آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

در ۲۶ بهمن | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران
شماره‌: .65929ت 29528هـ
تاریخ :1383.11.13
وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.10.27 بنا به پیشنهاد شماره 10.1.80.19066 مورخ1382.6.27 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به ریاست وزیر کشور و عضویت‌شهردار تهران‌، فرمانده نیروی انتظامی‌، معاون سازمان حفاظت محیط زیست‌، معاون سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، رییس شورای اسلامی شهر تهران‌، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌،استاندار تهران‌، معاون وزیر مسکن و شهرسازی‌، معاون بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و دبیرشورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت کشور مستقر خواهد بود.

تبصره 2 ـ کارگروه یادشده می‌تواند حسب مورد از مسؤولین سایر دستگاههای اجرایی دعوت به عمل‌آورد.

ماده 2 ـ شورای‌عالی بیمه موظف است‌:

الف ـ به منظور کاهش تخلفات منجر به تصادف با بهره‌گیری از اطلاعات ثبت شده راهنمایی و رانندگینیروی انتظامی درخصوص تصادفات و تخلفات مربوط‌، نسبت به افزایش تعرفه‌های خود برای رانندگان‌متخلف و سیاستهای تشویقی برای سایرین اقدام نماید.

ب ـ به منظور کاهش تراکم ترافیک ناشی از تصادفات خسارتی‌، نسبت به افزایش مبلغ خسارت ناشی‌از تصادفات‌، بدون ارایه گزارش پلیس تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال اقدام نماید.

ماده 3 ـ در اجرای ماده (7) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی‌در مقابل اشخاص ثالث ـ مصوب 1347 ـ و بند (5) ماده (18) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت‌ـ مصوب 1380 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مأموران اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه‌)از تاریخ 1384.1.1 از حرکت وسایل نقلیه موتوری که فاقد قرارداد بیمه و گواهینامه معاینه فنی موضوع‌قوانین یادشده باشند، جلوگیری و خودرو را تا ارایه قرارداد بیمه شخص ثالث و گواهینامه معاینه فنی درتوقفگاه‌، متوقف می‌نمایند.

ماده 4 ـ دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موظف است به منظور مدیریتتقاضای سفر و کاهش سفر و کاهش سفرهای زاید، طرحهای لازمه از جمله طرحهای زیر را تهیه و پس ازتأیید کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورد:

الف ـ ارایه پیشنهاد در مورد مراکز عمده نامناسب جذب کننده سفر به خارج از شهر تهران یا ضرورت‌اجرای طرحهای مکمل ترافیکی برای کاهش بار ترافیکی مراکز مذکور و همچنین ارایه پیشنهاد در تفکیک‌و تقسیم جاذبه‌های بیش از حد سفرها به مراکز خاص با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دبیرخانه‌کارگروه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه‌.

ب ـ پیشنهاد طیف زمانی شروع و پایان کار ادارات‌، سازمانها، مدارس و کارخانجات و غیره با هماهنگی‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه‌.

پ ـ اقدام در جهت تمرکززدایی و ارایه خدمات موردنیاز جامعه در سطح محله‌.

ت ـ تهیه طرح کامل نیازمندی شهر تهران به جایگاههای عرضه سوخت با همکاری وزارت نفت تاتوسط بخش خصوصی به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تمهیدات لازم برای افزایش اعتماد عمومی‌به خدمات شرکتهای وابسته را فراهم آورد، تا با استفاده بیشتر مردم‌، ادارات‌، شرکتها و سازمانها از خدمات‌مذکور سفرهای غیرضرور کاهش یابد. گزارش عملکرد و مقایسه‌ای اقدامات مزبور هر شش ماه به کارگروهبهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران‌، ارایه خواهد شد.

ماده 6 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ارتقای فرهنگ وافزایش آگاهیهای عمومی برای رعایت قوانین و مقررات و توسعه رفتارهای صحیح ترافیکی‌، قوانین ومقررات مذکور را در تهیه و پخش برنامه‌ها رعایت نماید و طرحهای آموزشی مورد نظر کارگروه بهبودوضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را به مرحله اجرا درآورد.

ماده 7 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است دستورالعملهای ترافیکی مصوب کارگروه بهبودوضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را جهت رعایت در تهیه فیلمها، به فیلمسازان اعلام و کنترل‌نماید.

ماده 8 ـ برای ارتقای توان کنترل پلیس ترافیک تهران‌، منابع مالی لازم برای خرید هزار دستگاه موتورسیکلت‌، سیصد دستگاه خودرو و سایر تجهیزات موردنیاز، طبق زمان‌بندی پیشنهادی تأمین می‌گردد.

ماده 9 ـ وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند ساختار و تشکیلا ت سازمانی‌راهنمایی و رانندگی تهران را بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصلاح نمایند.

ماده 10 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است شغل افسران و درجه‌داران راهنمایی ورانندگی که فعالیت انتظامی ـ ترافیکی در معابر شهری و جاده‌ها دارند را جزو مشاغل سخت و زیان‌آورمنظور نماید.

ماده 11 ـ شهرداری تهران براساس اولویتهای مصوب کارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک‌شهر تهران‌، نسبت به ایجاد پارکینگهای عمومی و همچنین ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و ایجاد پلهای‌عابر پیاده برابر استانداردهای قابل قبول و نیز انجام اصلاحات هندسی معابر و تقاطعها اقدام نماید.

ماده 12 ـ شهرداری تهران نسبت به تهیه تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک شهر تهران از قبیل‌دوربینهای ثبت سرعت و سیستم ثبت تخلفات چراغ قرمز اقدام نماید و امکان بهره‌برداری از تصاویرمرتبط با تجهیزات کنترلی برای راهنمایی و رانندگی تهران را فراهم نماید. حضور نماینده راهنمایی ورانندگی در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران الزامی است‌.

ماده 13 ـ طرح ساماندهی علایم راهنمایی و رانندگی تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 14 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با موافقت وزارت کشور طرح تعویض‌پلاک خودروهای کشور را حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه‌، در تهران اجرا نماید.

ماده 15 ـ دستورالعمل بررسی تأثیرات ترافیکی احداث ساختمانها، به منظور اعمال پیش از صدورپروانه ساخت توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده 16 ـ شهرداری تهران موظف است با حمایت دولت ترتیبی اتخاذ نماید تا سهم حمل و نقل‌عمومی را در جابجایی مسافر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1379 ـ به هفتاد و پنج درصد افزایش دهد.

ماده 17 ـ شهرداری تهران می‌تواند نسبت به تشویق و ایجاد تشکلهای مردمی غیردولتی مؤثر دربهبود وضعیت ترافیک اقدام نماید.

ماده 18 ـ شهرداری تهران موظف است اعتبار ردیف متفرقه تملک داراییهای سرمایه‌ای به شماره503718 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به اولویتهای این آیین‌نامه اختصاص دهد.

ماده 19 ـ دوره اجرای این تصویبنامه از زمان ابلاغ (18) ماه تعیین می‌شود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top