آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافری برون شهری در داخل شهر تهران

در ۳ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافری برون شهری در داخل شهر تهران
شماره:.9926ت21167‌ه‍
تاریخ:1381.03.07
‌وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.29 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 21217.1.3.34.521‌مورخ 1378.1.18
وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری و به استناد ماده (6) اصلاحی لایحه قانونی احداث‌پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران ـ مصوب1372 ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ ‌حداکثر یک ماه پس از تاریخ اعلام تجهیز و آماده بهره‌برداری شدن پایانه مسافربری هر شهر‌براساس نقشه مصوب و مقررات مربوطه توسط شهرداری هر شهر به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور،‌شرکت‌های حمل و نقل مسافربری در پایانه مسافربری مستقر خواهند شد.

تبصره ـ ‌مؤسسات حمل و نقل مسافربری به منظور استقرار در پایانه مسافربری موظفند در ظرف مهلت‌مقرر توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، مطابق ضوابط و مقررات سازمان مذکور و قانون تجارت‌به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر وضعیت دهند، درغیراین صورت از ادامه‌فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده 2ـ پس از استقرار کلیه شرکت‌های حمل و نقل مسافر داخل پایانه‌های مسافربری شهر، شهرداری‌هر شهر (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) در مهلت مقرر با هماهنگی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌کشور و نیروی انتظامی نسبت به تعطیل نمودن مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مسافربری برون شهری‌غیرمستقر در پایانه‌های یاد شده اقدام می‌نمایند. همچنین نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی حسب مورد‌از فعالیت و تردد وسایل نقلیه مسافربری عمومی برون شهری خارج از پایانه‌های مسافربری و تردد آنها در‌داخل شهر به جز از مسیرهای مجاز جلوگیری نموده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد نمود.

تبصره 1ـ مسیرهای مجاز یا ممنوع تردد خودروهای بین شهری در تهران به تصویب شورای حمل و‌نقل و ترافیک تهران و در سایر شهرها به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان خواهد رسید.

تبصره 2ـ ‌تصدی به امر حمل و نقل مسافر در درون شهرها، مستلزم اخذ مجوز از شهرداری محل‌می‌باشد.

تبصره 3ـ ‌شرکت‌های حمل و نقل مسافربری برون شهری با رعایت ضوابط و مقررات شهرداری و‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مکلفند دفاتر فروش بلیط و یا نمایندگی در مؤسسات مسافرتی مجاز در‌مناطق مختلف شهر علاوه بر ارایه بلیط در پایانه‌ها ایجاد نمایند.

تبصره 4ـ تردد خودروهای مسافربری برون شهری دربستی تحت پوشش شرکت‌های حمل و نقل‌مسافربری در درون شهرها براساس ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد‌اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین می‌گردد، تعیین خواهد شد.

ماده 3ـ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موظف است برنامه‌ها و نیازهای حمل و نقل مسافر هر‌شهر را جهت احداث، تجهیز یا توسعه پایانه‌های مسافربری، به شهرداری (‌سازمان پایانه مسافربری‌شهرداری) محل اعلام نماید.

تبصره 1ـ معیارهای فنی مربوط به احداث پایانه‌ها از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تهیه‌و به وزارت کشور برای ابلاغ به شهرداریها اعلام می‌گردد تا با رعایت ضوابط مذکور، نقشه‌های اجرایی‌پایانه‌های مسافربری توسط شهرداری هر شهر تهیه گردد.

تبصره 2ـ مکان‌یابی احداث پایانه‌های مسافربری براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری‌طرح و نقشه‌های تفصیلی مصوب شهر، صورت می‌گیرد.

تبصره 3ـ ‌شهرداری‌ها موظف به احداث پایانه مسافربری براساس ماده (5) قانون عنوان این آیین‌نامه‌می‌باشند. تعیین اولویت و موافقت با تأسیس پایانه‌های مسافربری عمومی توسط بخش خصوصی و یا‌تعاونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی شهرداری با سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور‌می‌باشد. شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) هر شهر، تسهیلات لازم را در جهت احداث‌پایانه‌های مسافربری توسط بخش‌های خصوصی و یا تعاونی فراهم می‌نماید. سازمان حمل و نقل پایانه‌های‌کشور نسبت به تأمین اعتبار و تسهیلات مورد نیاز احداث پایانه توسط شهرداری، بخش خصوصی و تعاونی،‌از طریق منابع مالی در اختیار سازمان اقدام می‌نماید.

