آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌ شهری در داخل شهر تهران ‌مصوب 1372 ـ تبصره ‌4 ماده 3

در ۳ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های‌مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌ شهری در داخل شهر تهران ‌مصوب 1372 ـ تبصره ‌4 ماده 3
شماره‌: .57322ت‌27518هـ
تاریخ :1382.10.29
وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.8.18 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2769.1.3.37 مورخ‌1382.5.28
وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور و به استناد تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث‌پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران ـ مصوب 1372 ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ شهرداریها غرفه‌های موجود و قابل واگذاری در پایانه‌های مسافربری برون شهری را به شرکتهای‌حمل و نقل مسافربری برون شهری که در این آیین‌نامه به اختصار شرکت نامیده می‌شوند و براساس ضوابط وزارت‌راه و ترابری تشکیل و معرفی می‌گردند، جهت انجام خدمات مسافربری تحت شرایط مندرج در این آیین‌نامه و به‌صورت نمایندگی در مقابل اخذ اجاره‌بها و از طریق انعقاد قرارداد واگذار می‌نمایند.

تبصره 1ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مکلف است شرکتها را براساس عواملی چون‌کیفیت ارایه خدمات‌، سابقه عملکرد، تعداد و عمر ناوگان‌، ایمنی در تردد، تخلفات و نظایر آن حداکثر تا (4) درجه‌ ،درجه‌بندی نموده و جهت شرکت در مزایده غرفه‌های شرکتهای مسافربری به شهرداری هر شهر معرفی نماید.

تبصره 2ـ شهرداریها مکلفند غرفه‌های مسافربری را بر مبنای ارزش عرصه و اعیان‌، موقعیت‌، امکانات‌،کیفیت و سایر خدمات‌، براساس دستورالعملی که به تأیید سازمان شهرداریهای کشور رسیده و ابلاغ می‌گردد،حداکثرتا(4)درجه‌،متناسب‌بادرجه‌بندی شرکتهای معرفی شده‌، درجه‌بندی نموده و از طریق مزایده واگذار نماید.

تبصره 3ـ پس از انجام مزایده‌، هیچ‌گونه تغییری در وضعیت غرفه یا سالن غرفه‌ها که به موقعیت شرکتهای‌مسافربری مستقر در پایانه نسبت به قبل از برگزاری مزایده لطمه وارد سازد، توسط شرکتهای مسافربری و یاشهرداری مجاز نخواهد بود.

ماده 2ـ مبنای اجاره بهای ماهانه غرفه‌های قابل واگذاری به شرکتها، به وسیله یک نفر از کارشناسان رسمی‌دادگستری که توسط شهرداری انتخاب می‌گردد، تعیین می‌شود تا با انجام تشریفات مزایده در حضور نمایندگان‌شهرداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌، مبلغ قطعی اجاره‌بها مشخص گردد.

تبصره ‌1ـ کارشناس منتخب مذکور، اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان وموقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح پایانه که وسایط نقلیه شرکت مسافربری هزینه‌هایی که برای نگهداری وسایر خدمات از طرف شهرداری مصروف می‌گردد، به صورت یکجا به عنوان اجاره بهای غرفه اختصاصی شرکت‌مسافربری استفاده کننده‌، به صورت قیمت پایه برآورد می‌نماید.

تبصره 2ـ شرکت مسافربری استفاده کننده از غرفه واگذار شده‌، مکلف است اجاره بهای مندرج در قرارداد رابدون هیچ‌گونه عذر و تعلل در سررسید معین در قرارداد واگذاری‌، به شهرداری تأدیه نماید.

تبصره 3ـ واگذاری غرفه‌های غیر حمل و نقلی (نظیررستورانها) نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بودو نقش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‌، صرفاً درخصوص غرفه‌های شرکتهای مسافربری می‌باشد.

ماده ‌3ـ در هنگام عقد قرارداد از سوی شرکتها باید معادل شش ماه اجاره بهای ماهانه هرسال و از سوی دیگرغرفه‌ها نیز معادل سه ماه اجاره بهای ماهانه هر سال به صورت ضمانتنامه بانکی یا وجه التزام به منظور حسن انجام‌خدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده‌، در اختیار شهرداری قرار گیرد تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بهایا حدوث هرگونه خسارت به تأسیسات‌، ساختمان‌، لوازم و تجهیزات پایانه از جانب بهره‌بردار یا عوامل وی‌،شهرداری بتواند خسارت خود را از آن محل برداشت نماید.

