آیین‌نامه‌ داخلی شورای اسلامی روستا

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا
شماره‌:.28487ت‌30875هـ
تاریخ‌:1384.05.10
وزارت‌ کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره .912ش‌.4.الف مورخ 1383.3.13شورای عالی
استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب
شهرداران‌ـ مصوب 1382ـ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی روستا را به شرح زیر تصویب‌نمود:

ماده ‌ 1ـ اولین جلسه هر دوره شورای اسلامی روستا ، که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود، بعد ازقطعی شدن نتایج انتخابات‌، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به دعوت بخشدار و با حضور دعوت کننده یا نماینده‌وی تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد.

ماده ‌ 2ـ در اولین جلسه شورا هیأت رئیسه سنی شامل مسن‌ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس‌سنی و جوانترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شود .

ماده ‌ 3ـ وظایف هیأت رئیسه سنی اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات‌هیأت رئیسه دائم شورا می‌باشد.

تبصره ‌ـ شورا موظف است یک هفته قبل از اتمام دوره هیأت رئیسه نسبت به انتخابات هیأت رئیسه‌جدید اقدام نماید.

ماده ‌ 4ـ اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیأت رئیسه شورا شامل رئیس‌، نائب‌رئیس و حداقل یک منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای اسلامیبخش را انتخاب می نمایند.

ماده ‌ 5ـ رئیس شورا موظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا، مراتب را بهبخشداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تا بخشدار از عضو علی البدل شورا با احتساب رای وی برای‌شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره ‌ـ در صورتی که عضو خارج شده از شورا عضو هیأت رئیسه یا نماینده شورا در شورای بخش‌باشد ، شورا باید در جلسه ای با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی ، جایگزین او را برای مدت با قیمانده‌هیأت رئیسه و نماینده شورا در شورای بخش را برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش انتخاب‌نماید.

ماده ‌ 6ـ عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌. هیچ یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد.

ماده ‌ 7ـ وظایف رئیس شورا به شرح زیر است‌:

مسوولیت امور اداری و مالی شورا.

اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات‌.

دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد.

دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا .

ابلاغ و نظارت‌بر پیگیری مصوبات شورا .

معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسوولان اجرایی‌، نهادهاو سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها و نیز معرفی نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای‌اسلامی بخش .

امضای احکام مسوول و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی شورا.

ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان‌تذکر به دهیار .

امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.

10ـ اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌.

ماده ‌ 8ـ نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می‌دهد و در مقابل شورا مسوول‌است‌.

ماده ‌ 9ـ وظایف اعضای هیأت رئیسه و نحوه انجام مراسم تحلیف به موجب دستورالعملی تعیین‌می‌شود که به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.

ماده ‌ 10 ـ جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهای دارای سه عضو و چهار نفر در شوراهای‌دارای پنج عضو، رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر خواهد بود .

تبصره ‌ ـ حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با (5)، (4)، (3) و (2) نفر رسمیت‌می یابند به ترتیب (3)، (3)، (2) و(2) رای می باشد .

ماده ‌ 11ـ محل تشکیل جلسات شورا ، همچنین مکان نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک شورا باید درمکان مشخص و مناسب و با هماهنگی دهیاری تعیین شود .

ماده ‌ 12ـ جلسات شورا به طور مستمر ماهی چهار بار تشکیل می شود ودر صورت نیاز ، جلسات‌فوق‌العاده شورا با پیشنهاد دهیار ، رئیس شورا یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دونفر ازاعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد .

ماده ‌ 13ـ شورا با تایید شورای بخش می تواند فعالیتهای سالانه و همچنین برنامه های آینده خود را که‌جنبه عمومی دارد پس از تصویب با وسایل ممکن به اطلاع اهالی روستا برسانند .

ماده ‌ 14ـ شوراهای واقع در حریم شهرها ، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها هستند.

ماده ‌ 15ـ هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب شورا امکان پذیر است‌.

ماده ‌ 16 ـ عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس شورا تقدیم نماید و رئیس‌آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می تواند درصورت تمایل اعلام انصراف نماید .

