آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش
‌شماره : .18468ت26735‌ه‍
‌تاریخ : 1381.04.24
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.4.16 بنا به پیشنهاد شماره 57150 مورخ 1381.4.4 معاونت‌حقوقی و
امورمجلس رییس جمهور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375ـ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و‌بخش را به شرح زیر
تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ ‌در این آیین‌نامه عنوان «‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و‌انتخابات شهرداران مصوب 1375» به اختصار «‌قانون» نامیده می‌شود.

ماده 2ـ مقصود از عبارت «‌شورا» در این آیین‌نامه، شوراهای اسلامی «‌روستا و بخش» می‌باشد.

ماده 3ـ تاریخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده (3) قانون ، تاریخ تشکیل اولین جلسه رسمی همان‌شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود.

تبصره ـ ‌چنانچه به استناد ماده (31) قانون، انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود فعالیت شورای تشکیل‌شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود.

ماده 4 ـ ‌تعداد اعضای علی‌البدل شوراها، موضوع ماده (8) قانون، به شرح زیر تعیین می‌شود:

1 ـ شوراهای دارای 3 نفر عضو اصلی، 2 نفر.

2 ـ شوراهای دارای 5 نفر عضو اصلی، 3 نفر.

ماده 5 ـ ‌هر یک از روستاها و بخشهای موضوع ماده (12) قانون به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب‌می شود.

ماده 6 ـ ‌در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه به طور همزمان‌برگزار شود، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه، کلیه اقدامات از قبیل صدور آگهی‌ها و تنظیم‌صورتجلسه‌ها برای هر یک از حوزه‌ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداری‌می شود.

ماده 7 ـ ‌اخذ رأی در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام می‌شود و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت‌خواهد بود.

تبصره ـ ‌مدت زمان اخذ رأی با تصویب و موافقت مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت بخش، قابل‌تمدید می‌باشد.

ماده 8 ـ ‌بخشدار موظف است در اجرای ماده (16) قانون، ظرف یک هفته پس از تأیید نهایی صحت‌انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن، از اعضای اصلی شورا دعوت نماید تا در اولین جلسه رسمی شورا که به‌ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه شورا اقدام نمایند.

ماده 9 ـ ‌دهدار در تمام مراحل برگزاری انتخابات زیرنظربخشدار متبوع و به عنوان نماینده رسمی وی‌مجری برنامه‌های انتخابات در حوزه مأموریت خود می‌باشد.

ماده 10 ـ ‌در صورت اجرای ماده 9 ‌قانون مبنی‌بر خروج عضو یا اعضایی از شورا، رئیس یا نایب‌رییس‌شورا موظف است بلافاصله مراتب را به‌طور کتبی به اطلاع بخشدار برساند.

ماده 11 ـ ‌بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضا از شورا، از‌اعضای علی‌البدل به ترتیب بیشترین رأی برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب‌را به شورای مربوط اعلام نماید.

ماده 12 ـ ‌در اجرای ماده (14) و (30) قانون و با رعایت تبصره ذیل آن، چنانچه فردی در انتخابات‌بیش از یک شورا ثبت نام نمود و یا احتمالاً عضویت یافت به دستور وزارت کشور نام وی از لیست داوطلبی‌و ی عضویت شورا حذف می شود. این قبیل افراد از عضویت در کلیه شوراها به مدت چهار سال محروم‌خواهند بود.

ماده 13 ـ ‌برای انتخاب اعضای علی‌البدل شوراها نیازی به برگ رأی یا اخذ رأی مجزا و یا مشخص‌نمودن اعضای علی‌البدل در برگ رأی نیست، بلکه در پایان رأی‌گیری و قرائت و شمارش آرا، دارندگان رأی به‌ترتیب بیشترین رأی بدست آمده و به تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شوراها در می‌آیند.‌بنابراین رأی دهنده، اسامی نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضای اصلی شورا در برگ‌رأی درج می‌نماید.

ماده 14 ـ ‌هیأت اجرایی مسؤول اجرای تبصره ذیل ماده (17) قانون می‌باشد.

تبصره ـ ‌نامزدهای انتخاباتی ذی‌نفع در صورت تمایل می‌توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند.‌تاریخ و محل قرعه‌کشی باید حداقل (24) ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبین ذی‌ربط ابلاغ شود.

ماده 15 ـ ‌سرپرست بخشدار به جای بخشداری خواهد بود.

ماده 16 ـ ‌در اجرای ماده (41) قانون، نیروی انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاری با مجریان‌انتخابات است و حسب درخواست استاندار، فرماندار و بخشدار موظف است مأمورین و امکانات خود را در‌اختیار آنان قرار دهد.

