آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات،‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

در ۳ اسفند | مجموعه درآمد و عوارض, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون
تشکیلات،‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
1378.07.07 ـ 32495ت 21823‌هـ ـ 1378.08.10 ـ 160
‌وزارت کشور
‌بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه ـ درآمدهای اختصاصی دولتی و عوارض ـ سازمانهای دولتی ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ سایر موارد ـ شوراهای‌مردمی ـ شهرداری ـ صنایع ـ واردات و صادرات
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.7.7 بنابه پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد (94) و (77) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند (16) ماده (71) قانون فوق‌الذکر ،‌آیین نامه اجرایی ماه (77) و بند (16) ماده (71) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی ، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط ، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند.

ماده 2ـ وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، شهرک و بخش در حدود درآمدها ، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوعهایی است که مربوط به شهر ، شهرک یا بخش ذی ربط باشد.

تبصره ـ وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن ، منابع و طرحهای ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواهد بود.

ماده 3ـ عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن ، واحدهای صنفی ، تولیدی ، خدماتی ، صنعتی و هر گونه منبع در آمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن ، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر ، موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در مورد بخش و روستا ، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ که به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرکها محدوده ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده (13) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب 1355 ـ رسیده است ، باشد.

تبصره 1ـ در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها محدوده ای که در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351 ـ و در مورد روستاها محدوده ای که در طرح هادی موضوع ماده (7) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ مصوب 1366 ـ ، تعیین شده است ، ملاک خواهند بود.

تبصره 2ـ مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر ، مجاز نمی باشند محدوده هایی را که توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرک یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند.

ماده 4ـ وصول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شرکها بر عهده مسؤولان اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی آن اقدام می نمایند . مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مؤدی است .

ماده 5ـ نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و یا شهرک وضع می شوند ، توسط همان شورا تعیین می گردد.

تبصره ـ وزارت کشور به استناد ماده (94) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و به منظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایجاد یکنواختی در نظام عوارض در سراسر کشور، آیین نامه های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه می نماید. در خصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعملهای موضوع ماده (30) آیین نامه مالی شهرداریها مراعات می گردد.

ماده 6ـ عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شود، حسب مورد برای تأمین هزینه های همان شهر ، روستا و یا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده 7ـ شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی ، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریق وصول می گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض ، قابل مصرف می باشد.

ماده 8ـ مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان ، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین نامه وضع می شوند و یا عوارض محلی که قبلاً” توسط مراجع ذی صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) این آیین نامه نمی باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده (77) قانون شهرداریها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع این آیین نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است ، به عهده هیأتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می باشد.

تبصره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداریها دیوان عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذکور در قسمت اخیر ماده (8) معترض می تواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه نماید.

ماده 9ـ شوراها می توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش ، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب نموده اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 10ـ لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب1375 ، توسط سایر مراجع ذی صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) این آیین نامه نمی باشند، به عهده شورای اسلامی شهر ، بخش و شهرک ذی ربط می باشد.

ماده 11ـ عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذی صلاح وضع شده و دارای شرایط مذکور در تبصره ماده (2) آیین نامه است ، به شرح مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است وصول می شود و به ترتیب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید . صادرات غیر نفتی در سال 1378 مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد ، معاف است .

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع ، نماینده دستگاه ذی ربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده (2) این آیین نامه و ارایه راه کارهای لازم در خصوص مرجع وضع ، کاهش ، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض ، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن ، سهم دستگاه وصول کننده ، مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول کننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیأت وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلاً” توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده (2) این آیین نامه می باشد، با این آیین نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیم گیری به مراجع مسؤول ارایه نماید.

ماده 12ـ شوراهای اسلامی مکلفند نسخه ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط ( موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از این آیین نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است .

تبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسلامی شهر تهران مستقیماً به وزارت کشور ارسال می شود.

ماده 13ـ اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در صورتی که قبل از تنظیم نهایی لایحه بودجه کل کشور در دولت به تصویب شوراهای اسلامی ذی ربط رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می باشد و در صورتی که بعد از تنظیم لایحه بودجه و قبل از پایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعد از تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود.

ماده 14ـ شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

الف ـ نیل به سمت خودکفایی شهرداری ، دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز ؛

ب ـ رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی ؛

پ ـ جهت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند؛

ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛

ث ـ توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛

ج ـ هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض ؛

چ ـ رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کالا و خدمات بر سایر روش ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع،

ح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی؛

خ ـ جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولیدی؛

د ـ توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید؛

ذ ـ محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛

ر ـ خود داری از وضع عوارض بر کالاهای صادراتی ؛

ز ـ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛

ژ ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛

س ـ اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض ؛

ش ـ وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (3) قانون اساسی .

تبصره ـ افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود.

ماده 15ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها ، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوعات حداکثر براساس نرخی است که سالانه توسط وزارت کشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است ، نسبت تعیین شده در سال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر( سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه های عمرانی ، اداری و خدماتی شهرداریها توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده (11) این آیین نامه تنظیم و به هیأت وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید سهم هزینه هایی که به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرا محلی در طرحهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرحهای جامع و هادی در شهرها، شهرکها و روستاها ایجاد می شود، به طور جداگانه مشخص گردد.