ماده ‌ 17ـ برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود، سپس شخص متقاضی یا عضودیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت‌می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری انجام می شود.

ماده ‌ 18 ـ هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضای شورا به نحوی باشد که مانع از رسمیت یافتن‌جلسه گردد، قابل طرح در شورا نیست .

ماده ‌ 19ـ غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا امکان‌پذیر است‌.

تبصره ‌ 1ـ تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر در جلسات شورا برعهده شورا می‌باشد و در هر صورت‌اعلان رسمی غیبت و تاخیر با رئیس شورا خواهد بود.

تبصره ‌ 2ـ رسیدگی به موجه و غیرموجه بودن تاخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی‌به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شوراارایه دهد.

ماده ‌ 20ـ در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده ای از شورا به عنوان عضو سایر مجامع وشوراها انتخاب می شوند، نماینده یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورا معرفی می شوند.

تبصره ‌ـ نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به اطلاع اعضا برسانند و به‌صورت کتبی نیز به رئیس شورا ارایه نمایند.

ماده ‌ 21ـ موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر یک از اعضا یا تقاضای‌کتبی شورای اسلامی بخش ، بخشدار یا دهیار ذیربط و با تشخیص رییس شورا در دستور کار شورا قرارمی‌گیرد.

ماده ‌ 22ـ صورتجلسات شورا باید طوری تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه‌، اسامی‌اعضای حاضر و غایب ، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحث‌، اسامی مدعوین‌و حاضران‌، درصورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.

ماده ‌ 23ـ شورا موظف است نسخه ای از کلیه مصوبات خود را حداکثر تا ده روز به نمایندگان حوزهانتخابیه ،شورای بخش ، دهیار و مسووولان اجرایی ذیربط ارسال نماید.

ماده ‌ 24ـ شورا موظف است در نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالانه خودرا تنظیم و به شورای‌اسلامی بخش و بخشدار ارسال نماید.

ماده ‌ 25ـ دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتها از طرف هیأت‌رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.

تبصره ‌ 1 ـ در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره ‌ 2ـ با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می‌توان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به‌تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت‌.

ماده ‌ 26ـ رئیس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در مورد مسائل‌مهم روز شوراها مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع آنها برساند .

تبصره ‌ـ در صورت صحبت خارج از موضوع هر یک از اعضا ، رئیس جلسه به او تذکر خواهد داد و درصورت دو نوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .

ماده ‌ 27ـ اخطار راجع به منافی بودن پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، قوانین ومقررات جاری یا آیین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است‌.

ماده ‌ 28ـ در صورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی‌، در همان جلسه یا در جلسه بعد، با تشخیصهیأت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.

ماده ‌ 29ـ شورا در صورت نیاز و با مسوولیت خود می تواند به منظور مشورت در زمینه موضوعاتی که‌در دستور کار خود قرار داده است از اشخاص غیر عضو دعوت به شرکت در جلسه بدون حق رای نماید.

ماده ‌ 30ـ شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها ، ادارات وسازمانهای دولتی درخواست نماید.

تبصره ‌ ـ در مواردی که طرحهای مشترک بوسیله چند روستا به مورد اجرا گذارده می شود انجام آنعلاوه بر تصویب شورا باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش باشد .

ماده ‌ 31ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض‌یا ایرادی داشته باشند ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت واضح به دهیار تذکر کتبی خواهد داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح خواهد شد که در این صورت‌رئیس شورا سوال را کتبا به دهیار ابلاغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، دهیار موظف به‌حضور در جلسه عادی وفوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد . چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ قانع کننده تشخیص داده نشود ، طی جلسه دیگری‌موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و شورا می تواند با رای اکثریت مطلق اعضا ، دهیار را برکنار کند و فردجدیدی را انتخاب نماید .

ماده ‌ 32 ـ نحوه اداره جلسات‌، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس دستورالعملیاست که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده ‌ 33ـ هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم یک روستا است و شورای‌اسلامی آن براساس این آیین‌نامه عمل می کند.

محمدرضا عارف‌ ـ معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top