آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

در ۲ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی
شماره‌: .65806ت 30608هـ
تاریخ :1383.12.15
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت بازرگانی‌
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.12.5 بنا به پیشنهاد شماره 473.1.3.37 مورخ 1383.2.13وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و با توجه به مصوبه1358.9.21 شورای انقلاب آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف ـ آموزشگاه رانندگی : مؤسسه ای که بر اساس مقررات این آیین نامه تأسیس و از متقاضیان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگی را وفق برنامه آموزشی مندرج در ماده (16) این آیین نامه در محلهای تعیین شده مجاز به آنان تعلیم می دهند.

ب ـ مؤسس آموزشگاه رانندگی : شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور فعالیت در زمینه آموزشگاه رانندگی اجازه تأسیس آن را از راهنمایی و رانندگی (1) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است .

پ ـ مدیر آموزشگاه رانندگی : شخصی حقیقی است که مسؤولیت اداره امور آموزشگاه رانندگی را به عهدهدارد.

ت ـ مربی آموزشگاه رانندگی : شخصی است آموزش دیده و ماهر در امر تعلیم رانندگی که فنون ، قوانینومقررات و اصول ایمنی مربوط به رانندگی صحیح را برای کسب مهارتهای لازم به هنرآموز آموزش می دهد.

ث ـ گروه بندی آموزشگاه : یعنی تفکیک آموزشگاهها بر اساس شرایط تأسیس و نوع فعالیت آموزشگاه .

ج ـ وسیله نقلیه آموزشی : وسیله ای است که دارای علایم مشخصه و تجهیزات مندرج در این آیین نامه بوده و بهوسیله آن به هنرآموزان آموزش رانندگی داده می شود.

چ ـ اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی : اجازه نامه ای است که با رعایت مقررات این آیین نامه توسطراهنمایی ورانندگی صادر و به متقاضی واجد شرایط تسلیم می گردد.

ح ـ گواهی آموزش : مدرکی است که پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارتهای لازم و موفقیتدرآزمونهای مربوط از طرف آموزشگاه به نام هنرآموز صادر می گردد.

فصل دوم ـ گروه بندی آموزشگاههای رانندگی و شرایط آنها

ماده 2 ـ آموزشگاههای رانندگی به شرح زیر گروه بندی می شوند:

آموزشگاه رانندگی گروه (الف ): این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه موتورگازیو انواع موتورسیکلت را بر عهده دارد.

آموزشگاه رانندگی گروه (ب ): این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه وسایل نقلیهتا 15 نفر ظرفیت و خودروهای خدمات عمومی و وانت تا 3500 کیلوگرم را به عهده دارد.

آموزشگاه رانندگی گروههای (پ ) و (ت ): این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه وسایل نقلیه سنگین (اعم از باربری با ظرفیت بیش از 3500 کیلوگرم و مسافربری بیش از 16 نفرمسافر با راننده ) را به عهده دارد.

تبصره ـ آموزشگاههای موضوع این بند می توانند صرفاً به آموزش خودروهای مسافربری یا باربریبپردازند.

آموزشگاه رانندگی ویژه : این آموزشگاه وظیفه آموزش هنرآموزان متقاضی دریافت گواهینامه برایرانندگی وهدایت ماشین آلات سبک و سنگین عمرانی و کشاورزی و وسایل نقلیه فوق سنگین را به عهده دارد.

ماده 3 ـ آموزشگاه رانندگی گروه (الف ) باید برای آموزشهای مربوط ، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشد:

الف ـ در اختیار داشتن کلاس مناسب آموزشی به تعداد لازم ، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه وسرویسهای بهداشتی مناسب حداقل به مساحت اعیانی 130 متر مربع زیربنای مفید برای آموزش حداکثر250 نفر هنرآموز در ماه . مساحت زیربنا متناسب با تعداد هنرآموزان افزایش خواهد یافت .

تبصره ـ محل آموزش نظری رانندگی ترجیحاً باید در مناطق شهری باشد و به هر حال تأمین امکانات رفاهیضروری است .