تبصره ـ در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت های موضوع این ماده تعیین نشده اند ، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده (3) این آیین نامه نباید در مورد در آمدها بیش از حداکثر دو درصد (2%) درآمد سالیانه ، در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر دو درصد(2%) قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.

ماده 16ـ شوراها می توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و سایر روشها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده 17ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای لازم را جهت توجیه این آیین نامه و سایر آیین نامه های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید. وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

فهرست عوارض غیر محلی موضوع ماده (11) آیین نامه

کد عنوان عوارض نحوه وصول عوارض و مستندات آن
11 1 � عوارض جایگزین عوارض دروازه ‎ ای و عوارض بندی و نقاط مرزی 1 � عوارض جایگزین عوارض دروازه ‎ ای که بر اساس مصوبه 23/2/1348 قانون لغو عوارض دروازه ‎ ای توسط گمرکات کشور وصول می ‎ شود و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود.
2 � عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی پرواز میکنند 2 � عوارض بلیط کسانی که با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت می ‎ نمایند مصوبه 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
3 � عوارض درآمد مشمول مالیات قطعی شده 3 � عوارض مشمول مالیات قطعی شده تصویبی مصوب شماره 46377 مورخ 24/3/1373 ریاست جمهوری.
13 کمک از محل درامد حاصل از عوارض 1% کارخانجات بر اساس بخش ‎ نامه شماره 32/3/22237 مورخ 6/12/1374 وزارت کشور
14 عوارض کمک از محل درآمد حاصل از عوارض اضافی شماره گذاری اتومبیل ‎ های سواری، سواری بیابانی وارداتی و ساخت کشور برابر تعرفه شماره 3148 مورخ 29/2/1373 وزارت کشور
21 عوارض مواد نفتی مصوبه هیئت وزیران شماره 1323 سال 1323 و 22946 سال 1344 و مصوبه شماره 102ـ77/م مورخ 11/1/1377 ریاست محترم جمهوری
1/39 80% عوارض و درآمدهای وصولی از حریم اسحفاظی شهرها در اجرای قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ‎ ها مصوب 1/12/1372 مجلس شورای اسلامی
41 1 � عوارض اولیه شماره گذاری 1 � عوارض شماره گذاری در هنگام شماره گذاری به حساب وزارت کشور واریز می ‎ گردد.
2 � عوارض سالیانه 2 � عوارض سالیانه انواع خودرو مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب و افزایش بعدی آن در اجرای بند یک ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور � مصوب 1361 � که در هنگام شماره گذاری اولین عوارض سالیانه نیز وصول می ‎ شود.
43 عوارض بلیط مسافرتی برون استانی اتوبوس، قطار، کشتی، مستند به بند یک ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور � مصوب 1361 � و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که توسط صادر کنندگان بلیط وصول و به حساب شهرداری پرداخت می ‎ گردد.
44 عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزی حسب تعرفه تنفیذی و تصویبی
45 عوارض تلفن مستند به بند الف ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین برای کلیه شهرداری ‎ های کشور به میزان 50 ریال ماهانه هر شماره تلفن مصوب ریاست محترم جمهور توسط مخابرات وصول و به حساب شهرداری مربوط واریز می ‎ گردد.
47 عوارض بر معاملات وسایط نقلیه و ماشین ‎ آلات سنگین اعم از قطعی و وکالتی
49 عوارض بر صدور گواهینامه رانندگی بر اساس تعرفه ‎ های تنفیذی از سال 66 و نوع گواهینامه دو شخصی و پایه یک عوارض توسط شهرداری ‎ ها وصول می ‎ شود.
55 عوارض بر صید و شکار عوارض بر فروش پرورش ماهی، میگو پرورشی و آبزیان به استناد تعرفه شماره 1/3/34/1688 مورخ 3/2/1374
57 عوارض بر قراردادها در اجرای بند الف ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوبه شماره 2376 مورخ 25/2/1372 ریاست محترم جمهوری و نامه شماره 34/3/1/9873 مورخ 27/5/1372 وزیر محترم کشور خطاب به استانداران و بخشنامه شماره 15377ـ54/11431ـ1 مورخ 1/9/1372 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذیحسابان دستگاه ‎ های دولتی و حسابداران موسسات غیر دولتی ازمحل اعتبار طرح کسر و به حساب شهرداری محل اجرای پروژه واریز می ‎ گردد.
58 عوارض کارخانه ‎ ها (موضوع تبصره ماده 2 آیین ‎ نامه) بر اساس تعرفه ‎ های تنفیذی و تصویبی که در اجرای بند یک ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب نماینده ولی امر و ریاست جمهوری رسیده است از کارخانه ‎ ها و واحدهای تولید به میزان 1% بهای فروش (به استثنای شهرداری ‎ هایی که دارای تعرفه عوارض مضاعف بر 1% زیر فاکتور فروش برای طرح ‎ های خاص استانی می ‎ باشند) و ضمنا شهاک ‎ های صنعتی واقع در حریم با ماخذ 5% زیر فاکتور فروش، توسط کارخانه ‎ های مذکور وصول و بایستی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوط واریز گردد.
2/59 عوارض بر محصولات محلی (موضوع تبصره ماده 2 این آیین ‎ نامه) بر حسب تعرفه ‎ های تنفیذی در بعضی از استان ‎ ها از محصولات تولیدی عارض وصول می ‎ شود.
6/59 عوارض بر نوشابه ‎ ها بر اساس تعرفه تنفیذی توسط بعضی از شهرداری ‎ ها وصول می ‎ گردد.
FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top