ماده 17 ـ ‌در صورت توقف، ابطال و یا انحلال شورا توسط مراجع قانونی مذکور در مواد (57)، (81) و(84) قانون، مراجع مذکور موظفند بلافاصله مراتب توقف، ابطال و یا انحلال شورا را به بخشدار مربوط اعلام‌نمایند. شروع مهلت 2 ماهه برای تجدید انتخابات، از زمان وصول اعلام توقف، ابطال و یا انحلال خواهد‌بود.

ماده 18 ـ ‌بخشدار موظف است به محض اطلاع از توقف، ابطال و یا انحلال شورا، مراتب را به وزارت‌کشور اعلام نماید.

ماده 19 ـ ‌مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده (53) قانون، اعضای هیأت‌مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیأت، به وزارت کشور معرفی می‌نماید.

فصل دوم ـ هیأت اجرایی

ماده 20ـ ‌بخشدار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات، بر اساس ماده (33) قانون به‌منظور تشکیل هیأت اجرایی بخش از سایر اعضای اداری هیأت دعوت به عمل آورد.

ماده 21 ـ ‌بخشدار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده (33) قانون، به منظور تعیین معتمدین اصلی‌و علی‌البدل عضو هیأت اجرایی بخش (25) نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب و به منظور تأیید، به طور‌کتبی به هیأت نظارت بخش معرفی نماید.

ماده 22 ـ ‌هیأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف 2 روز پس از وصول اسامی 25 نفر معتمدان‌از بخشدار، اظهار نظر کتبی خود را همراه با دلایل یا مدارک لازم به بخشدار اعلام نماید.

تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت بخش، معتمدان پیشنهادی بخشدار را تأیید ننماید، بخشدار موظف‌است به همان تعداد معتمدان دیگری را به هیأت نظارت معرفی نماید.

ماده 23 ـ ‌بخشدار موظف است پس از وصول نظریه کتبی هیأت نظارت بخش، بلافاصله از (25) نفر‌معتمدان به طور کتبی دعوت به عمل آورد. مدعوین حداکثر ظرف (2) روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه‌می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان (17 نفر از 25 نفر) درحضور هیأت نظارت و اعضای اداری‌هیأت اجرایی، از بین خود (6) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (6) نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت‌اجرایی بخش بارأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورتجلسه می‌نمایند.

ماده 24 ـ ‌بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل و تشکیل هیأت اجرایی را‌از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده 25ـ مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب، حداکثر پنج روز می‌باشد.

ماده 26 ـ ‌دو سوم اعضای هیأت اجرایی برای رسمیت جلسات، موضوع ماده (36) قانون و تبصره (1)‌ذیل آن، (7) نفر می‌باشد.

ماده 27 ـ ‌رؤسای هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم، فردی را که به طور همزمان در‌بیش از یک هیأت، اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد، در یک هیأت ابقا و از سایر هیأتها حذف نمایند.

ماده 28 ـ ‌هیأت اجرایی موظف است در اجرای مواد (62) و (65) قانون هیأت نظارت بخش را در‌جریان مراحل و امور انتخابات قرار دهد و یک نسخه از کلیه صورتجلسه‌ها و آگهی‌های خود را به آن هیأت‌تحویل نماید.

ماده 29 ـ ‌هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجرای ماده (39) قانون، تشکیل جلسه می‌دهد و تعداد و‌محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورتجلسه، یک نسخه آن را به‌بخشدار تسلیم می‌نماید.

ماده 30 ـ ‌بخشدار موظف است بر اساس صورتجلسه دریافتی از هیأت اجرایی، آگهی انتخابات حاوی‌تاریخ اخذ رأی، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرایم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب‌ثبت نام و اخذ رأی را تنظیم و در موعد مقرر برای اطلاع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید.

ماده 31 ـ ‌بخشدار موظف است در اجرای ماده (40) قانون، پس از وصول اسامی اعضای شعبه ثبت‌نام‌و اخذ رأی نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید.

ماده 32 ـ ‌بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه یا‌شعب ثبت‌نام و اخذ رأی آماده شود.

ماده 33 ـ ‌بخشدار موظف است برای هر یک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، یک نفر نماینده که باید‌حتی‌الامکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود تعیین و نسبت به صدور حکم آنان اقدام نماید و برای‌تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و محل مراجعه، از‌ایشان برای شرکت درجلسه توجیهی دعوت به عمل آورد.

ماده 34 ـ ‌بخشدار موظف است پس از حضور نمایندگان خود در جلسه توجیهی، توسط هیأت اجرایی‌صندوق و عرفه و برگ رأی و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی مورد نیاز را به آنان تحویل دهد و پس از توجیح‌برنامه ثبت‌نام و اخذ رأی و قرائت آراء و سایر آموزشهای لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از شروع اخذ رأی‌در محل شعبه حاضر باشند.

تبصره ـ ‌نمایندگان بخشدار موظفند بلافاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، صندوق‌و تعرفه و برگهای رأی و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار اعضای شعبه قرار داده و آنان را نسبت به‌وظایف خود توجیه نمایند. مسؤولیت حفظ و حراست از برگهای رأی به منظور جلوگیری از خروج آنها از‌محل شعبه اخذ رأی به عهده نماینده بخشدار می‌باشد.

