آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای عالی استانها

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای‌اسلامی‌شهرستان، استان و شورای‌عالی استانها
شماره : .5831ت26323‌ه‍
‌تاریخ : 1381.05.23
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران درجلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 118068.1.4.44 مورخ1380.12.13 وزارت کشور و
به استناد ماده 72 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی‌کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب
1365 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی‌شهرستان، استان و‌شورای عالی استانها را به شرح زیر
تصویب نمود:

ماده 1ـ شوراهای اسلامی‌بخشها و شهرهای واقع در محدوده هر شهرستان پس از دعوت فرماندار‌تشکیل جلسه داده و یک نفر را از میان اعضای خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا برای عضویت در‌شورای اسلامی‌شهرستان انتخاب و با تنظیم صورتجلسه حداکثر ظرف 10 روز به فرماندار معرفی می‌نمایند.

تبصره 1ـ ‌تعداد اعضای شورای اسلامی‌شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد و در صورتی که شهرستان‌کمتر از پنج بخش و شهر داشته باشد. بقیه اعضا از بین دیگر نمایندگان شورای شهرها و بخشها به تناسب جمعیت انتخاب خواهند شد.

تبصره 2ـ ‌فرماندار موظف است پس از وصول معرفینامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای‌اسلامی‌بخشها و شهرها حداکثر ظرف یک هفته برای تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی‌شهرستان از‌نمایندگان معرفی شده دعوت به عمل آورد. اعضای شورای اسلامی‌شهرستان در اولین جلسه خود که با حضور حداقل 2.3 ایشان و فرماندار‌شهرستان تشکیل می‌شود، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و حداقل یک منشی با اکثریت‌نسبی و رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.

تبصره 3 ـ فرمانداران موظفند بلافاصله پس از تشکیل شورای اسلامی‌شهرستان اسامی‌اعضای آن را از‌طریق رسانه‌های گروهی برای آگاهی عموم منتشر نمایند.

ماده 2ـ شورای اسلامی‌هر شهرستان در اولین جلسه خود علاوه بر تعیین اعضای هیأت رئیسه، یک نفر‌را از بین خود و با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان نماینده برای عضویت در شورای اسلامی‌استان‌انتخاب و حداکثر ظرف 10 روز کتبا به استاندار معرفی می‌نماید.

تبصره 1 ـ حداقل تعداد اعضای شورای اسلامی‌استان پنج نفر می‌باشد. در استانهایی که به دلیل کمی‌تعداد شهرستانهای تابع حد نصاب مقرر حاصل نگردد، بقیه اعضای شورای‌اسلامی‌استان از بین دیگر نمایندگان شوراهای اسلامی‌شهرستانها به تناسب جمعیت انتخاب خواهند شد.

تبصره 2ـ استاندار موظف است پس از وصول معرفینامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای‌اسلامی‌شهرستانهای تابع استان حداکثر ظرف یک هفته برای تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی‌استان از‌نمایندگان معرفی شده دعوت بعمل آورد. اعضای شورای اسلامی‌استان در اولین جلسه خود که با حضور حداقل 3 2. ایشان و استاندار تشکیل‌می‌شود. از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با اکثریت نسبی و رأی مخفی انتخاب‌می‌نمایند.

تبصره 3ـ برای اعضای شورای اسلامی‌استان با معرفی استاندار، کارت عضویت به امضای وزیر کشور‌و مهر وزارت کشور صادر خواهد شد و استانداران موظفند بلافاصله پس از تشکیل شورای اسلامی‌استان‌اسامی‌اعضای آن را از طریق رسانه‌های گروهی برای آگاهی عموم منتشر نمایند.

ماده 3ـ ‌شورای اسلامی‌هر استان در اولین جلسه، علاوه بر تعیین اعضای هیأت رئیسه موضوع تبصره (2) ماده (2) یک نفر را از بین خود و با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان نماینده برای عضویت در شورای‌عالی اسلامی‌استانها انتخاب و برای اعلام به وزیر کشور حداکثر ظرف 10 روز به استاندار معرفی نماید.

