آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک
1378.01.11 ـ 1763 .ت 21068 هـ ـ 1378.01.24 ـ 134
‌وزارت کشور
‌بودجه ـ تجارت ـ وزارتخانه‌ها
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.1.11 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی ،‌امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک را به‌شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ در این آیین نامه برای رعایت اختصار به جای عبارت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات با شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌مصوب 1375.3.1 عبارت قانون شوراهای اسلامی کشور و به جای عناوین شورای اسلامی شهرک و حوزه انتخابیه شورای اسلامی شهرک به ترتیب‌کلمه‌های شورا و شهرک استفاده می‌شود.

ماده 2 ـ سمت اعضاء در شوراهای با پنج عضو عبارت از رییس ،‌نایب رییس و حداقل یک منشی و در شوراهای داری سه عضو رییس، نایب رییس و‌منشی می‌باشد که برای مدت دو سال با رای اعضا انتخاب می‌شوند.

ماده 3 ـ فرد یا افرادی که از عضویت شورا خارج می‌شوند، موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، کارت عضویت خود را تحویل‌بخشداری ذی ربط نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده 4 ـ مهر شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از شروع به کار رسمی شورا، توسط فرماندار تحویل رییس شورا می‌شود .

ماده 5 ـ اعضای شورا، حق تفویض اختیارات خود به سایرین، اعم از عضو و غیر عضو را ندارد.

ماده 6 ـ اعضای شورا موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات در روزی که فرماندار به طور کتبی اعلام می‌نماید اولین جلسه‌خود را در حضور نماینده فرماندار و به ریاست مسن‌ترین عضو حاضر تشکیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند. من در برابر کلام ا… مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر‌وظایفم و در خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در‌همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهرک عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهرک‌اهتمام نمایم.

تبصره 1 ـ پیروان اقلیتهای دینی و رسمی به جای کلام ا… مجید به کتاب مقدس خود سوگند یاد می‌کنند.

تبصره 2 ـ هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا، به ترتیب مذکور در متن ماده ،‌سوگند یاد نماید.

ماده 7 ـ در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف در حضور نماینده فرماندار، اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از‌بین خود هیأت رییسه شورا، موضوع ماده (3) این آیین نامه را انتخاب نمایند.

ماده 8 ـ رییس شورا مانند سایر اعضا دارای یک حق رای می‌باشد و وظایف او عبارت است از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا،‌تعیین زمان و اداره جلسات عادی، فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضاء جهت شرکت در جلسات تقسیم کار بین اعضا برای پیگیری‌مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل مقام قضایی و اقامه دعوی، درخواست گزارش کار از اعضا، امضا و مهر کردن کلیه مکاتبات شورا، ایجاد‌هماهنگی و ارتباط با بخشداری و فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی می‌باشد.

تبصره ـ در صورت عدم حضور رییس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رییس آن می‌باشد.

ماده 9 ـ وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورت جلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاری آنها، تهیه گزارش از عملکرد‌شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورت جلسات در محل شورا، انجام امور خزانه داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری شورا، همکاری با رییس‌شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن تنظیم صورتهای مالی شورا، ثبت و ضبط فهرست کلیه اموال و داراییها و حسابرسی اولیه از فعالیتهای مالی‌شورا از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرمهای دریافتی می‌باشد.

تبصره ـ در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا، وظایف آنان از سوی نایب رییس شورا انجام می‌شود.

ماده 10 ـ جلسات شورا با حضور حداقل (2) نفر در شوراهای دارای (3) عضو و (4) نفر در شوراهای دارای (5) عضو و تصمیمات آن با رای اکثریت‌مطلق حاضرین معتبر می‌باشد.

تبصره ـ حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با (5) و یا (4) نفر تشکیل می‌شود، سه رای و در جلساتی که با 3 و یا 2 نفر تشکیل‌می‌یابد، دو رای می‌باشد.

ماده 11ـ تشکیل جلسات و همچنین حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک شورا باید در مکان ثابت و مناسب باشد.

ماده 12 ـ جلسات شورا به طور مستمر ماهی دو بار تشکیل می‌شود و در صورت نیاز جلسات فوق العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد بخشدار،‌فرماندار، رییس شورا و یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو، و دو نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد.