ماده 35 ـ ‌در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی از طرف‌هیأت نظارت بخش، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذ رأی در محل‌شعبه حضور داشته باشد، اقدام نماید.

ماده 36 ـ ‌بخشدار موظف است برای حفاظت شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با همکاری و هماهنگی نیروی‌انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا (3) نفر از مأموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را به‌همراه نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به محل اعزام نماید.

فصل سوم ـ هیأتهای نظارت

ماده 37 ـ در اجرای ماده (53) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای‌اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365.4.29 به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها،‌هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از (3) نفر از اعضای کمیسیون‌شوراها و امور داخلی و (2) نفر از اعضای کمیسیون اصل (90) به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل‌می‌شود.

تبصره ـ ‌در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد، مجلس از میان سایر‌نمایندگان داوطلب (5) نفر را انتخاب می‌نماید.

ماده 38 ـ ‌در اجرای ماده (53) قانون و به استناد ماده (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای‌اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365.4.29 به منظور نظارت بر امر انتخابات‌شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، هیأت نظارت استان مرکب از سه نفر ازنمایندگان مجلس شورای‌اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می شود. هیأت مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای‌هیأت نظارت استان، اسامی آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.

تبصره ـ ‌در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب‌نباشد، تعیین بقیه اعضا از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیأت مرکزی نظارت می‌باشد.

ماده 39 ـ ‌ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیأت نظارت استان، اسامی نامبردگان را‌به فرمانداریهای تابع اعلام می‌نماید.

ماده 40 ـ ‌هیأت نظارت استان در هر شهرستان، هیأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی‌کشوری را مرکب از (5) نفر از معتمدان محل تشکیل می‌دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذی‌ربط و ستاد‌انتخابات استان اعلام می‌نماید.

ماده 41 ـ فرمانداری مکلف است پس از وصول اسامی اعضای هیأت نظارت شهرستان، اسامی‌نامبردگان را به بخشداریهای تابع اعلام نماید.

ماده 42 ـ ‌هیأت نظارت شهرستان برای هر بخش، هیأت نظارت بخش مرکب از سه نفر معتمد محلی‌برای نظارت بر انتخابات بخش تشکیل می‌دهد و اسامی آنان را به بخشدار مربوط و فرمانداری محل اعلام‌می‌نماید.

تبصره ـ ‌اقدامات هیأت نظارت شهرستان درخصوص تعیین اعضای هیأت نظارت بخش، نافی‌اختیارات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در این مورد نخواهد بود.

ماده 43 ـ ‌هیأت نظارت بخش می‌تواند برای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی ناظر تعیین حداکثر تا یک روز‌مانده به روز اخذ رأی به بخشدار معرفی نماید.

ماده 44 ـ ‌شرکت اعضای هیأت نظارت بخش در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت‌برگزاری انتخابات می‌باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری از امضای صورتجلسات مانع از‌ادامه کار انتخابات نخواهد بود.

ماده 45 ـ ‌هیأتهای نظارت در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون‌می‌باشند و حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند.

فصل چهارم ـ اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 46ـ ‌بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، آگهی ثبت نام از‌داوطلبان، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت‌نام، محل ثبت‌نام، شرایط انتخاب شوندگان و مدارک مورد نیاز‌شامل اصل شناسنامه عکس‌دار، دو نسخه تصویر کلیه صفحه‌های شناسنامه و چهار قطعه عکس جدید 4×3‌منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت‌نام به عمل آورد.

ماده 47ـ بخشدار می‌تواند با صدور حکم کتبی مسؤول یا مسؤولانی از بین کارمندان بخشداری را برای‌ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید.

تبصره ـ بخشدار می‌تواند با صدور حکم کتبی، دهدار را نیز به عنوان مسؤول ثبت‌نام تعیین نماید.

ماده 48ـ داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به بخشداری و ارایه مدارک مورد نیاز‌شخصاً پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسؤول ثبت‌نام تکمیل می‌نمایند. مسؤول ثبت‌نام پس از‌دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه، رسید مدارک و پرسشنامه را به وی تسلیم‌می‌دارد.

ماده 49 ـ ‌هیأت اجرایی بلافاصله پس از تشکیل، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را فراهم‌می‌نماید.

ماده 50 ـ ‌بخشدار موظف است در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (46) قانون ، در پایان هر روز اسامی و‌مشخصات کلیه داوطلبانی را که توسط هیأت اجرایی مظنون تشخیص داده شده‌اند به منظور بررسی سوابق‌حسب مورد به مراجع ذی ربط در شهرستان از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال‌ارسال نماید.

