آئین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها

در ۱۵ بهمن | مجموعه ایمنی و استحکام بنا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آئین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها ماده 1ـ پیش آمدگی از امتدادی که برای ساختمانها معین شده حساب خواهد شد ولو اینکه بناها در این امتداد قرار نگرفته باشد. ماده 2ـ پیش آمدگی نباید از ابعادی که در این آئیننامه ذکر می شود تجاوز نماید. ماده 3ـ پیش آمدگی از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه به بعد باید با رعایت مقررات آن بعمل آید و در صورت تجاوز از حدود معینه علاوه بر جلوگیری و تخریب آن موجب تعقیب و مجازات متخلف خواهد بود. ماده 4ـ هر پیش آمدگی که قبل از لازم الاجراء شدن این آئین نامه موجود بوده و منطبق با مقررات آن نمی باشد در صورتیکه دکان آنها احتیاج بتعمیر بیابد دیگر ابقای آنها بحالت سابق جائز نبوده و باید رعایت مقررات این آئیننامه تعمیر یا تغییر داده شود. ماده 5 ـ آویختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهی بدرخت و یا در عرض گذر و همچنین آویختن آنها بدیوار ممنوع است. ماده 6 ـ کارگذاردن در و پنجره که بطرف گذر باز و در موقع بازشدن از سطح نما تجازو می نماید ممنوع است. ماده 7ـ نصب لوله بخاری بدیوار خارجی که مشرف بگذر است و یا خروج از ان دیوار ممنوع است. ماده 8 ـ ریزش آب ناودان وامثال آن بسطح پیاده رو ممنوع بوده و انتهای این قبیل مجاری باید طوری باشد که آب آنها از زیر سطح پیاده رو عبور نماید مفاد ماده4 شامل این مورد نخواهد بود و اینگونه مجاری تا مدت یکماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه باید منطبق با مدلول این ماده گردد. ماده 9ـ نصب کفش پاک کن جلو درب خانه ها و مغازه و غیره درگذرها و پیاده روها و نصب تیروستون ممنوع است. نصب تیرهای تلگراف و تلفن با تحصیل اجازه قلی از شهرداری صورت می گیرد. ماده 10ـ نصب پلکه که از امتداد ابنیه جلوتر قرار گیرد ممنوع است مگر وقتی که در اثر تعمیر تراز خیابان احداث آن ضروری گریده و از طرف شهرداری کتباً موافقت شود. ماده 11ـ حداکثر پیش آمدگی ها فقط تا میزان معین در صورت زیر مجاز است: شماره تعریف تاارتفاع سه متر از سطح پیاده رود از سه متر و یکسانتیمتر به بالا از سطح پیاده رو 1 باسنگ و هزاره پنج سانتیمتر 2 ستون گرد و یا زاویه دار در گذرها ده سانتیمتر پانزده سانتیمتر کمتر از ده متر عرض از ده مترببالا پانزده سانتیمتر بیست سانتیمتر 3 آبروی طبقات برحسب عرض گذر ـ گذر بعرض شش متر ـ یک دهم عرض گذر گذر بعرض ده متر ـ یک دهم عرض گذر گذر بعرض بیست متر ـ یک بیستم عرض گذر گذر بعرض سی متر ـ یک سی ام عرض گذر 4 ایوان باز و بسته برحسب عرض ـ گذر بعرض شش متر ـ گذر بعرض ده متر ـ یک هشتم عرض گذر گذر بعرض بیست متر ـ یک دهم عرض گذر گذر بعرض سی متر ـ یک پانزدهم عرض گذر 5 پیش آمدگی ایزار ایوان یا آبرو ـ ده سانتیمتر 6 جای بساط مغازه ها که از پاسنگ نباید پائین تر واقع شوند پانزده سانتیمتر پانزده سانتیمتر 7 سرلوحه مغازه و آگهی و غیره با متعلقات آن پانزده سانتیمتر چهل سانتیمتر 8 آبروی جلو مغازه و دکاکین ـ شصت سانتیمتر 9 درب تاشدنی مغازه ها موقع باز بودن آنها پانزده سانتیمتر پانزده سانتیمتر 10 سایبان و باران گیر ـ نظیر حالات 3 و 4 11 عرض پرده آفتاب گیر دو متر و 25 سانتیمتر از سطح پیاده رو کمتر باشد 12 آگهی های ساده یا الوان با چراغ الکتریک چهل سانتیمتر یک متر 13 لوله ناودان پانزده سانتیمتر پانزده سانتیمتر 14 طشتک بالای ناودان ـ سی و پنج سانتیمتر 15 سرلوحه عمود برگذر بیست سانتیمتر هشتادسانتیمتر ماده 12ـ ریختن مصالح بنائی و امثال آن در خارج از حریم ملک مطلقاً و در حریم ملک و در مدتی که زائد برحد ضرورت باشد و یا بطوریکه سدآمد و شد نماید ممنوع است. ماده 13ـ ریختن خاک حاصل از بنائی در پیاده رو یا شوسه ممنوع و باید بمحلی که شهرداری معین می نماید حمل شود. ماده 14ـ پهن کردن بساط و گذاردن اشیاء و اوراق و یا ادوات کار و یا اجناس برای فروش در پیاده رو و گذرها و یا مقابل مغازه و خانه ها و مساجد ممنوع است. ماده 15 ـ کندن سطح گذرها و پیاده رو جهت کاشتن درخت و مجاری آب یا لوله کشی و سیم گذاری و غیره بدون پروانه شهرداری ممنوع است. ماده 16ـ این آئین نامه مشمول بند یک از ماده آئین نامه امور خلافی بوده و متخلفین از مواد آن طبق همان ماده یک الی ده روز حبس تکدیری و بتأدیه سه الی ده ریال غرامت محکوم می شوند. کفیل وزارت دادگستری ـ سروری از طرف وزیرکشور ـ فریدونی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top