /2 5 26 گیلان 4 10 5 /2 5 27 مازندران 4 10 5 /2 5 28 مرکزی 5 20 5 /2 5 29 هرمزگان 5 15 5 /2 5 30 یزد 5 25 5 /2 5 جدول شماره 2 حد فنی اقتصادی اراضی و باغی در قالب نظام های بهره برداری به تفکیک استان (برحسب هکتار) ردیف استان تعاونی تولید سهامی زراعی کشت و صنعت زراعی باغی زراعی باغی زراعی باغی 1 آذربایجان شرقی 1000 500 1200 600 600 300 2 اردبیل 1000 500 1200 600 600 300 3 اصفهان 1000 500 1200 600 600 300 4 خوزستان 1000 500 1200 600 600 300 5 زنجان 1000 500 1200 600 600 300 6 سیستان و بلوچستان 1000 500 1200 600 600 300 7 فارس 1000 500 1200 600 600 300 8 قزوین 1000 500 1200 600 600 300 9 قم 1000 500 1200 600 600 300 10 کهگیلویه و بویراحمد 1000 500 1200 600 600 300 11 گلستان 1000 500 1200 600 600 300 12 لرستان 1000 500 1200 600 600 300 13 آذربایجان غربی 750 350 900 450 450 250 14 ایلام 750 350 900 450 450 250 15 بوشهر 750 350 900 450 450 250 16 کرمان 750 350 900 450 450 250 17 همدان 750 350 900 450 450 250 18 تهران 500 250 600 300 300 150 19 چهارمحال و بختیاری 500 250 600 300 300 150 20 خراسان رضوی 500 250 600 300 300 150 21 خراسان شمالی 500 250 600 300 300 150 22 خراسان جنوبی 500 250 600 300 300 150 23 سمنان 500 250 600 300 300 150 24 کردستان 500 250 600 300 300 150 25 کرمانشاه 500 250 600 300 300 150 26 مرکزی 500 250 600 300 300 150 27 هرمزگان 500 250 600 300 300 150 28 یزد 500 250 600 ـ ـ 300 150 ردیف استان تعاونی تولید سهامی زراعی کشت و صنعت زراعی باغی زراعی باغی زراعی باغی 29 گیلان 200 ـ ـ 400 ـ ـ 100 ـ ـ30 مازندران 200 ـ ـ 400 ـ ـ 100 ـ ـ

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top