ماده 51 ـ ‌مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظفند در اجرای تبصره (2) ذیل همان ماده حداکثر ظرف‌مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلبان، نتیجه بررسیهای انجام شده در خصوص‌سوابق آنان را به طور کتبی به بخشدار اعلام نمایند. در مورد بند (‌الف) ماده 29 قانون ،‌نظرمراجع ذی‌صلاح که‌لازم‌الاتباع است کفایت می‌کند.

تبصره 1ـ اظهارنظر و تصمیم‌گیری درخصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان براساس قانون‌به اسثنای بند (‌ الف) ماده (29) قانون، تنها از وظایف و اختیارات هیأتهای اجرایی با تأیید هیأت نظارت‌می‌باشد.

تبصره 2ـ مراجع مذکور در ماده (46) قانون موظفند کلیه اطلاعات و سوابق ذی‌ربط داوطلبان استعلام‌شده را طبق فرجی که در چارچوب قانون تنظیم و توسط رییس هیأت اجرایی دراختیار آنها قرار خواهد‌گرفت به هیأت اجرایی اعلام نمایند.

ماده 52ـ بخشدار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هریک از داوطلبان،‌جلسات هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول سوابق هریک از‌داوطلبان با رعایت کامل متن ماده (49) قانون، به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و‌بلافاصله یک نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی را به هیأت نظارت بخش ارسال نماید.

تبصره ـ ‌مهلت رسیدگی به صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا که در‌مظان اتهام قرار نداشته‌اند و سوابق آنان از مراجع مذکور در ماده (46) قانون استعلام نشده است نیز حداکثر‌هفت روز پس از پایان مهلت (10) روزه مراجع یاد شده می‌باشد

ماده 53ـ هیأت نظارت بخش پس از وصول جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به استناد ماده (48) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (7) روز از وصول هریک از صورتجلسات، نظریه خود مبنی بر‌تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به طور کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مدارک لازم به بخشدار اعلام نماید.

ماده 54ـ بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید یا رد تصمیمات‌هیأت اجرایی بخش درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و همچنین با رعایت قسمت اخیر ماده (48)‌قانون، مبنی بر ملاک عمل بودن نظر هیأت اجرایی پس از پایان مهلت تعیین شده برای هیأت نظارت،‌بلافاصله مراتب تأیید یا رد صلاحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأیید شده یا رد شده‌ذی ‌ربط ابلاغ نماید.

ماده 55ـ هیأت نظارت شهرستان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره (3) ماده (50) قانون ، نظر‌خود درخصوص تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان در هیأت اجرایی رد شده و‌شاکی بوده‌اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به هیأت اجرایی بخش ارسال نماید.

تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد، مراتب صورتجلسه و به‌همان نحو عمل خواهد شد.

ماده 56ـ هیأت اجرایی بخش موظف است پس از وصول صورتجلسه رسیدگی به شکایات داوطلبان‌رد صلاحیت شده، از هیأت نظارت شهرستان، بلافاصله مراتب را به منظور انتشار آگهی اسامی نامزدهای‌انتخاباتی به بخشدار اعلام نماید.

ماده 57 ـ ‌بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان، آگهی اسامی نامزدهای‌انتخاباتی را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذ رأی به منظور اطلاع اهالی حوزه‌انتخابیه، در حوزه مذکور منتشر نماید.

ماده 58 ـ ‌در اجرای ماده (24) قانون ، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینده در محل‌شعبه ثبت نام و اخذ رأی موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخذ رأی اسامی و مشخصات و یک قطعه‌عکس نمایندگان خود را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند.

ماده 59ـ هیأت اجرایی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی ، معرفینامه و یا کارت‌شناسایی صادر و به نامزد ذی ربط تحویل نماید.

ماده 60ـ شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط جمع‌آوری و‌با امضای وی به هیأتهای اجرایی و نظارت بخش تسلیم خواهد شد.

ماده 61ـ تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدها به عهده نامزد‌معرفی ‌کننده خواهد بود.

فصل پنجم ـ تبلیغات

ماده 62ـ ‌مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (8) روز قبل از روز اخذ‌رأی آغاز می‌گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

ماده 63ـ در فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی‌قرار می‌گیرند.

1 ـ نوشتن و یا مطالب خلاف واقع.

2 ـ استفاده از هرگونه پلاکارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی، کاروانهای تبلیغاتی واستفاده‌از بلندگوهای سیار درخارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با‌عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها.

3 ـ استفاده از عکس با لباس فرم نیروهای نظامی وانتظامی.

4 ـ الصاق هرگونه عکس، آگهی و آثار تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها،‌مکانها و مؤسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت،‌تابلوها و املاک بخش خصوصی مگر با رضایت مالکین یا متصرفین، صندوقهای پست، باجه‌های تلفن،‌پستهای برق و تلفن و هرگونه تابلوی راهنما.

5 ـ تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.

6 ـ پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات، که‌در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته است.