ماده 13 ـ شورا با رعایت مصالح نظام و تایید فرمانداری ذی ربط می‌تواند مصوبات و فعالیتهای سالانه و همچنین برنامه‌های آینده شورا که جنبه‌عمومی دارد را با وسایل ممکن به اطلاع اهالی شهرک برساند.

ماده 14 ـ هرگاه شورا نظر خواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا موضوعاتی را ضروری تشخیص دهد با تایید بخشدار ذی ربط‌می‌تواند اقدام به تشکیل جلسه عمومی از اهالی نماید.

ماده 15 ـ موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رییس، در خواست هریک از اعضا و یا تقاضای کتبی بخشدار و یا فرماندار ذی‌ربط در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 16 ـ صورت جلسات شورا باید به گونه‌ای تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، آرای مثبت و منفی‌اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضرین به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامی مصوبات بر طبق فرمهای‌دریافتی آمده باشد.

تبصره 1 ـ کلیه اعضای شورا باید ذیل صورت جلسات شورا را امضا و یا مهر نمایند.

تبصره 2 ـ مدعوین و حاضرین در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل صورت جلسات را امضا، انگشت و یا مهر نمایند.

ماده 17 ـ شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از کلیه مصوبات خود را در آن جلسه و در صورت نیاز به پیوست سوابق مطالب مفید دیگر را‌برای اطلاع فرماندار و همچنین سازمانها و ادارات ذی ربط دیگر که آن مصوبه به آنها مربوط می‌شود، ارسال دارد.

ماده 18 ـ شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالانه خود را طبق فرمهای دریافتی در دو نسخه تنظیم و نسخه اصل را‌جهت اطلاع فرماندار محل ارسال کند و نسخه دوم را به عنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداری نماید .

ماده 19 ـ تمامی مکاتبات شوراها باید طبق فرمهای دریافتی، دارای تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام کامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در‌سه نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم جهت فرمانداری محل ارسال و نسخه سوم به عنوان سابقه در بایگانی‌شورا نگهداری شود.

ماده 20 ـ تمامی مکاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رییس و در صورت غیبت او نایب رییس شورا باشد.

ماده 21 ـ شورا می‌تواند با مسئولین اجرایی تا سطح شهرستان مستقیماً” مکاتبه نماید و در صورت نیاز به مکاتبه با مسئولین بالاتر از طریق فرمانداری‌محل اقدام نماید.

ماده 22 ـ شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورت جلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی طبق‌دستورالعملهای مربوطه باشد.

ماده 23 ـ مصوبات شورا پس از (10) روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنکه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض‌نمایند که در این صورت طبق ماده (80) قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد نظر هیأت حل اختلاف استان مبنی بر تأیید یا رد مصوبه قطعی‌و لازم الاجر است. چنانچه هیأت حل اختلاف استان ظرف مدت (15) روز نظر خود را اعلام ننماید، مصوبه لازم الاجر است.

ماده 24 ـ در صورت نیاز به حضور بخشدار و یا فرماندار در جلسات، شورا می‌تواند طی دعوتنامه کتبی و با تعیین زمان و دستور کار جلسه از او جهت‌شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد و بخشدار و یا فرماندار موظف به شرکت در جلسه مزبور می‌باشند.

تبصره ـ در صورت خودداری بخشدار و یا فرماندار از شرکت در جلسه، بدون عذر موجه، شورا می‌تواند طی در خواست کتبی از مقام بالاتر تقاضای‌تذکر به بخشدار و یا فرماندار را بنماید و در صورت تکرار مجدد درخواست توبیخ وی را از مقام ذی ربط بنماید.

ماده 25 ـ در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط از شورا برای تشکیل جلسه، شامل زمان، دستور کار و ضرورت تشکیل جلسه،‌شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده می‌باشد.

ماده 26 ـ شورا در صورت نیاز و با مسئولیت خود می‌تواند به منظور مشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار خود قرار داده است از‌شخص یا اشخاص غیر عضو دعوت به همکاری نماید.

ماده 27 ـ شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی، در خواست نماید و آن ادارات و‌سازمانها موظف به همکاری می‌باشند.