ماده 4ـ ‌برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در زمینه تعیین زمان حرکت سرویس‌های مسافربر، ایجاد خطوط‌جدید، کیفیت ارایه خدمات مسافربری توسط شرکت‌های حمل و نقل مسافربری بر عهده وزارت راه و ترابری(‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور) می‌باشد.

تبصره 1ـ تشکیلات و سازمان‌های اداری مستقر در پایانه‌های مسافربری که حسب وظایف قانونی به‌نحوی عهده‌دار مسؤولیتی در امور پایانه می‌باشند، حق مداخله در امور یکدیگر را ندارند و مدیریت داخلی‌پایانه‌ها با شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) می‌باشد.

تبصره 2ـ وزارت راه و ترابری (‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور) در زمینه اصلاح، تجهیز و‌نوسازی ناوگان موجود مسافربری از لحاظ کیفی و کمی و همچنین ارزیابی و اصلاح سیستم موجود در نحوه‌ارایه خدمات متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور توسط شرکت‌های مسافربری و به کارگیری اهرم‌های‌لازم و امکانات در جهت ارتقای سطح ایمنی و ارایه خدمات کیفی و کمی نیروهای شاغل در بخش حمل و‌نقل مسافر، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌نماید.

تبصره 3ـ هرگونه تبلیغات و نصب تابلو در فضای عمومی پایانه‌ها توسط شرکت‌های مسافربری ممنوع‌می‌باشد مگر با اخذ مجوز از مدیریت پایانه مسافربری.

تبصره 4ـ ساعات فعالیت پایانه‌های مسافربری با توجه به نیاز هر شهر، با هماهنگی سازمان حمل و‌نقل و پایانه‌های استان، توسط مدیریت پایانه‌های مسافربری شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 5ـ ‌فقط آن دسته از وسایل نقلیه مسافربری اجازه ورود به محوطه پایانه مسافربری عمومی را‌خواهند داشت که تحت پوشش و یا نمایندگی یکی از شرکت‌های مستقر در پایانه بوده و مطابق ضوابط‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مجاز به فعالیت در حمل ونقل عمومی مسافربری باشند، درغیر‌اینصورت مدیریت پایانه باهمکاری نیروی انتظامی از ورود این‌گونه وسایل نقلیه به داخل پایانه جلوگیری‌خواهد نمود و مراتب را جهت برخورد قانونی به سازمان حمل و نقل و پایانه استان، اعلام می‌نماید.

تبصره ـ ‌در ایام ویژه با تشخیص سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و واحدهای تابع آن، ورود وسایل‌نقلیه مسافربری متفرقه اعم از وسایل نقلیه پلاک سفید، پلاک دولتی و عمومی به داخل پایانه مسافربری در‌جهت تسهیل در جابجایی مسافران با اطلاع و هماهنگی شهرداری (‌سازمان پایانه مسافربری شهرداری)‌مربوط بلامانع خواهد بود. شرکت‌های حمل و نقل مسافربری استفاده کننده از وسایل نقلیه مذکور در این تبصره نیز مکلفند مقررات‌مربوط به حمل و نقل مسافر، اخذ عوارض، سایر قوانین از جمله ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی و‌دستورالعمل‌های شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) و سازمان و حمل و نقل و پایانه را‌رعایت نمایند، درغیر اینصورت از تردد آنها توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده 6ـ ‌شرکتهای حمل و نقل مسافربری مکلفند فقط در محل‌های تعیین شده توسط شهرداری (‌ سازمان‌پایانه‌های مسافربری شهرداری) در داخل پایانه نسبت به سوار و پیاده نمودن مسافران وسایل نقلیه مسافربری خود‌اقدام نمایند و درصورت تخلف، مدیریت پایانه‌های شهرداری با همکاری نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از‌تخلف اقدام و موضوع را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ جلوگیری و برخورد قانونی با رانندگان متخلفی که در خارج از پایانه اقدام به سوار یا پیاده‌نمودن مسافر می‌نمایند، به عهده ادارات راهنمایی و رانندگی می‌باشد.