7 ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از صدا و سیما، میز خطابه نمازجمعه و تریبون‌مجلس شورای اسلامی و یاهر وسیله دیگری که جنبه رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات‌اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتهای دولتی و مؤسسات‌وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌نمایند و مؤسسات و‌نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل وامکانات مذکور.

8 ـ فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی قلمرو مسؤولیت خود.

تبصره 1ـ درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به‌مدارکی باشد که درصورت نیاز هیأت اجرایی، ارایه آنها امکان‌پذیر باشد.

تبصره 2ـ استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با‌رعایت ضوابط وانعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام‌می‌دهند (‌مثل نشریات وابسته به دولت)، در تبلیغات انتخاباتی بلامانع است.

ماده 64ـ درصورتی که مطبوعات و نشریات آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا‌مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد، نامزدها حق دارند پاسخ خود را‌به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در اولین شماره می‌باشد.

ماده 65ـ انتشار اعلام‌نظر شخصیتها (‌بدون ذکر عنوان مسؤولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروههای‌مجاز، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و‌درصورت درخواست هیأت اجرایی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارایه این مستندات و مدارک باشد.

ماده 66ـ همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها، نشانی و محل ستاد و نام مسؤول آن کتباً‌و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد.

ماده 67ـ هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی وجود‌دارد باید قبل از اخذ رأی، توسط اعضای شعبه امحا شود.

فصل ششم ـ برنامه‌ریزی رأی و قرائت آرا و اعلام نتیجه اخذ رأی

ماده 68ـ ‌اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر‌می‌شوند. ابتدا به استناد تبصره (2) ذیل ماده (40) قانون ، نسبت به انتخاب هیأت رییسه و منشی‌ها اقدام و‌مراتب را در صورتجلسه درج می‌نمایند، سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده بخشدار و ناظر بر‌انتخابات (‌در صورت حضور) باز می‌کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق ، آن را لفاف ، با‌لاک و مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی لاک و مهر می‌نمایند و پس از امضا و تأیید مراتب فوق در صورتجلسه ،‌برنامه اخذ رأی و قرائت آرا را در (6) مرحله به شرح زیر انجام می دهند:

الف ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان

ب ـ مرحله کنترل

ج ـ مرحله ثبت نام

د ـ مرحله اخذ رأی

هـ ـ مرحله قرائت و شمارش آرا

وـ مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه

الف ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان

1 ـ اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دهندگان از یک سمت وارد محل شعبه شوند و پس از‌دادن رأی از سمت دیگر خارج شوند.

2 ـ مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده بخشدار یا رییس شعبه ثبت نام و اخذ رأی از ازدحام‌در داخل محوطه اخذ رأی ممانعت نمایند تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد.

3 ـ رأی دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی حضور‌می‌یابند و به ترتیب به منظور ثبت‌نام و دادن رأی وارد محوطه اخذ رأی می‌شوند.

ب ـ مرحله کنترل کنترل در سه مرحله انجام می شود:

1 ـ کنترل شناسنامه: رییس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه‌رأی دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند:

الف ـ شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد.

ب ـ شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی حداقل (15) سال تمام‌سن داشته باشد.

2 ـ رییس شعبه و یا هر یک از سه منشی انگشت سبابه دست راست رأی دهنده را کنترل می‌نماید تا آلوده‌به رنگ جوهر استامپ، که نشانه دادن رأی در شعبه دیگر است، نباشد. در صورتی که مراجعه‌کننده دارای شناسنامه‌ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخذ رأی است و‌دلالت بر دادن رأی در شعبه دیگری نماید و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأی دیگری‌مشاهده شود، از وی رأی‌گیری نخواهد شد.

3 ـ کنترل شرط احراز توطن : به استناد بند (3) ماده (25) قانون و تبصره ذیل آن ، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به روشهای مقتضی‌کنترل می‌نمایند که شخص رأی دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (‌همسر و فرزندان ) حداقل یک سال متوالی‌متصل به زمان اخذ رأی در محل سکونت داشته باشد.

ث ـ مرحله ثبت نام

1 ـ پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه‌کننده است و واجد‌شرایط رأی دادن می‌باشد، یک نفر از منشی‌ها نسبت به ثبت مشخصات وی براساس مندرجات شناسنامه بر‌روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی دهنده روی برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات‌ممهور و امضا می‌نماید.

2 ـ متصدی ثبت نام، شناسنامه رأی دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می‌نماید.

د ـ مرحله اخذ رأی

1 ـ پس از ثبت نام از رأی دهنده، متصدی ثبت نام برگ رأی را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از‌محل نقطه‌چین از تعرفه انتخاباتی جدا می‌کند و به رأی دهنده تسلیم می‌نماید تا رأی دهنده اسم نامزد یا‌نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی شورا بر روی آن بنویسد، تا کند داخل صندوق‌بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود. بدیهی است تعرفه‌های انتخاباتی در محل شعبه باقی می‌ماند و باید در نگهداری و حفاظت آنها دقت و‌مراقبت کامل به عمل آید.