ب ـ محلی آسفالته و محصور به مساحت حداقل 1000 متر مربع برای آموزش عملی رانندگی هنرآموزان با استانداردهای تعیین شده واقع در خارج از بافت مسکونی شهرها و با نصب علایم و خط کشیهای موردنظرکه از هر حیث ایمن سازی گردیده و مورد تأیید راهنمایی و رانندگی محل قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه تعدادی از آموزشگاههای رانندگی مربوط بخواهند مشترکاً محلی برای آموزش عملی رانندگی تهیه و استفاده نمایند، در صورت رعایت مفاد این آیین نامه و کسب مجوز از راهنمایی و رانندگیاشتراک آنها با رعایت تناسب و معیارهای فوق بلامانع است .

پ ـ در اختیار داشتن حداقل 5 دستگاه موتورسیکلت دنده ای سالم و آماده به کار متناسب با نوع آموزش متقاضی که مدل آنها حداکثر از 3 سال بیشتر نبوده و دارای برگ معاینه فنی معتبر و بیمه شخص ثالث و مجهزبه گارد محافظ بوده و دو دستگاه از آنها دارای سایدکار باشند.

ت ـ در اختیار داشتن حداقل 3 دستگاه دوچرخه و 3 دستگاه موتورسیکلت گازی جهت تمرین و تعلیممتقاضیان .

ث ـ تجهیزات ایمنی و کمکهای اولیه مطابق دستورالعملهای مربوط .

ج ـ دارا بودن مربیان واجد شرایط حداقل متناسب با تعداد موتور سیکلتها.

ماده 4 ـ آموزشگاههای رانندگی گروه (ب ) باید برای آموزشهای مربوط ، دارای شرایط و تجهیزات زیرباشند:

الف ـ در اختیار داشتن کلاسهای مناسب آموزشی به تعداد کافی ، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه وسرویسهای بهداشتی مناسب حداقل به مساحت اعیانی 130 مترمربع زیربنای مفید برای آموزش حداکثر250 نفر هنرآموز در ماه . مساحت زیربنا متناسب با تعداد هنرآموزان افزایش خواهد یافت .

ب ـ در اختیار داشتن حداقل 10 دستگاه خودرو سواری آموزشی (در شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند) و حداقل 3 دستگاه (در سایر نقاط کشور) که سالم و فاقد عیب و نقص و دارای برگ معاینه فنی معتبر بوده و بیش از 5 سال از مدل سال عقبتر نباشند.

پ ـ در اختیار داشتن حداقل 25 متر مربع محل توقف (اعم از زمین محصور یا توقفگاه ) به ازای هروسیله نقلیه ، جهت توقف خودروهای آموزشگاه ، با درب ورود و خروج مناسب خودرو و حداکثر به فاصله یکصد متر از محل آموزشگاه .

ت ـ مجهز بودن به سیستم رایانه ای مناسب .

ث ـ دارا بودن مربیان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه حداقل به تعداد وسایل نقلیه موجود و متناسب با تعدادهنرآموزان برای آموزشهای نظری و عملی .

ج ـ داشتن تجهیزات کمک آموزشی مناسب .

ماده 5 ـ آموزشگاههای رانندگی گروههای (پ ) و (ت ) باید برای آموزشهای مربوط ، دارای شرایط وتجهیزات زیر باشند:

الف ـ برای آموزش نظری :

در اختیار داشتن کلاسهای مناسب آموزش آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ، به تعداد کافی .

در اختیار داشتن کلاسهای مناسب آموزش فنی مجهز به قطعات منفصله خودرو، به تعداد کافی .

دفتر کار مناسب .

ب ـ برای آموزش عملی :

در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیون با ظرفیت بارگیری حداقل 6 تن و دو دستگاه اتوبوس که سالم و فاقدعیب و نقص و دارای برگ معاینه فنی معتبر بوده و بیش از 7 سال از مدل سال عقبتر نباشند.

در اختیار داشتن توقفگاه به میزان کافی جهت توقف وسایل نقلیه آموزشگاه متناسب با تعداد آنها، باامکاندسترسی ایمن و درب ورودی و خروجی مناسب .

در اختیار داشتن مجوز بهره برداری از منطقه ای دارای معابر شیبدار که حداقل مقدار شیب آن نسبت به سطح افق 10% بوده و موقعیت آن برای آموزش در منطقه کوهستانی و شیبدار به تأیید راهنمایی و رانندگی رسیده باشد و استفاده از آن محل نیز طبق مقررات مجاز باشد.

پ ـ سایر شرایط :

مجهز بودن به سیستم رایانه ای مناسب .