ماده 28 ـ در صورتی که هریک از اعضا بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن‌عضو، مراتب را کتباً” به فرمانداری محل گزارش دهد تا فرمانداری از اعضای علی البدل با احتساب آرای آنان دعوت به شرکت در جلسات و طی مراحل‌مورد نیاز مانند صدور کارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا بنماید.

تبصره ـ در صورتی که عضو خارج شده از شورا رییس و یا نایب رییس آن باشد باید در جلسه‌ای با هماهنگی فرماندار و حضور نماینده وی، رییس یا‌نایب رییس را برای دوره باقی مانده هیأت رییسه انتخاب نماید.

ماده 29 ـ هرگاه عضوی بیش از 6 جلسه متوالی و دوازده جلسه غیر متوالی در طول یکسال بدون داشتن عذر موجه (‌به تشخیص شورا) در جلسات‌شورا شرکت نکند، موضوع، برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان، موضوع ماده (82) قانون ارجاع می‌شود.

ماده 30 ـ هر گاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل و موارد دیگر حد نصاب لازم، مندرج در ماده (10) این آیین‌نامه را برای تشکیل جلسات از دست دهد طبق ماده (31) قانون عمل خواهد شد.

ماده 31 ـ به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد،‌موضوع ماده (76) قانون مصوب 75.3.1 وظایف شورای اسلامی شهرک عبارت است از: شورا مکلف است طی بررسی و شناخت از کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و سایر امور رفاهی شهرک‌و در صورت نیاز با راهنمایی و مشاوره افراد مطلع و صاحب نظر طرحهای اجرایی تهیه و به همراه پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در زمینه‌طرحهای مزبور جهت برنامه ریزی به مسئول ذی ربط ارایه نماید.

تبصره ـ طرحها و برنامه‌های پیشنهادی شورا باید به گونه‌ای باشد که حتی المقدور و با استفاده از منابع و امکانات موجود در شهرک قابل اجرا باشد.

2 ـ طرحهای پیشنهادی شورا باید به گونه‌ای باشد که بیشترین همکاری و مشارکت مردم در آن زمینه را جلب نماید.

3 ـ شورا حق نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود و طرحهای در دست اجرای سایر سازمانهای خدماتی در سطح شهرک، بدون دخالت در امور‌جاری آنها را دارد.

4 ـ شورا موظف است جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی شهرک، در صورت درخواست مسئولین‌اجرایی و یا نهادها و سازمانهای دولتی در این زمینه‌ها همکاری لازم را مبذول دارد.

5 ـ در صورت در خواست مسئولین اجرایی، شورا موظف به همکاری با آنان در انجام اموری همچون آمارگیری، انجام تحقیقات محلی و یا توزیع‌ارزاق عمومی و مانند آن در حد توان می‌باشد.

6 ـ شورا می‌تواند با موافقت سازمانهای ذی ربط جهت مشارکت هر چه بیشتر اهالی در زمینه خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی‌و سایر امور رفاهی شهرک، مردم را به تشکیل نهادها و سازمانهای داوطلبانه در این زمینه هدایت و حمایت نماید .

7 ـ شورا می‌تواند در صورت احساس کمبود مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی، مردم را جهت ایجاد، تکمیل و یا رفع کسری اینگونه مراکز تشویق و‌ترغیب نماید، طرحهایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به این منظور تهیه نماید.

8 ـ در صورت نیاز، شهرک به تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، شورا می‌تواند با هماهنگی دستگاههای ذی ربط و اهالی اقدام به تأسیس آن‌بر طبق ضوابط و مقررات بنماید.

9 ـ در صورت نیاز، شورا می‌تواند با تشویق مردم اقدام به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی با توافق دستگاههای زی ربط‌اجرایی بنماید.

تبصره ـ اداره اینگونه مراکز و انجمنها پس از تشکیل از سوی افرادی که مقررات مربوطه اجازه خواهد داد، صورت می‌گیرد.

10 ـ شورا موظف است به چگونگی رعایت بهداشت در شهرک نظارت داشته باشد و در صورت نیاز و با مشاوره افراد مطلع، نسبت به رفع و پیشگیری‌از مشکلات احتمالی، در زمینه بهداشت محیط اقدام لازم را به عمل آورد.