2 ـ نماینده بخشدار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی‌نویسی مخفی‌باشد و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام پذیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و‌نماینده بخشدار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت و اصولاً کلیه افرادی که به هر شکل در شعبه‌وظیفه‌ای بر عهده دارند حق نوشتن رأی برای اشخاص را ندارند. در صورتی که برای نوشتن رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی دهنده بایستی از وجود افراد خارج از شعبه‌که مورد اعتماد وی هستند، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

3 ـ نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتکاب به‌تخلف مندرج در ماده (67) قانون موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده بخشدار تذکر دهد و آنان‌ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را‌صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهای قضایی دهند.

ه‍ ـ مرحله قرائت و شمارش آرا اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان‌رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته‌اند و دیگر کسی برای دادن رأی در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله‌پس از شمارش تعرفه‌ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضورنماینده بخشدار و نماینده هیأت نظارت،‌شمارش و قرائت آرا را به ترتیب زیر آغاز می‌نمایند:

1 ـ ابتدا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشی‌ها لاک و مهر صندوق اخذ رأی را‌باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می‌کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با‌تعداد برگهای تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می‌نمایند:

الف ـ چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه‌ها باشد بر اساس بند?«ج» ماده (20)‌قانون، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهای رأی، بدون اینکه خوانده‌شود، برمی‌دارند و جمله «‌باطل شد» را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورتجلسه اخذ رأی نیز درج و در‌پایان ضمیمه صورتجلسه می‌نمایند.

ب ـ در صورتی که تعداد اوراق رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه‌ها باشد، اقدام خاصی‌صورت نمی‌گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می‌شود.

2 ـ پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب یادشده انجام شد، قرائت آرا با رعایت مواد (19)، (20)، (21)،(22) و (23) قانون و بندها و تبصره ‌های ذیل آنها انجام خواهد شد.

و ـ مرحله تنظیم صورتجلسه پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا، صورتجلسه اخذ رأی شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی‌هر یک از نامزدها در صورتجلسه قید می‌شود. پس از انجام این کار، صورتجلسه به امضای نماینده بخشدار و‌اعضای شعبه اخذ رأی و نماینده هیأت نظارت می‌رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه‌از صورتجلسه تنظیمی داخل صندوق رأی قرار داده می‌شوند و پس از لاک و مهر شدن صندوق یا صندوقها،‌اعضای شعبه اخذ رأی به اتفاق نماینده بخشدار و به همراه نماینده هیأت نظارت و مأمورین محاظ صندوق،‌صندوق یا صندوقهای رأی را همراه با یک نسخه از صورتجلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسماً?‌تحویل‌هیأت اجرایی می‌دهند. ‌از سه نسخه باقی مانده صورتجلسه نتایج آرا، یک نسخه تحویل نماینده هیأت‌نظارت، یک نسخه تحویل نماینده بخشدار و یک نسخه نیز تحویل رییس شعبه می شود. اگر در روز اخذ رأی‌مسائل و مشکلاتی پدید آید باید در قسمت انتهای صورتجلسه نوشته شود و به امضای اعضای شعبه، نماینده‌بخشدار و نماینده هیأت نظارت بخش برسد.

ماده 69 ـ ‌هیأت اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوقهای محتوی آرا و مدارک و صورتجلسات‌شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه، در حضور اعضای هیأت نظارت بخش نسبت به تنظیم صورتجلسه‌نتیجه اخذ رأی در حوزه انتخابیه اقدام می‌نماید و یک نسخه از صورتجلسه را برای انتشار آگهی نتیجه‌انتخابات به بخشدار تحویل می‌دهد.

ماده 70 ـ ‌بخشدار موظف است بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذ رأی از هیأت‌اجرایی‌بخش نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید.

فصل هفتم ـ بررسی شکایات

ماده 71ـ ‌به استناد ماده (52) قانون، هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان‌تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف پنج روز به آنها رسیدگی‌نمایند. بنابراین چنانچه در مهلت یادشده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیأت‌اجرایی بخش واصل شود، هیأت‌مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترک با هیأت نظارت بخش‌به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند.

تبصره 1 ـ ‌شکایاتی قابل طرح و بررسی می‌باشد که نام ونام خانوادگی، نام پدر، آدرس محل کار یا‌سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می‌نماید، دارا باشند.

تبصره 2 ـ ‌هیأت‌اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات چنانچه هیچ گونه شکایتی‌از انتخابات دریافت ننموده باشد، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورتجلسه می‌نماید.

ماده 72 ـ ‌هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات، بلافاصله با توجه به‌شکایات دریافتی و بررسی چگونگی برگزاری انتخابات، نظر خود در مورد چگونگی برگزاری و پیشنهاد‌تأیید یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت بخش اعلام نماید.