دارا بودن مربیان واجد شرایط مندرج در این آیین نامه حداقل به تعداد وسایل نقلیه موجود و متناسب با تعدادهنرآموزان برای آموزشهای نظری و عملی .

3 ـ داشتن تجهیزات کمک آموزشی مناسب .

نمازخانه ، سالن انتظار و سرویسهای بهداشتی مناسب در محل آموزشهای نظری و عملی .

تبصره 1 ـ مراجع ذی ربط همکاری لازم را در راستای تأمین زمین در منطقه مربوط جهت آموزش عملی ،تأسیساتو تجهیزات به عمل خواهند آورد.

تبصره 2 ـ اجرای این ماده از نظر نحوه استفاده و بهره برداری مشترک آموزشگاهها از محل آموزش عملی ، امکانات و تجهیزات مناسب محل مزبور، چگونگی دسترسی این محلها به راههای اصلی و فرعی ،ایمن سازی آنها به لحاظ رفت و آمد در خارج از شهر و نیز موقعیت رفت و آمدی آموزشگاههای نظری داخل شهر و سایر امور مربوط ، به موجب دستورالعمل موضوع ماده (23) این آیین نامه خواهد بود.

ماده 6 ـ آموزشگاههای رانندگی ویژه باید برای آموزشهای مربوط ، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشند:

الف ـ برای آموزش نظری : همانند موارد مندرج در بند (الف ) ماده (5) در خصوص گروههای (پ ) و (ت ).ب ـ برای آموزش عملی :

در اختیار داشتن ماشین آلات سبک و سنگین موردنیاز عمرانی ، راهسازی ، کشاورزی و فوق سنگین ویا اینکه بر اساس توافقتنامه استفاده از ماشین آلات ، امکانات و تجهیزات وزارت راه و ترابری یا وزارتجهادکشاورزی و یا دیگر دستگاهها و نهادها برای آنها فراهم شده باشد.

در اختیار داشتن توقفگاه به میزان کافی جهت توقف وسایل نقلیه آموزشگاه متناسب با تعداد آنها، باامکاندسترسی ایمن و درب ورودی و خروجی مناسب .

در اختیار داشتن محلی خارج از مناطق مسکونی و مناسب آموزش مهارت عملی و با وسعت متناسببا نوعماشین آلاتی که داوطلبان را آموزش خواهند داد با تأیید راهنمایی و رانندگی .

پ ـ سایر شرایط : همانند موارد مندرج در بند (پ ) ماده (5) در خصوص گروههای (پ ) و (ت ).

ماده 7 ـ وسایل نقلیه آموزشی آموزشگاهها، باید علاوه بر شرایط مذکور در این آیین نامه دارای شرایط وتجهیزات زیر باشند:

دارای پدال کلاج و ترمز در طرفین جلو وسیله نقلیه جهت استفاده هنرجو و مربی و دو آیینه داخل و دوآیینهبغل .

بیمه نامه های شخص ثالث ، دیه و سرنشین .

فقدان عیب و نقص فنی .

نصب تابلو با نام آموزشگاه با زمینه زرد به صورت عمومی در روی سقف خودرو.

5 ـ نقش نام آموزشگاه در دو طرف بدنه خودرو.

نصب تابلو خطر با شکل مثلث تحت عنوان (احتیاط تحت آموزش رانندگی ) با زمینه سفید یا زرد ودارای حاشیهبه رنگ قرمز در عقب و جلو وسیله نقلیه .

فصل سوم ـ شرایط و ضوابط تأسیس آموزشگاههای رانندگی

ماده 8 ـ شرایط مؤسس آموزشگاه عبارت است از:

دارابودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان .

دارابودن حداقل 20 سال تمام .

عدم اعتیاد به مواد مخدر.

دارابودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی .

نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری .

ماده 9 ـ شرایط مدیر آموزشگاه عبارت است از:(2)

تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

دارابودن حداقل 25 سال تمام .

متأهل بودن و در صورت فقدان همسر، داشتن فرد یا افراد تحت تکفل .

دارابودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان .

اشتغال تمام وقت در آموزشگاه (ده ساعت کار در روز).

داشتن حداقل گواهینامه رانندگی متناسب با نوع آموزشگاه .

عدم ابتلا به بیماریهای مسری و صرع و عدم اعتیاد به مواد مخدر با ارایه گواهی از مراجع ذی صلاح .

دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه .

نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری .

تبصره 1 ـ مؤسس می تواند مدیریت آموزشگاه را نیز به عهده داشته باشد. در این صورت باید شرایطمندرج در اینماده را احراز نماید.

تبصره 2 ـ مدیریت آموزشگاه برای مستخدمین شاغل در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتیممنوع بوده و در صورت تخلف مجوز مدیریت ابطال خواهد شد.

ماده 10 ـ شرایط مربی آموزشگاه عبارت است از:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

دارابودن حداقل 23 سال تمام و گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوط که از زمان دریافت آن حداقل دو سالسپری شده باشد.

متأهل بودن و در صورت فقدان همسر، داشتن فرد یا افراد تحت تکفل .

دارابودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان .

نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری .

نداشتن نقص عضو موثر منطبق با شرایط پزشکی مندرج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای رانندگی برروی وسایل نقلیه عمومی و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای مسری .

گذراندن دوره آموزش مربیگری موردنیاز بر اساس ضوابطی که از سوی راهنمایی و رانندگی اعلام و به تأیید وزارتخانه های کشور و راه وترابری می رسد و موفقیت در آزمون مربیگری که توسط راهنمایی و رانندگی انجام می گیرد و دریافت کارت مربیگری با اعتبار چهارساله .

تبصره ـ مدت اعتبار کارت مربیگری مزبور، در صورت احراز شرایط مندرج در این آیین نامه ودستورالعمل آن قابلتمدید است .

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه .

تبصره ـ شرط مذکور در بند (8)، شامل مربیانی که در حال حاضر دارای کارت مربیگری می باشندنمی گردد.

ماده 11 ـ ضوابط صدور اجازه نامه آموزشگاههای رانندگی عبارتست از:

درخواست کتبی صدور اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی .

ارائه اسناد مثبته مالکیت یا حق انتفاع نسبت به مکان آموزشگاه و محل آموزش عملی مربوط .

انطباق مشخصات مکان آموزشگاه و وسایل نقلیه و تجهیزات و امکانات معرفی شده موجود با شرایط مندرج دراین آیین نامه .

معرفی مدیر واجد شرایط مذکور در این آیین نامه .

معرفی مربیان آموزشگاه حایز شرایط مندرج در این آیین نامه .

تبصره ـ فعالیت آموزشگاه و استمرار آن منوط به تحقق شرایط یادشده در این آیین نامه است .

ماده 12 ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ و بررسی مدارک لازم و احرازشرایط ، حداکثر ظرف یکماه نسبت به صدور اجازه تأسیس به نام متقاضی اقدام نماید و در صورت وجودنقص مدارک مکلف است مراتب را کتباً و حداکثر ظرف 15 روز جهت رفع نقص به متقاضی اعلام نماید.

ماده 13 ـ مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ صدور مجوز تأسیس ، فعالیت عملی آموزشگاهرا در چارچوب ضوابط تعیین شده آغاز نماید. در غیر این صورت مجوز صادره لغو و از درجهاعتبار ساقط می گردد.

ماده 14 ـ واگذاری مجوز آموزشگاههای رانندگی به اشخاص واجد شرایط یا تغییر مکان آنها به مکان واجد شرایطاین آیین نامه ، با تأیید اداره راهنمایی و رانندگی محل بلامانع است .

ماده 15 ـ چنانچه مؤسس یا مدیر یا مربی ، هر یک از شرایط تأسیس یا فعالیت مندرج در این آیین نامه رااز دستبدهد، مراتب ظرف حداکثر یک هفته از طریق راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنان ابلاغ می گردد. موارد ابلاغی به مدیر یا مربی ، به مؤسس آموزشگاه نیز ابلاغ می گردد. مؤسس یا مدیر یا مربی موظف است حداکثر تا 15 روز از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارایه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر عدم زوال شرایط اعلام شده و یا رفع نواقص به مرجع مذکور اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده ، اقدامی از سوی آنها به عمل نیاید راهنمایی و رانندگی می تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند. معترض در هر مرحله می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

تبصره ـ درصورتی که تخلفات مزبور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی راداشته باشد،راهنمایی ورانندگی مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذی صلاح منعکس نماید.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 16 ـ آموزشگاههای رانندگی موظفند هنرآموزان خود را از نظر فراگیری مسایل ذیل آموزش داده وموارد مربوط را در برنامه آموزشی آنها منظور نمایند:

الف ـ آموزش عملی رانندگی در شب و روز، شرایط متفاوت جوی (باران ، برف و …) و محیطی (رانندگی در انواع راههای جاده ای و شهری ) تا حصول مهارت کافی و همچنین آموزش روشهای مقابله با خطرتصادفات در حد ضرورت .