ماده 7ـ هر شرکت مسافربری درچارچوب قرارداد منعقد شده با شهرداری موظف به حفظ و نگهداری‌ابنیه، مستحدثات، فضای سبز و تأسیسات و همچنین محوطه مجاور در محل مورد واگذاری می‌باشند و در‌صورت تخلف و ورود ضرر و زیان، موظف به پرداخت خسارت به شهرداری و رفع نقص وارد شده‌می‌باشند.

تبصره 1ـ شرکت‌های مسافربری که رانندگان وسایل نقلیه آنها مبادرت به شستشو یا تعویض روغن و یا‌تعمیر و تعویض وسایل یدکی وسایط نقلیه خود در محلهای غیر مجاز پایانه‌های مسافربری نمایند، متخلف‌محسوب و برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 2ـ هیچ یک از شرکتهای مسافربری حق واگذاری تمام یا قسمتی از غرفه مربوط را به غیر، بدون‌کسب مجوز از شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) ندارد. همچنین تغییرات جزیی و تغییر‌دکور غرفه شرکتها با نظارت و اجازه شهرداری و با هزینه شرکت مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 8ـ نرخ‌گذاری در امر مسافربری برون شهری با اخذ نظر کارشناسی سازمان حمایت‌ازمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده وزارت راه و ترابری (‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور) می‌باشد.

تبصره ـ ‌نظارت و کنترل بر حسن اجرای نرخ‌های مصوب بر عهده سازمان حمل و نقل و پایانه‌هایکشور‌می‌باشد.

ماده 9ـ مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌ها و مسؤولیت خدمات و انتظامات داخلی پایانه و حفظ و‌نگهداری تأسیسات آن به عهده شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) است و کلیه واحدها و‌نمایندگی‌ها و شرکتها و سازمان‌هایی که به هر شکل از خدمات مذکور استفاده می‌نمایند، موظف به رعایت مقررات‌داخلی پایانه که بوسیله شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) تعیین می‌گردد، خواهند بود.

تبصره 1ـ نیروی انتظامی در جهت تأمین امنیت داخلی پایانه‌ها، با مدیریت پایانه‌ها همکاری خواهد نمود.

تبصره 2ـ ‌غرفه‌های تجاری پایانه‌ها از نظر رعایت اصول بهداشتی، رعایت نرخ‌های مصوب و سایر‌مقررات صنفی تابع قوانین مربوط خواهند بود. شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) موظف‌است تسهیلات مورد نیاز را جهت نظارت سازمان‌های مسؤول فراهم نماید. نظارت سازمان‌های مسؤول، رافع‌مسؤولیت شهرداری نخواهد بود.

تبصره 3ـ ‌مالکیت پایانه‌ها با تأیید شهرداری‌ها قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (‌خصوصی) خواهد بود.

ماده 10ـ شهرداری‌ها (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) مکلفند به تناسب امکانات مالی نسبت‌به ایجاد مرکز شستشوی خودرو (‌کارواش)، جایگاه‌های سوخت، مرکز معاینه خودرو، خوابگاه رانندگان و‌سایر تأسیسات رفاهی و خدماتی مورد نیاز براساس نقشه مصوب در پایانه‌های مسافربری برون شهری اقدام نماید.