تبصره 1ـ چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود (‌اعم از‌آن‌که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و یا نباشد) هیأت اجرایی بخش موظف است آرای باطل شده را در‌نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جدید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید.

تبصره 2 ـ ‌پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای شعبه یا تعدادی از شعب می‌باید مستدل و بر اساس مواد‌قانون باشد.

ماده 73 ـ ‌هیأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف پنج از وصول نظریه هیأت اجرایی بخش‌درخصوص برگزاری انتخابات به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاری انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و یک نسخه‌آن‌را به بخشداری و یک نسخه را برای اطلاع، به هیأت نظارت شهرستان ارسال می‌نماید

ب ـ چنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی داشته باشد، مراتب را به صورتجلسه و‌یک نسخه آن را همراه با دلایل و مدارک مستند به منظور اخذ تصمیم و اقدام بعدی به هیأت نظارت شهرستان‌و یک نسخه را برای اطلاع، به بخشداری ارسال می‌نماید.

تبصره ـ ‌از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت (‌الف) و (ب)، اقدامات در دو مسیر جداگانه ولی به‌صورت موازی و همزمان ادامه خواهد یافت

ماده 74 ـ ‌اقدامات مربوط به بند (‌الف)‌ماده 73 :

بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیأت نظارت بخش مبنی‌بر تأیید صحت برگزاری‌انتخابات، مراتب را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند و یک نسخه از آگهی منتشر‌شده را برای هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید.

به استناد ماده 55 قانون، چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد، حداکثر‌ظرف مدت 2 روز از انتشار آگهی می‌تواند شکایت خود را به هیأت نظارت شهرستان اعلام نماید.

3 ـ هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف (15) روز از وصول شکایت معترضان، براساس‌ماده (55) و با رعایت ماده (57) و (59) قانون نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه انتخابیه را به بخشدار‌مربوط اعلام‌نماید. چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایت، هیأت نظارت شهرستان شکایتی دریافت نکرد‌موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم برای اقدام بعدی به بخشدار اعلام نماید.

4 ـ بخشدار موظف است نظر نهایی هیأت نظارت شهرستان درخصوص تأیید یا عدم تأیید صحت‌برگزاری انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده 75 ـ اقدامات مربوط به بند (ب) ماده 73:

1 ـ هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه هیأت نظارت‌بخش مبنی‌بر پیشنهاد ابطال انتخابات، موضوع را بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید چنانچه نتیجه‌بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزای انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد، مراتب را بلافاصله از طریق هیأت‌نظارت بخش به بخشدار اعلام می‌نماید. در غیر این صورت چنانچه نظر بر ابطال و یا تغییر سرنوشت‌انتخابات باشد، صورتجلسه تنظیم شده را به منظور اظهار نظر نهایی به هیأت نظارت استان ارسال می‌دارد.

2 ـ بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صحت برگزاری‌انتخابات که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب می‌شود، مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی‌حوزه انتخابیه برساند.

3 ـ هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف (5) روز از وصول نظریه هیأت نظارت شهرستان‌درخصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر نهایی خود مبنی برتأیید یا عدم تأیید صحت‌برگزاری انتخابات و یا تغییر نتیجه اعلام شده قبلی را طی صورتجلسه‌ای به هیأت نظارت استان اعلام نماید.

4 ـ هیأت نظارت شهرستان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظارت‌استان، مراتب را از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار اعلام نماید.

5 ـ بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظارت استان نتیجه قطعی و نهایی‌انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند.

ماده 76 ـ ‌هیأتهای نظارت شهرستان و استان موظف در کلیه اقدامات خود همواره ماده (59) قانون را‌در نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند.

ماده 77 ـ بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه‌های انتخابیه،‌سه نسخه از هریک از این آگهی‌ها را به ستاد انتخابات فرمانداری ارسال نماید، یک نسخه از آنها به ستاد‌انتخابات کشور، نسخه دیگر به ستاد انتخابات استان ارسال می‌گردد و نسخه باقیمانده، در بایگانی فرمانداری‌نگهداری خواهد شد.

فصل هشتم ـ انتخابات شورای اسلامی بخش

ماده 78 ـ ‌در اجرای ماده (5) و با رعایت ماده (6) قانون، هیأت اجرایی بخش موظف است برای یک‌یا چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خود به منظور شرکت در جلسه شورای اسلامی روستا، جهت‌انتخاب نماینده برای عضویت در شورای اسلامی بخش، به بخشدار معرفی نماید.

ماده 79 ـ ‌بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هیأت اجرایی اقدام و در صورت‌معرفی ناظر از طرف هیأت‌های نظارت نامبردگان را به محل مأموریت اعزام نماید.