11 ـ شورا موظف به نظارت کامل بر نحوه فعالیت اماکن عمومی که از سوی بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود، می‌باشد و در صورت‌نیاز می‌تواند با وضع مقررات خاصی برای حسن فعالیت، نظافت و بهداشت این قبیل اماکن و با اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از خطرات احتمالی همچون‌آتش سوزی، و با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط اقدام نماید.

12 ـ شورا موظف است با هماهنگی دستگاههای ذی ربط نسبت به سامان دهی اراضی غیر محصور داخل محدوده شهرک به لحاظ بهداشت، آسایش‌عمومی و عمران و زیبا سازی، در حدود وظایف خود از طریق ممکن اقدام به تصویب و اجرای مقررات خاصی بر آن بنماید.

13 ـ در صورت نیاز شهرک به گورستان، شورا موظف است نسبت به تأمین اصول بهداشتی در مکان یابی جهت ایجاد گورستان، غسالخانه و وسایل‌حمل اموات، مطابق با استانداردهای ارایه شده از سوی مسئولین در زمینه توسعه شهری و بهداشت اقدام لازم را معمول دارد.

14 ـ شورا موظف است با لحاظ کردن ضوابط و قوانین در زمینه حفر مجاری و مسیر تأسیسات عمومی شهرک مقررات لازم را وضع نماید و بر اجرای‌آن نظارت کامل داشته باشد.

15 ـ شورا موظف است نظارت کامل بر اجرای طرحهای مربوط به توسعه معابر، خیابانها، میادین، فضای سبز و تأسیسات عمومی شهرک، بر طبق‌مقررات در این زمینه‌ها را داشته باشد.

16 ـ هر گونه نامگذاری و یا تغییر نام معابر، خیابانها و مکانهای عمومی شهرک باید با رعایت مقررات و تصویب شورا انجام پذیرد.

17 ـ شورا موظف به وضع مقررات برای هر گونه الصاق نوشته، آگهی و تابلو بر روی دیوارها و معابر عمومی شهرک با رعایت مقررات در این زمینه‌می‌باشد.

تبصره ـ شورا موظف است مقررات مصوب خود در این زمینه را به نحو مقتضی به اطلاع عموم اهالی برساند.

18 ـ شورا موظف به همکاری با مسئولین ذی ربط در زمینه تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی شهرک می‌باشد.

19 ـ در صورت نیاز اهالی به ایجاد میدانهای عموی خرید و فروش مایحتاج و نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و مانند آن، شورا مکلف به‌وضع مقررات در زمینه نجوه ایجاد و اداره آن با همکاری دستگاههای ذی ربط می‌باشد.

20 ـ شورا مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت دوره قانونی خود صورتی از کلیه فعالیتها، طرحها و برنامه هایی که در طول دوره فعالیت قانونی به‌اجرا گذارده است و یا در دست اجرا دارد در دو نسخه تهیه و نسخه اصل را برای فرمانداری محل ارسال و نسخه دوم را جهت ثبت در سوابق شورا‌نگهداری نماید.

ماده 32 ـ هر گونه فعالیت مالی از سوی شورا و برداشت از حسابهای آن باید قبلاً به تصویب شورا رسیده باشد.

ماده 33 ـ شورا می‌تواند به استناد بند (16) ماده (71) قانون و ماده (77) قانون و رعایت آیین نامه‌های اجرایی و سایر قوانین و مقررات موضوعات،‌متناسب با امکانات اقتصادی و تولیدات و در آمدهای اهالی و طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران عوارض وضع نماید.

ماده 34 ـ شورا می‌بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن ارسال قبوض، از اهالی در خواست نماید عوارض پیش بینی شده را در حسابهایی که از قبل به‌این منظور در نظر گرفته شده است واریز نمایند و قسمت مخصوص از برگ عوارض را برای شورا ارسال دارند.

ماده 35 ـ شورا می‌تواند در صورت تمایل اهالی به پرداخت کمک بلاعوض، جهت اجرای برنامه‌ها و طرحهای شورا، این کمکها را از طریق واریز به‌حسابهای افتتاح یافته، دریافت نماید.

تبصره ـ کمکهای نقدی می‌باید از سوی اهالی به حسابهای تعیین شده واریز و کمکهای غیر نقدی در زمره اموال در اختیار شورا یا سایر مصارف منظور‌شده در بدو دریافت ثبت شود.