ماده 11ـ شرکت‌های مسافربری موظفند پس از فروش بلیط به مسافران نسبت به تهیه و تنظیم صورت‌وضعیت مسافری اقدام نمایند. ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم ارایه صورت وضعیت مسافری به شرکت‌های‌مسافربری در دستورالعمل و بخشنامه‌های صادر شده وزارت راه و ترابری (‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور)‌براساس مقررات مربوط مشخص و عمل خواهد شد و شرکت‌های مذکور موظفند به هنگام صدور بلیط برای‌استناد بند (ل) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرمسافران‌برابر تعرفه‌های عوارض مصوب، عوارض مربوط را وصول و به حساب شهرداری شهر (‌سازمان پایانه‌های‌مسافربری شهرداری) واریز نمایند. شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) می‌تواند صورت وضعیت‌های مسافربری را جهت‌کنترل اخذ عوارض، مورد بررسی قراردهد. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موظف است از تحویل‌صورت وضعیت به شرکت‌های مسافربری که دارای بدهی به شهرداری (‌سازمان پایانه‌های مسافربری‌شهرداری) هستند، خودداری نماید.

ماده 12ـ ‌شرکت‌های مسافربری مجاز به تعطیل فعالیت شرکت یا شعبه آن و یا سرویس‌های خود‌نمی‌باشند. درصورتی که شرکت مسافربری بیش از(3) ماه فعالیت ننماید، فعالیت مجدد آن منوط به رعایت‌کلیه ضوابط و شرایط مقرر و کسب پروانه فعالیت جدید از سازمان حمل و نقل پایانه‌های استان و با رعایت‌مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت‌تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران ـ مصوب 1374 ( ) امکان‌پذیر می‌باشد.‌شرکت‌های مذکور موظفند اجاره‌بها و کلیه حقوق شهرداری را تا زمان تحویل غرفه پرداخت نمایند.

ماده 13ـ ‌کلیه شرکت‌های مسافربری موظف به اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و‌دستورالعمل‌های صادر شده از وزارت راه و ترابری (‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور) و شهرداری‌های‌کشور (‌سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری) در چارچوب وظایف قانونی و کلیه قوانین و مقررات حمل و‌نقل عمومی کشور می‌باشند. مدیریت شرکتها موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه قوانین و مقررات‌دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادر شده به اطلاع کارکنان و رانندگان شرکتها و شعب و نمایندگی‌های آنها برسد.

ماده 14ـ هرگروه رانندگان، کمک رانندگان، مهمانداران، مسؤولان و کارکنان شرکت‌های حمل و نقل‌مسافربری موظفند از لباسهای هم شکل مورد تأیید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور استفاده نمایند.

ماده 15ـ رعایت مقررات و ضوابط ایمنی، کیفیت خدمات ونحوه عملکرد شرکتها و مؤسسات‌مسافربری توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان در طول سال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و‌مراتب در پرونده‌های مربوط درج و طبق مقررات نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 16ـ ‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور موظف است اطلاعات مربوط به برنامه زمان‌بندی‌حرکت ناوگان شرکتهای مسافربری، محل استقرار دفاتر شهری شرکت‌های مسافربری، غرفه‌های مستقر در‌پایانه‌ها، اطلاعات راهها و غیره را از شرکت و ارگان‌های ذی‌ربط دریافت و در اختیار سازمان پایانه‌های‌شهرداری (‌شهرداری) ذی‌ربط قرار دهد. سازمان پایانه‌های شهرداری نیز پیرو اطلاعات اخذ شده فوق،‌مکلف است نسبت به راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی اقدام نماید. این مرکز اطلاعات شهری، اطلاعات راهها،‌هتلها و استراحتگاه‌های مسیر و اطلاعات مربوط به زمان‌بندی حرکت ناوگان همراه با مبادی و مقاصد و‌مسیرهای ترکیبی شرکت‌های حمل و نقل را به آگاهی عموم و به منظور کاهش مراجعات حضوری به‌شهروندان ارایه می‌نماید.

ماده 17ـ ‌تخطی ازمقررات این آیین‌نامه تخلف محسوب شده و شهرداری با متخلفان برابر ضوابط،‌دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مربوط حسب مورد برخورد خواهد نمود. سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌کشور نیز برابر آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی موضوع‌قانون اصلاح ماده (14) اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی با شرکتهاو مؤسسات‌حمل و نقل مسافربری متخلف برخورد می‌نماید.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top