ب ـ آموزش کامل آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و رفت وآمد (ترافیک ) و ایمنی .

پ ـ در حد رفع نیاز و ضرورت آموزش فنی وسیله نقلیه (شامل شناخت اجزای خودرو و نحوه عمل آنها)، آموزش روشهای کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی و همچنین آموزش کمکهای اولیه در ارتباط با سوانح و تصادفات رانندگی .

تبصره 1 ـ آموزشگاههای رانندگی گروههای (پ ) و (ت ) می باید علاوه بر موارد یادشده در این ماده ،حسب مورد نسبت به آموزش رفتار با مسافر، شرایط و ضوابط حمل و نقل کالا به ویژه حمل و نقل موادخطرناک ، رفتارهای اجتماعی و سایر اطلاعات موردنیاز در رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نیز اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ کلیه آموزشگاهها موظفند برنامه آموزشی هنرجویان را طبق دستورالعملی که به پیشنهادراهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی به تصویب وزیر کشور می رسد به مورد اجرا بگذارند.

ماده 17 ـ آموزشگاهها نمی توانند هنرآموزان را در محدوده ها و راههایی که راهنمایی و رانندگی غیرمجازبودنرانندگی در آنها را کتباً به آنان ابلاغ می نماید آموزش دهند.

ماده 18 ـ نرخ آموزشهای موضوع این آیین نامه ، توسط وزارت کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. نرخهای تعیین شده بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود هر سه سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده 19 ـ مدیر آموزشگاه یا قائم مقام وی که واجد شرایط مندرج در ماده (9) این آیین نامه می باشد،موظف است ضمن عقد قرارداد با هنرآموز (اعم از ساعتی یا دوره ای )، آن را در دو نسخه تنظیم کرده و یک نسخه آن را در دفتر آموزشگاه نگهداری و نسخه دوم را تسلیم هنرآموز نماید.

تبصره ـ برگه قرارداد نمونه متضمن نرخ ، ساعات آموزش و مشخصات طرفین ، توسط راهنمایی ورانندگی تعیین واعلام می گردد.

ماده 20 ـ راهنمایی و رانندگی با ارائه گواهی آموزش صادره از آموزشگاهها، نسبت به انجام آزمونهای مربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطای گواهینامه رانندگی به متقاضیان اقدام می نماید.

ماده 21 ـ مؤسسین آموزشگاههای رانندگی موجود که بر اساس مقررات قبلی پروانه اخذ نموده اندموظفند حداکثر یکسال پس از سپری شدن مدت زمان اعتبار آن با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه پروانه جدید اخذ نمایند و در غیر این صورت پروانه آنان تمدید نخواهد شد.

تبصره ـ مقررات این آیین نامه نافی حقوق مکتسبه آموزشگاههایی که قبل از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مورخ1369.11.19 وزارت کشور دارای پروانه بوده و به فعالیت اشتغال دارند نخواهد بود.

ماده 22 ـ دستورالعمل تأسیس آموزشگاهها و چگونگی آموزش رانندگی و هدایت شناورهای تفریحی و جابجایی مسافر که در راههای آبی شهرها و حومه آنها و همچنین آبهای ساحلی آنها تردد می نمایند توسط وزارت کشور با همکاری سازمانهای بنادر و کشتیرانی و تربیت بدنی تهیه و پس از تأیید وزیر کشور به مورداجرا گذاشته می شود.

ماده 23 ـ دستورالعملهای موضوع این آیین نامه از جمله تخلفات آموزشگاههای رانندگی ، نحوه وچگونگی اجرا و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از گروههای تعیین شده با توجه به مقررات مندرج در این آیین نامه و موارد مورد اشاره در تبصره (2) ماده (5) این آیین نامه ، بنا به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی از سوی وزیر کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره ـ در تهیه دستورالعملهای یادشده ، ضوابط مربوط به امور صنفی آموزشگاههای رانندگی ، توسط وزارتبازرگانی پیشنهاد خواهد شد.

ماده 24 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه ، آن دسته از مقررات مربوط به آموزشگاههای رانندگی که با اینآیین نامهمغایر باشد لغو می گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top