ماده 80 ـ بخشدار موظف است قبل از اعزام نماینده هیأت اجرایی به روستاها، تاریخ و ساعت تشکیل‌جلسه شورای اسلامی روستا و موضوع عزیمیت نماینده هیأت اجرایی را به شورای ذی‌ربط اعلام نماید.

ماده 81 ـ نمایندگان هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند در موعد مقرر در روستای محل مأموریت‌حضور یابند. پس از حضور حداقل سه نفر از اعضای شورا، جلسه رسمیت می‌یابد و سپس مدعوین یک نفر‌از اعضای اصلی شورا را برای شرکت در جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب و‌مراتب را صورتجلسه و به امضای حاضرین در جلسه می‌رسانند. یک نسخه از صورتجلسه توسط نماینده‌هیأت اجرایی به هیأت مذکور تسلیم می‌شود.

ماده 82ـ هیأت اجرایی موظف پس از وصول صورتجلسات مبنی‌بر معرفی نماینده از کلیه شوراهای‌واقع د محدوده بخش، اسامی نمایندگان معرفی شده را به منظور دعوت از آنان به بخشدار اعلام نماید.

ماده 83ـ بخشدار موظف است از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده‌بخش، با تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه، دعوت به عمل آورد. پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین‌جلسه رسمیت می‌یابد و سپس در حضور اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت بخش نمایندگان منتخب حاضر‌در جلسه پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان عضو علی‌البدل شورای اسلامی بخش با رأی‌مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند و مراتب صورتجلسه می‌شود و یک نسخه از آن به منظور صدور‌آگهی به بخشدار تسلیم می‌شود.

تبصره 1ـ در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد انتخابات شورای اسلامی بخش برگزار‌نمی‌شود و کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای بخش در می‌آیند. در‌این خصوص صورتجلسه‌ای با حضور اعضای هیأت نظارت، توسط هیأت اجرای بخش تنظیم می‌شود و‌بخشدار موظف است پس از وصول آن، مراتب را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.

تبصره 2ـ در صورتی که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد، کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای‌اسلامی روستاها به عضویت شورای اسلامی بخش در می‌آیند و سپس به منظور تأمین کسری اعضا تا پنج‌نفر، از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها توسط بخشدار دعوت به عمل می‌آید تا با حضور‌هیأتهای اجرایی و نظارت بخش از بین خود بقیه اعضای موردنیاز را انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمایند،‌بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه مذکور، اسامی اعضای شورای اسلامی بخش را با صدور‌آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.

تبصره 3ـ چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهای یک بخش تأمین سه نفر عضو علی‌البدل شورای‌بخش از میان نمایندگان معرفی شده از سوی شوراهای اسلامی روستاها میسر نباشد، بخشدار موظف است از‌کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها دعوت به عمل‌آورد تا با حضور هیأتهای اجرایی و نظارت‌بخش از بین خود کسری اعضای علی‌البدل شورای بخش را با اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را‌صورتجلسه نمایند.

تبصره 4ـ ‌بخشدار می‌تواند تبصره ‌های (2) و (3) این ماده را به طور همزمان اجرا نماید، به این ترتیب‌افرادی که دارای بیشترین رأی هستند کسری اعضای اصلی و افرادی که به ترتیب رأی بعد از آنها قرار‌می‌گیرند کسری اعضای علی‌البدل را تأمین خواهند نمود.

فصل نهم ـ صدور کارت عضویت اعضای شوراها و امحای اوراق انتخاباتی

ماده 84ـ کارت عضویت اعضای شوراهای اسلامی روستا با امضای بخشدار و مهر بخشداری و‌اعضای شوراهای اسلامی بخش با امضای فرماندار و مهر فرماندار صادر می‌شود.

تبصره 1ـ ‌کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شورا صادر می‌شود.

تبصره 2ـ برای آن عده از اعضای شوراهای اسلامی روستا که به عضویت شورای اسلامی بخش نیز‌درآمده‌اند علاوه بر کارت عضویت شورای اسلامی روستا، کارت عضویت شورای اسلامی بخش نیز صادر‌می‌شود.

ماده 85 ـ ‌بخشدار موظف است پس از وصول دستور امحای آرا و اوراق انتخابات شوراهای اسلامی‌کشوری از ستاد انتخابات کشور، حتی‌الامکان با حضور اعضای هیأتهای اجرایی ونظارت، نسبت به امحای‌اوراق تعرفه و برگهای رأی مصرف شده حوزه انتخابیه درصورتی که کارت عضویت اعضای آن صادر شده‌باشد به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور، استانداری و فرمانداری‌متبوع اعلام نماید.

ماده 86 ـ دستورالعمل‌اجرایی‌وفرمهای‌مربوط‌به‌این‌آیین‌نامه‌پس‌ازتصویب‌وزیرکشورقابل‌اجرامی‌باشد.

این متن جانشین تصویبنامه شماره .120854ت 17179‌ه‍ مورخ 1375.10.12 می‌شود و از تاریخ‌تصویب لازم الاجرا است. محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top