ماده 36 ـ تمامی درآمدهای شورا اعم از کمکهای بلاعوض مردم، در صورت تخصیص کمکهای دولتی و سایر طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری که‌به تصویب شورا رسیده است، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه باید به مصرف عمران و آبادی شهرک برسد.

تبصره ـ در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه سالانه، شورا می‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن‌برنامه را تنظیم و پس از آن اجرا نماید.

ماده 37 ـ در مواردی که طرحهای مشترک به وسیله شورای شهرک به اتفاق شورای روستاها و شهرهای مجاور شهرک اجرا می‌شود، باید در قالب‌برنامه‌های مصوب شورا به نحوی که حقوق شهرک در آن ملحوظ شده باشد صورت پذیرد.

ماده 38 ـ شورا موظف است به منظور حفظ و نگهداری کلیه وجوه دریافتی و درآمدهایی که در طول دوره فعالیت قانونی تحصیل می‌نماید حسابی را‌در نزد یکی از شعب بانکهای کشور به نام شورا افتتاح نماید و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز کند.

ماده 39 ـ هر گونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا، باید در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجی که قبلاً به تصویب شورا رسیده‌است و با دو امضای رییس و منشی اول و یا منشی و مهر شورا صورت گیرد.

ماده 40 ـ شورا مکلف است کلیه فعالیتهای مالی خود اعم از در آمد، مخارج و مانده حسابها را به طور نوبه‌ای و برطبق فرمهای دریافتی به اطلاع‌فرماندار محل برساند.

ماده 41 ـ شورا باید در پایان هر سال مالی، ترازنامه مالی خود را طبق فرمهای دریافتی جهت اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.

ماده 42 ـ شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهار ساله دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی، بودجه جاری‌و عمرانی شورا برای سال آینده را در دو نسخه تنظیم نماید و در اولین روز اسفند ماه سال، نسخه اصلی را برای فرمانده محل و نسخه دوم را به عنوان‌سابقه در دفاتر شورا نگهداری نماید.

تبصره ـ فرماندار ذی ربط می‌تواند نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حداکثر تا دو هفته قبل از پایان سال به شورا اعلام نماید یا در صورت تجدید نظر،‌آنرا در شورا مطرح و پس از تصویب به صورت متمم بودجه به مرجع مذکور ارسال دارد.

ماده 43 ـ تمامی اموال شورا اعم از منقول و غیر منقول تحویل شورا می‌باشد در مقابل حفظ و نگهداری آن مسئول می‌باشد.

ماده 44 ـ خرید یا فروش اموال منقول و اجاره مکانهای لازم برای شورا و یا کرایه دادن اماکن متعلق به شورا، با توجه به صرف و صلاح و تصویب دو‌سوم کل اعضا و طی ضوابط قانونی قابل اجرا می‌باشد و خرید یا فروش اموال غیر منقول شورا با تصویب دو سوم کل اعضا و توافق فرماندار باید‌صورت گیرد.

تبصره ـ عواید حاصل از فروش و اجاره داراییهای شورا باید به محض دریافت به حساب بانکی شورا واریز شود.

ماده 45 ـ مخارج اداری شورا از قبیل تهیه اثاثیه و وسایل اداری و دفاتر از بودجه شورا که قبلاً به تصویب شورا رسیده است خواهد بود.

تبصره ـ حق الزحمه شرکت اعضا در جلسات و حق مأموریت اعضا از محل بودجه شورا و طبق دستوالعملی است که وزارت کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 46 ـ شورا موظف است در پایان دوره انتخابیه خود، صورت کاملی از اموال و داراییهای شورا تنظیم نماید و در اولین روز شروع به کار رسمی دوره‌جدید شورا، آن را به اعضای جدید، طبق صورت مذکور تحویل نماید و نسخه‌ای از آن را به شورای جدید و نسخه دیگر را برای فرماندار محل ارسال‌دارد.

ماده 47 ـ شورا موظف است گزارشهای مورد در خواست فرمانداری را تهیه و در موعد مقرر برای آن ارسال نماید.

ماده 48 ـ شورا باید تابلویی از ساعات حضور و کار خود در محل شورا، جهت اطلاع اهالی در مکانی مناسب نصب نماید.

ماده 49 ـ به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی در شهرکها، وزارت کشور، مسئول آموزشهای لازم اعضای شوراها و نیز‌مجریان قانون مذکور بوده و نیز موظف است آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top