تبصره ‌1ـ تشخیص میزان خسارت‌، با کارشناس رسمی منتخب شهرداری و سازمان راهداری و حمل و نقل‌جاده‌ای استان می‌باشد.

تبصره ‌2ـ چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شهرداری از محل ضمانتنامه مذکور مبلغی وفق مقررات برداشت‌نماید، طرف قرارداد مکلف است ظرف مدت بیست روز بعد از اعلام کتبی شهرداری آن را تأمین نماید، به طوری کههمواره ضمانتنامه بانکی یا وجه التزام معادل حد نصاب مقرر در این ماده ‌، تأمین شده باشد. بدیهی است در صورت‌عدم تأمین شرایط فوق‌، شهرداری بلافاصله قرارداد واگذاری را لغو خواهد نمود. پس از لغو قرارداد، بهره‌بردارموظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تخلیه غرفه و تحویل به شهرداری اقدام نماید. شهرداری نیزمکلف است در صورت خاتمه مدت قرارداد و یا لغو قرارداد و پس از تحویل گرفتن غرفه بلافاصله باقیمانده وجه‌التزام یا ضمانتنامه بانکی شرکت را به آن شرکت مسترد دارد.

تبصره 3ـ دریافت هرگونه وجه یا تضمین دیگر علاوه بر مال‌الاجاره و تضمین فوق‌الذکر تحت هر عنوان ازقبیل سرقفلی‌، پیش‌پرداخت و غیره توسط شهرداری از شرکتهای مسافربری استفاده کننده از غرفه‌های پایانه‌های‌مسافربری ممنوع است‌.

تبصره 4ـ استرداد سپرده غرفه‌های غیر حمل و نقلی مستلزم ارایه مفاصا حساب بیمه‌، دارایی و تسویه‌حساب می‌باشد.

ماده 4ـ قرارداد واگذاری غرفه‌های پایانه‌های مسافربری برون شهری به مدت دو سال منعقد می‌شود و تمدیدقرارداد برای سه سال متوالی دیگر از یک دوره پنجساله که با عقد قرارداد اولیه که از طریق تشریفات مزایده آغازمی‌شود، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه بلامانع است‌. غرفه‌های غیرحمل و نقلی مستقر در پایانه‌، فقط براییکسال واگذار می‌گردد و تمدید آن برای دو دوره یکساله بلامانع می‌باشد.

تبصره 1ـ شهرداری می‌تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی شرکتها و یا عدم رعایت مفادقرارداد و پس از کسب نظر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان که حداکثر ظرف مدت پانزده روزاظهارنظر خواهند نمود از تمدید قرارداد خودداری نماید.

تبصره 2ـ مفاد و شرایط قرارداد نمونه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) با کسب نظر ازوزارت راه و ترابری تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره 3ـ چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شرکت حمل و نقل مسافربری‌، شرایط و ضوابط وزارت راه و ترابری‌را که بر مبنای آن تشکیل شده است از دست بدهد، با اعلام کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌های استان‌ ،شهرداری با تسویه کلیه حقوق خود قرارداد واگذاری را لغو و حداکثر ظرف مدت یک ماه به ترتیب مقرر در تبصره (2) ماده (3) این آیین‌نامه نسبت به تخلیه غرفه اقدام خواهد نمود.

تبصره 4ـ واگذاری غرفه‌های غیرحمل و نقلی بعد از پنج سال صرفاً از طریق تشریفات مزایده امکان‌پذیرخواهد بود.

ماده 5ـ افزایش اجاره‌بها به هنگام تمدید قرارداد برای مدت سه سال متوالی دیگر و بر مبنای نظر کارشناسیرسمی دادگستری منتخب شهرداری بلامانع است‌.

تبصره ‌ـ افزایش اجاره بهای غرفه‌های غیرحمل و نقلی برای دو دوره یکساله دیگر بر مبنای نظر کارشناس‌رسمی دادگستری منتخب شهرداری بلامانع است‌.

ماده 6ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه‌، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث‌پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران‌، موضوع‌تصویبنامه شماره .9941ت 15139 ه¨ مورخ 1374.8.14 لغو و شرکتهایی که در تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه درپایانه‌ها مستقر هستند تا انقضای مدت قراردادهای مربوط‌، طبق مفاد قرارداد، اقدام و پس از آن تابع این آیین‌نامه‌خواهند بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top