تبصره 1 ـ ‌شورای عالی اسلامی‌استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی‌استان تشکیل می‌گردد و‌شورای اسلامی‌هر استان یک نفر نماینده در آن خواهد داشت.

تبصره 2 ـ اولین جلسه شورای عالی اسلامی‌استانها حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان انتخابات‌شورای اسلامی‌استانها به دعوت وزیر کشور و با حضور 2.3 نمایندگان تشکیل و یک نفر رییس، دو نفر نایب‌رییس، دو منشی و یک خزانه دار با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

ماده 4 ـ نمایندگان شوراهای اسلامی‌مذکور در این آیین‌نامه که به عضویت شوراهای فرادست درمی‌آیند‌از عضویت شوراهای پایین تر خارج نمی‌گردند.

ماده 5 ـ در صورت خروج هر یک از اعضای شورای اسلامی‌شهرستان، استان و شورای عالی‌اسلامی‌استانها به دلایلی نظیر استعفا، فوت و سلب عضویت، شورای اسلامی‌مربوط موظف است مراتب را‌برای انتخاب جانشین وی حسب مورد به وزیرکشور، استاندار و فرماندار اعلام نماید.

تبصره 1 ـ وزیر کشور، استاندار و فرماندار موظفند ظرف یک هفته مراتب را به شورای اسلامی‌ذی ربط‌اعلام نمایند و آن شورا موظف است حداکثر ظرف دو هفته فرد جانشین را انتخاب و معرفی نماید.

تبصره 2ـ خروج عضو شورای روستا، بخش و شهر به هر دلیل از شورا باعث خروج وی از شورای‌شهرستان، استان و عالی استانها نیز خواهد شد.

ماده 6 ـ ‌جلسات شورای اسلامی‌شهرستان هر ماه حداقل یک‌بار و جلسات شورای اسلامی‌استان هر45 روز حداقل یک‌بار و جلسات شورای عالی استانها هر دو ماه حداقل یک‌بار تشکیل می‌شود.

ماده 7 ـ شوراهای شهرستان. استان و عالی استانها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را به ترتیب به فرمانداری، استانداری، وزارت‌کشور و نیز حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ارسال شود.

ماده 8 ـ مسؤولین شهرستان و استان موظفند برحسب موضوع و بنا به دعوت شورای شهرستان و استان‌در جلسه شورای ذی‌ربط شرکت می‌کنند.

ماده 9 ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را به شورای‌شهرستان و استان و شورای عالی استانها ارسال کنند.

ماده 10 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از برنامه و بودجه عمرانی‌پیشنهادی کشور و استانها را پس از تهیه حداکثر ظرف یک‌ماه جهت اعلام نظر در اختیار شورای عالی‌استانها بگذارد.

ماده 11 ـ دبیرخانه شوراهای شهرستان، استان و عالی استانها به ترتیب در مرکز شهرستان، مرکز استان‌و کشور به طور مستقل تشکیل می‌شود.

ماده 12 ـ تعداد کارکنان مورد نیاز دبیرخانه شوراهای شهرستان، استان و عالی استانها و میزان حقوق و‌مزایا و محل تأمین اعتبار آنها حداکثر ظرف دو ماه پس از آغ‌از به کار توسط شورای عالی استانها تصویب و‌ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 ـ اعتراض به مصوبات شورای شهرستان، استان و شورای عالی استانها فقط توسط فرماندار،‌استاندار و وزیر کشور انجام خواهد گرفت.

تبصره 1 ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شورای شهرستان، استان و شورای عالی‌استانها را از طریق فرماندار، استاندار و وزیر کشور اعلام نمایند.

تبصره 2 ـ رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شورای شهرستان و استان بر عهده هیأت حل‌اختلاف استان و رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شورای عالی استانها بر عهده هیأت حل اختلاف‌مرکزی است.

ماده 14 ـ ‌استعفا یا سلب عضویت اعضای شوراهای ماقبل باعث خروج از عضویت شوراهای مابعد‌نیز خواهد شد و چنانچه فردی از شورای ما بعد استعفا داده یا سلب عضویت شود تشخیص عضویت یا‌سلب عضویت او از شوراهای ما قبل بر عهده هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top